Quyết định 18/2005/QĐ-BYT

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT về Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế đã được thay thế bởi Thông tư 12/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứChương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng được ban hành theo văn bản số 5909/YT-K2ĐTngày 16/8/2004 của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 04/7/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo, phối hợp với các Vụ có liên quan để hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngàykể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng;Vụ trưởng các vụ: Khoa học và đào tạo, Tổ chức cán bộ, Điều trị, Pháp chế; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệpY tếvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2005 CủA Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng là chứng chỉ có tính pháp lý xác nhận việc Bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế, cho những người được đào tạo về Quản lý Điều dưỡng.

Điều 2. Trong Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng có ghi rõ khoá đào tạo, thời gian đào tạo, xếp loại kết quả học tập của người được cấp Chứng chỉ.

Điều 3. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng do Bộ Y tế Quản lý thống nhất và phát hành theo Quyết định công nhận tốt nghiệp từng khoá học. Chứng chỉ có số hiệu riêng, có số vào sổ của đơn vị cấp chứng chỉ.

Điều 4. Người được cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng, được dùng chứng chỉ đào tạo làm cơ sở để bổ nhiệm làm nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Chương 2:

CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ

Điều 5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ

Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng do Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp ngành Y tế được Bộ Y tế cho phép đào tạo cấp cho người đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản lý điều dưỡng đạt yêu cầu và có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

Điều 6. Thu hồi chứng chỉ

1. Người được cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng bị thu hồi trong các trường hợp: Cấp không đúng quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người có thẩm quyền cấp chứng chỉ thì có thẩm quyền quyết định thu hồi chứng chỉ đối với những trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương 3:

QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ

Điều 7. Vào tháng 9hàng năm, các trường được phép đào tạo Quản lý Điều dưỡng phải đăng ký với Bộ Y tế về số lượng Chứng chỉ mà trường cần để cấp cho các học viên tốt nghiệp trong năm học và báo cáo Bộ Y tế tình hình cấp chứng chỉ của năm trước đó, kể cả số lượng đã cấp, số hiệutừng chứng chỉhỏng, số chứng chỉ còn lại; danh sách học viên đề nghị được cấp chứng chỉ.

Điều 8. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng chỉ được cấp cho người học sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng và phải viết hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung ghi trong chứng chỉ, dán ảnh đóng dấu giáp lai ảnh, có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu.

Điều 9. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng khi bị mất hoặc bị nhàu nát bị hỏng không thể sử dụng được, nếu có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng của trường cấp chứng chỉxem xét và có thể cấp giấy chứng nhận thay thế, việc cấp giấy chứng nhận thay thế chỉ thực hiện một lần.

Điều 10. Các trường được phép cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng phải có sổ theo dõi cấp phát và quản lý thống nhất việc cấp chứng chỉ của trường mình. Các chứng chỉ bị lỗi trong khi in ấn hoặc viết thì phải lập biên bản, có công văn xác nhận của cơ sở đào tạo và giao trả lại đầy đủ cho Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế quản lý./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2005
Ngày hiệu lực09/08/2005
Ngày công báo25/07/2005
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành04/07/2005
        Ngày hiệu lực09/08/2005
        Ngày công báo25/07/2005
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2005/QĐ-BYT Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong y tế