Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình đã được thay thế bởi Quyết định 02/2008/QĐ-UBND loại cây trồng mật độ mô hình cơ cấu cây trồng Hoà Bình và được áp dụng kể từ ngày 09/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐẦU TƯ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 344CV/KHĐT-NN ngày 09/03/2007 và Công văn số 344/BC-TP ngày 02/04/2007 của Sở Tư Pháp về việc điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho các công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho các công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình quy định tại Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 của UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi điểm a, mục 1, phần III, Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 như sau:

Khoán bảo vệ rừng: Đối với rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu, rất xung yếu, mức đầu tư bình quân là 100.000đồng/ha/năm.

2. Sửa đổi điểm c, mục 1, phần III, Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 như sau:

Mức đầu tư tối đa cho 1 ha trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và chăm sóc 3 năm tiếp theo là 5.000.000 đồng/ha (Thay cho trồng rừng phòng hộ ở vùng phòng hộ xung yếu, rất xung yếu, rừng đặc dụng, mức đầu 4.000.000đ/ha).

3. Sửa đổi điểm a, mục 2, phần III, Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003, như sau:

a. Trồng và chăm sóc năm đầu, tối đa: 3.250.000đồng/ha gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công, cây giống): Từ 2.380.000 – 3.100.000đồng

- Chi phí khác: 150.000 đồng

+ Thiết kế, dự toán: 81.250 đồng

+ Thẩm định: 6.250 đồng

+ Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn kỹ thuật: 12.500 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 12.500 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 37.500 đồng

b. Chăm sóc năm thứ 2, tối đa: 800.000 đồng/ha gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công, trồng dặm): Từ 664.000 – 755.000 đồng

- Chi khác: 45.000 đồng

+ Thẩm định: 3.750 đồng

+ Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn kỹ thuật: 10.000 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 6.250 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 25.000 đồng

c. Chăm sóc năm thứ 3, tối đa: 550.000 đồng/ha gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công): Từ 464.000 – 505.000 đồng/ha.

- Chi khác: 45.000 đồng

+ Thẩm định: 3.750 đồng

+ Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn kỹ thuật: 10.000 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 6.250 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 25.000 đồng

d. Chăm sóc năm thứ 4, tối đa: 400.000 đồng/ha gồm:

- Chi phí trực tiếp: (Nhân công): Từ 268.000 – 360.000 đồng.

- Chi khác: 40.000 đồng

+ Thẩm định: 2.500 đồng

+ Lập hồ sơ dự toán giao khoán, hướng dẫn kỹ thuật: 6.250 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 6.250 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 25.000 đồng

4. Sửa đổi điểm b, mục 2, phần III Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 như sau:

a. Năm thứ nhất: 500.000 đồng/ha:

- Chi phí trực tiếp : 445.000 đồng

+ Nhân công và cây trồng bổ sung: 440.000 đồng

(Tùy theo thiết kế cụ thể loại điều kiện lập địa, loại cây trồng nhưng chi phí cho cây giống không quá 100.000 đồng/ha).

+ Bảng nội quy, biển cấm: 5.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 55.000 đồng

+ Thiết kế, dự toán: 48.000 đồng

+ Thẩm định: 2.000 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 5.000 đồng

b. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 6: 100.000 đồng/ha/năm:

- Chi phí trực tiếp : 93.000 đồng

+ Nhân công: 91.000 đồng

+ Tu sửa bảng nội quy, biển cấm: 2.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 7.000 đồng

+ Lập dự toán: 4.700 đồng

+ Thẩm định: 300 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

5. Sửa đổi điểm c, mục 2, phần III Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 như sau:

a. Năm thứ nhất: 100.000 đồng/ha/năm:

- Chi phí trực tiếp : 73.000 đồng

+ Nhân công: 68.000 đồng

+ Bảng nội quy, biển cấm: 6.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 27.000 đồng

+ Thiết kế, dự toán: 24.700 đồng

+ Thẩm định (0,2842%): 300 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

b. Từ năm thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/ha/năm:.

- Chi phí trực tiếp : 93.000 đồng

+ Nhân công: 91.000 đồng

+ Tu Sửa bảng nội quy, biển cấm: 2.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 7.000 đồng

+ Lập dự toán: 4.700 đồng

+ Thẩm định (0,2842 %): 300 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nội dung không sửa đổi trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Chính hướng dẫn thực hiện và quyết toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài Chính,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Trưởng Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh và các Ban quản lý rừng phòng hộ cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư Pháp (Cục kiểm tra VBQPPL - để kiểm tra);
- Thường trực tỉnh Uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TP;
- Chi cục Lâm Nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- BQL Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ cơ sở;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT, NLN (MD50).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Duyệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2007
Ngày hiệu lực21/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Hữu Duyệt
        Ngày ban hành11/04/2007
        Ngày hiệu lực21/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức và dự toán đầu tư cho công trình