Quyết định 328/QĐ-UBND

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 109/TTr-STP ngày 26/02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 15/01/2010 đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Ngọc Đảm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NGÀY 15/01/2010 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 328 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

Stt

Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành, trích yếu nội dung văn bản hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

 

NGHỊ QUYẾT

 

1

Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình năm 2008.

Đã thực hiện xong

2

Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2008 tỉnh Hoà Bình.

Đã thực hiện xong

3

Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, tỉnh Hoà Bình.

Đã thực hiện xong

4

Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009.

Đã thực hiện xong

5

Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình năm 2009. 

Đã thực hiện xong

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

6

Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình.

7

Quyết định số 15/2005/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.

8

Quyết định số 20/2005/QĐ-UB ngày 13/5/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hoà Bình.

9

Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.

10

Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình.

11

Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 05/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hoà Bình

Đã thay thế bằng Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình

12

Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa tỉnh Hoà Bình.

13

Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hoà Bình” ban hành kèm theo Quyết định số 31/2002/QĐ-UB.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

14

Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 02/11/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình.

15

Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 23/11/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình.

16

Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt mức kinh phí đối với học viên cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc quy định đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh.

17

Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.

18

Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy chế thu thuỷ lợi phí, tiền nước.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước.

19

Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

20

Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

21

Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

22

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức đầu tư và dự toán đầu tư cho các công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/1/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình.

23

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện ở nông thôn địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2001/QĐ-UBND ngày 28/11/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

24

Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện trong năm 2008

25

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất khu công nghiệp Lương Sơn.

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

26

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

27

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

28

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành “bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh ban hành”bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất”trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

29

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND Hoà Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh ban hành”bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất”trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

30

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện trong năm 2009.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2010
Ngày hiệu lực11/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu328/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýBùi Ngọc Đảm
       Ngày ban hành11/03/2010
       Ngày hiệu lực11/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình

           • 11/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực