Thông tư 08/2015/TT-BYT

Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm đã được thay thế bởi Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm và được áp dụng kể từ ngày 16/10/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2012/TT-BYT) như sau:

1. Bổ sung Phụ lục 1 Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT như sau:

INS

TÊN PHỤ GIA

CHỨC NĂNG

Tiếng Việt

Tiếng Anh

153

Carbon thực vật

Vegetable carbon

Phẩm màu

163(v)

Màu bắp cải đỏ

Red cabbage colour

Phẩm màu

363

Acid succinic

Succinic acid

Chất điều chỉnh độ acid -

515(ii)

Kali hydro sulfat

Potassium hydrogen sulfate

Chất điều chỉnh độ acid

639

DL-Alanin

Alanin, DL-

Chất điều vị

640

Glycin

Glycine

Chất điều vị

958

Glycyrrhizin

Glycyrrhzin

Chất điều vị, chất tạo ngọt

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 giới hạn tối đa đối với phụ gia trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung giới hạn tối đa đối với một số phụ gia trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định chuyển tiếp như sau: Phụ gia thực phẩm, sản phẩm thực phẩm có sử dụng phụ gia thực phẩm đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực được ghi trong Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp, (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan KTNN về thực phẩm nhập khẩu;
- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, ATTP;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực01/07/2015
Ngày công báo17/07/2015
Số công báoTừ số 835 đến số 836
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu08/2015/TT-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýNguyễn Thanh Long
     Ngày ban hành11/05/2015
     Ngày hiệu lực01/07/2015
     Ngày công báo17/07/2015
     Số công báoTừ số 835 đến số 836
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2019
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT quản lý phụ gia thực phẩm