Quyết định 1581/QĐ-UBND

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2007 về đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình đã được thay thế bởi Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2010 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ ĐẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18-10-2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 767/STC-QLG ngày 25-6-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, như sau:

- Đơn giá thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hoà Bình, tính bằng 0,5% so với đất cùng vị trí được qui định tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

- Đơn giá thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, tính bằng 0,35% so với đất cùng vị trí được qui định tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm (riêng khu công nghiệp Lương sơn thực hiện theo quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 12-6-2007 của UBND tỉnh).

- Đơn giá thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, Cao Phong, tính bằng 0,3% so với đất cùng vị trí được qui định tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

- Đơn giá thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Mai Châu, Đà Bắc, tính bằng 0,25% so với đất cùng vị trí được qui định tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1581/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2007
Ngày hiệu lực 06/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/03/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1581/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Quách Thế Hùng
Ngày ban hành 06/07/2007
Ngày hiệu lực 06/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/03/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1581/QĐ-UBND 2007 đơn giá cho tổ chức cá nhân thuê đất khu công nghiệp cụm công nghiệp Hòa Bình