Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn Thông ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện đã được thay thế bởi Quyết định 88/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Tần số  vô tuyến điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và phát sóng phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

Điều 2: Cục tần số vô tuyến điện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và phát sóng phát thanh, truyền hình.

2. Xây dựng trình Bộ trưởng các dự án qui hoạch, kế hoạch khai thác, phân bổ tần số vô tuyến điện, quy chế phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số vô tuyến điện và xử lý can nhiễu có hại.

3. Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành quy hoạch băng tần, quy hoạch kênh và quy hoạch tần số vô tuyến điện theo vùng; quy định về điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện, băng tần số vô tuyến điện.

4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng trình Bộ trưởng quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện, quy định về tần số và công suất phát cho các thiết bị vô tuyến điện trước khi cho phép sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

5. Tham gia với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện công tác đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

6. Cấp, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép tần số vô tuyến điện; hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các Sở Bưu chính Viễn thông trong lĩnh vực quản lý tần số, thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Bộ trưởng.

7. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tần số quốc tế, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, khiếu nại và giải quyết khiếu nại can nhiễu tần số vô tuyến điện của Việt Nam; tham gia các chương trình kiểm soát quốc tế và các hoạt động về kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ chức quốc tế về tần số vô tuyến điện theo sự phân cấp của Bộ trưởng.

8. Kiểm soát việc phát sóng vô tuyến điện của các đài phát trong nước, các đài nước ngoài phát sóng đến Việt thuộc các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện theo qui định của pháp luật Việt và điều ước quốc tế mà Việt đã ký kết hoặc gia nhập.

9. Kiểm tra, kiểm soát tần số, thiết bị vô tuyến điện và xử lý can nhiễu có hại; kiểm tra và xác nhận tương thích điện từ cho các thiết bị bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức triển khai công tác thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về tần số vô tuyến điện, quĩ đạo vệ tinh và phát sóng phát thanh, truyền hình; giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và phát sóng phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo pháp luật về thanh tra và qui định của Bộ trưởng.

11. Làm thường trực Uỷ ban Tần số vô tuyến điện và tham gia các hoạt động của Uỷ ban.

12. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tần số vô tuyến điện theo qui định của pháp luật và qui định của Bộ trưởng.

13. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Cục theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Bộ trưởng giao.

Điều 3:

1. Cục Tần số vô tuyến điện do Cục trưởng phụ trách, có các Phó Cục trưởng

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về phần việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế  của Cục Tần số vô tuyến điện gồm:

a. Các đơn vị tham mưu:

- Văn Phòng

- Phòng Chính sách quản lý tần số

- Phòng Qui hoạch tần số và Phối hợp quốc tế

- Phòng Ấn định tần số và Cấp phép

- Phòng Quản lý tần số phát thanh, truyền hình

- Phòng Điều hành

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Tổ chức, Cán bộ - Lao động

- Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện

b. Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực V

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VII

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VIII

- Trung tâm Kỹ thuật và Tin học.

Biên chế của Cục Tần số vô tuyến điện do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, các Phòng trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện do Cục trưởng quy định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo pháp luật về thanh tra và qui định của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng, các phòng, các đơn vị trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện do Cục trưởng quy định.

Điều 4: Cục Tần số vô tuyến điện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tại các địa phương.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 41/2003/QĐ-BBCVT ngày 17/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện.

Điều 6: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND, Sở BCVT các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công an, Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TCCB, Cục TS.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2007/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực08/03/2007
Ngày công báo21/02/2007
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu03/2007/QĐ-BBCVT
      Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
      Người ký***, Đỗ Trung Tá
      Ngày ban hành06/02/2007
      Ngày hiệu lực08/03/2007
      Ngày công báo21/02/2007
      Số công báoTừ số 101 đến số 102
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2008
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2007/QĐ-BBCVT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện