Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ban hành quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai đã được thay thế bởi Quyết định 18/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn hòa giải giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN, HÒA GIẢI CƠ SỞ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Đất
đai
đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 293/TTr-TT ngày 08/11/2006 của Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký; thay thế cho Quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002. Những quy định trước đây trái với Quy trình này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ ĐƠN, HÒA GIẢI CƠ SỞ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc hòa giải, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai; quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân khi yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, kể cả các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

2. Các cơ quan có chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn gồm: Các tổ chức Thanh tra, các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cán bộ phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường hoặc Địa chính xã, phường, thị trấn.

3. Mọi tổ chức và cá nhân khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai.

4. Mọi tổ chức và cá nhân khác có liên quan nhưng không trực tiếp tranh chấp, khiếu nại; các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc phối, kết hợp trong thực hiện Quy trình này.

Điều 3. Giải thích về từ ngữ

Trong Quy trình này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Tranh chấp đất đai” mọi tranh chấp về đất đai được giải quyết theo Quy trình này là những tranh chấp được quy định tại khoản 1, 2 của Điều 160, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

2. “Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

a) Quyết định hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại, bao gồm:

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất;

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

b) Hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại là hành vi của cán bộ, công chức Nhà nước khi giải quyết công việc thuộc phạm vi quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều này.

Chương II

TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Mục 1. TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN

Điều 4. Phòng tiếp dân, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ quan tiếp dân) tiếp nhận đơn của công dân, của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan giám sát, các ngành Trung ương gửi đến, có trách nhiệm phân loại, xử lý và trình Chủ tịch UBND cùng cấp cho ý kiến và có nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND về việc giao cho các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng thụ lý giải quyết.

Thời hạn xử lý đơn là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, đối với các trường hợp khẩn cấp thì xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Điều 5. Tiếp công dân định kỳ

Phòng Tiếp công dân chịu trách nhiệm đăng ký và tổ chức để Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp tiếp công dân giải quyết tranh chấp, khiếu nại theo định kỳ.

1. Phòng Tiếp công dân của tỉnh, của huyện, thị xã tập hợp hồ sơ của kỳ tiếp công dân tháng trước và chủ trì cuộc họp giữa các cơ quan trực thuộc tỉnh, các huyện, thị xã, các ngành chức năng đã được Chủ tịch phân công xem xét và thống nhất hướng giải quyết trình Chủ tịch UBND kết luận trong kỳ họp tiếp công dân, tiếp nhận yêu cầu mới của công dân.

Điều 6. Những quy định đối với người thực hiện việc tranh chấp đất đai; thực hiện quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

1. Người khiếu kiện việc tranh chấp đất đai và khiếu nại các vụ việc có liên quan khi đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành phải tuân theo qui định của Nhà nước và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

2. Đơn khiếu kiện tranh chấp, khiếu nại được cơ quan Nhà nước thụ lý để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tranh chấp phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với đất đai mà mình tranh chấp; người khiếu nại phải là người chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước đối với chính mình;

b) Người tranh chấp, người khiếu nại phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp người tranh chấp, người khiếu nại thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là người đại diện hợp pháp;

d) Luật sư tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo và theo pháp luật về Luật sư;

đ) Người tranh chấp, người khiếu nại phải làm đơn gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo:

- Việc tranh chấp, khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;

- Không thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân;

- Chưa được Tòa án nhân dân thụ lý để giải quyết.

3. Đơn tranh chấp, khiếu nại phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân (nơi cấp, ngày, tháng, năm) địa chỉ nơi cư trú của người đứng tên trong đơn; nội dung, lý do tranh chấp, khiếu nại; đơn phải do người tranh chấp, khiếu nại ký tên.

Điều 7. Đối với các cơ quan tổ chức và cán bộ tiếp công dân các cấp

1. Cán bộ tiếp công dân kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác; xem kỹ đơn và các tài liệu có liên quan, rà soát tiến trình giải quyết, ghi vào sổ tiếp công dân: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp hoặc giấy tờ tùy thân khác, địa chỉ liên lạc, tóm tắt nội dung và nơi phát sinh vụ việc.

2. Trường hợp người tranh chấp, khiếu nại đến trình bày trực tiếp việc tranh chấp, khiếu nại thì cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm hướng dẫn họ viết đơn hoặc ghi lại ý kiến trình bày của đương sự (có chữ ký) và phải đúng thẩm quyền giải quyết theo qui định.

a) Cán bộ tiếp công dân kiểm tra đơn và các tài liệu có liên quan kèm theo. Đơn phải có chữ ký của đương sự, ghi rõ ngày, tháng, năm, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp.

- Nếu người tranh chấp, khiếu nại cung cấp đầy đủ các tài liệu nêu trên thì cán bộ tiếp công dân viết biên nhận nhận đơn; trình lãnh đạo để xử lý tiếp theo.

- Nếu người tranh chấp, khiếu nại chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu nêu trên thì yêu cầu đương sự bổ sung cho đầy đủ, sau đó mới tiếp nhận đơn và tài liệu kèm theo. Việc yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu chỉ thực hiện một lần.

- Tài liệu, chứng cứ quan trọng cán bộ tiếp công dân hoặc cán bộ thụ lý phải đối chiếu với bản gốc và chỉ nhận bản phô tô có công chứng hoặc xác nhận sao y của cơ quan chức năng.

b) Trường hợp tiếp nhiều người khiếu nại:

Nếu đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

c) Trường hợp người gửi đơn tranh chấp, khiếu nại không đúng thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện thụ lý thì cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối nhận đơn và hướng dẫn đương sự gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khi tiếp công dân, nếu thấy vụ việc của cấp dưới giải quyết nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì kiến nghị Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố ý trì hoãn việc giải quyết.

3. Đối với công dân đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, cán bộ tiếp công dân rà soát tiến độ và trả lời ngay.

4. Trong trường hợp khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính không được giải quyết, hoặc đã được giải quyết lần đầu nhưng đương sự không đồng ý mà khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai và khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền thì giải quyết như sau:

Trường hợp chỉ có một người hoặc nhiều người cùng một vụ khiếu nại mà vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân, vừa khiếu nại đến cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền thì giải thích cho đương sự biết chỉ chọn một trong hai cơ quan giải quyết: Toà án hoặc cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Đối với trường hợp đơn gửi qua Bưu điện thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận, phân loại và xử lý như trên nhưng việc hướng dẫn cho đương sự phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời trả lời cho những cá nhân, tổ chức có chức năng kiểm tra, giám sát hoặc cơ quan báo chí (nếu đơn do các cơ quan này chuyển đến). Trường hợp không đúng thẩm quyền thì chuyển trả lại cho nơi chuyển đến.

Mục 2. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Điều 8. Nhiệm vụ hòa giải

1. Các bên tranh chấp phải chủ động gặp gỡ để tự hòa giải, nếu không thỏa thuận được thì thông qua hòa giải cơ sở để giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có tranh chấp để hòa giải. UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp có nhiệm vụ tổ chức hòa giải, tuyên truyền giải thích những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến nội dung cần giải quyết, đưa ra định hướng để các bên thoả thuận với nhau về tranh chấp quyền sử dụng đất mà các bên tranh chấp không tự hòa giải được.

Điều 9. Nguyên tắc hòa giải

1. Khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng hòa giải nhằm hạn chế khiếu kiện phát sinh từ cơ sở.

2. Hội đồng hòa giải cơ sở do UBND xã, phường, thị trấn thành lập gồm có:

a) Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn;

b) Đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn;

c) Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng khóm, Trưởng ấp;

d) Đại diện của một số dân sinh sống lâu năm tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó;

đ) Cán bộ Địa chính, cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn.

3. Việc hòa giải phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; đạo đức và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên, khách quan, công minh, có lý, có tình, giữ bí mật thông tin đời tư của cá nhân.

Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, ngăn chặn vi phạm pháp luật, hạn chế những hậu quả xấu khác có thể xảy ra.

Điều 10. Trình tự hòa giải

1. Thu thập thông tin: Trong quá trình hòa giải, cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải tiếp xúc với các bên tranh chấp để tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập tài liệu có liên quan do các bên cung cấp.

2. Cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải xem xét nội dung và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tranh chấp, phải thông báo cho các bên tranh chấp biết, xác định ngày tổ chức hòa giải, viết giấy mời các bên tranh chấp để tiến hành hòa giải, Giấy mời phải được cơ quan tổ chức hòa giải gửi trước ngày hòa giải ít nhất là 03 ngày cho các bên tham gia buổi hòa giải.

3. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp có mặt đầy đủ và phải lập Biên bản gồm có các nội dung:

a) Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;

b) Thành phần tham dự;

c) Tóm tắt nội dung tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp;

d) Ý kiến của người chủ trì hòa giải nhằm hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi của các bên;

đ) Ý kiến của các bên tranh chấp;

g) Chữ ký của người chủ trì hòa giải, các bên tranh chấp, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn.

4. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt, phải xác định thời gian để tổ chức lại việc hòa giải; Biên bản phải ghi rõ vắng mặt có hoặc không có lý do và phải có chữ ký của các thành viên tham gia hòa giải.

Điều 11. Thời hạn hòa giải

Thời hạn thực hiện cuộc hòa giải tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn nhận được đơn. Trường hợp cần phải tiến hành đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện các công việc này không quá 20 ngày.

Điều 12. Các công việc phải thực hiện sau khi hòa giải

1. Khi kết thúc hòa giải, cán bộ thụ lý hồ sơ phải thực hiện các công việc như sau:

a) Sao gửi Biên bản hòa giải cho các bên tranh chấp và UBND huyện, thị xã;

b) Hướng dẫn các bên tranh chấp thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trong Biên bản hòa giải thành; lập các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở. Sau 15 ngày (kể từ ngày hòa giải thành) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã ra quyết định công nhận hòa giải thành chấm dứt khiếu kiện.

2. Nếu hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt ba lần nhưng không có lý do chính đáng, việc hòa giải không thực hiện được, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ra thông báo hòa giải không thành; đồng thời hướng dẫn người tranh chấp trực tiếp nộp đơn, hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết tranh chấp.

3. Trường hợp kết quả hòa giải thành khác với hiện trạng về ranh giới chủ sử dụng đất thì UBND xã, phường, thị trấn chuyển Biên bản hòa giải đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định việc thay đổi ranh giới, thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chương III

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Mục 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỊ XÃ

Điều 13. Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 thì các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan hành chính để được giải quyết. Cơ quan hành chính các cấp giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định như sau:

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thị xã thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải quyết đất đai đến Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh là quyết định cuối cùng.

2. Trình tự thủ tục xử lý đơn:

a) Đối với đơn đủ điều kiện tiếp nhận thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, cán bộ tiếp công dân xem xét tiếp nhận đơn và làm biên nhận nhận đơn cùng tài liệu có liên quan, ghi vào sổ theo dõi và đề xuất lãnh đạo chuyển phòng chuyên môn thụ lý. Việc chuyển đơn đến bộ phận thụ lý phải thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn;

b) Đối với đơn do Bưu điện chuyển đến chưa đủ điều kiện thụ lý thì trong thời hạn 10 ngày, cán bộ tiếp công dân mời đương sự đến bổ túc hồ sơ và làm biên nhận, ghi vào sổ theo dõi và đề xuất lãnh đạo chuyển phòng chuyên môn thụ lý;

c) Nếu việc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thị xã thì cơ quan tiếp nhận đơn trực tiếp hướng dẫn; đối với đơn gởi qua Bưu điện thực hiện hướng dẫn bằng văn bản cho đương sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Điều 14. Xác minh lập báo cáo đề xuất giải quyết tranh chấp

1. Cán bộ thụ lý hồ sơ tranh chấp có trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch, tiến hành xác minh, báo cáo nội dung sự việc và kiến nghị biện pháp giải quyết. Hồ sơ giải quyết gồm có:

a) Đơn tranh chấp;

b) Báo cáo đề xuất giải quyết tranh chấp của Thủ trưởng cơ quan tham mưu do cán bộ thụ lý lập và trình ký. Nội dung báo cáo phải nêu rõ: Nguồn gốc đất, số liệu địa chính, hiện trạng sử dụng, nguyên nhân phát sinh tranh chấp, căn cứ pháp luật để giải quyết việc tranh chấp (viện dẫn nguyên văn Điều luật), nhận xét và đề xuất của cơ quan tham mưu. Dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp (có căn cứ pháp lý);

c) Các văn bản có liên quan của cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan khác trong quá trình giải quyết tranh chấp (nếu có);

d) Biên bản làm việc, Biên bản đối thoại trực tiếp với người tranh chấp, người bị tranh chấp, người có quyền, lợi ích liên quan;

đ) Biên bản xác minh hiện trạng nhà, đất;

g) Bản trích lục bản đồ giải thửa phần đất đang tranh chấp (phải có đầy đủ thông tin về số thửa, tờ bản đồ, kích thước, diện tích, vị trí của khu đất) do cán bộ thụ lý yêu cầu cơ quan lưu trữ địa chính cung cấp hoặc bản vẽ có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền. Nếu là tranh chấp một phần thửa đất hoặc tranh chấp ranh đất thì cán bộ thụ lý phải thể hiện phần đất, ranh đất đang tranh chấp, có ghi chú số liệu diện tích, ranh đất, Biên bản xác minh hiện trạng.

2. Hồ sơ tranh chấp phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian, ghi số bút lục và bản kê chi tiết các tài liệu có trong hồ sơ.

3. Việc xác minh, lập báo cáo đề xuất, kèm theo dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp và chuyển đến UBND huyện, thị xã được thực hiện trong thời gian 25 ngày kể từ ngày thụ lý. Trường hợp phải tiến hành đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện thủ tục cho công tác này không quá 10 ngày và thời gian chờ kết quả giám định không tính vào thời gian thụ lý.

Điều 15. Trình tự, thủ tục và thời hạn ban hành quyết định giải quyết tranh chấp

1. Trường hợp tình tiết nêu trong báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định đã rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ pháp lý kèm theo, áp dụng giải quyết đúng pháp luật thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã ký ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kèm theo dự thảo quyết định.

2. Trường hợp vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã cho ý kiến họp Hội đồng tư vấn để xem xét, Văn phòng UBND phải bố trí cuộc họp trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo và chịu trách nhiệm lập Biên bản cuộc họp, thông báo kết luận cuộc họp đến các thành viên Hội đồng tư vấn trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày họp HĐTV).

- Đối với những vụ việc có ý kiến kết luận của HĐTV cần phải xác minh bổ sung thì thời hạn xác minh không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo.

Mục 2. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Điều 16. Thẩm quyền, trình tự và thủ tục thụ lý

1. Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần đầu đối với tranh chấp đất giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau hoặc giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

2. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện, thị xã đã ban hành quyết định giải quyết tranh chấp mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với Quyết định giải quyết và gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh là quyết định cuối cùng.

3. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất lần đầu mà một bên hoặc các bên tranh chấp không đồng ý thì có quyền gửi đơn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Sau khi có Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh nếu phát hiện có tình tiết mới hoặc phát hiện việc tham mưu đề xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Chủ tịch UBND tỉnh có thể chỉ đạo phúc tra.

5. Trình tự, thủ tục xử lý đơn như sau:

a) Đối với đơn do người tranh chấp nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu đúng thẩm quyền và đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 10 của Quy trình này thì cán bộ tiếp công dân làm biên nhận nhận đơn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải phân công cán bộ thụ lý và thông báo cho đương sự biết vụ việc đã được thụ lý;

b) Đối với đơn do Bưu điện chuyển đến, nếu chưa đủ chứng cứ cần thiết thì trong thời hạn 10 ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mời đương sự bổ túc hồ sơ và phân công cán bộ tiếp công dân làm biên nhận nhận đơn, phân công cán bộ thụ lý, thông báo cho đương sự biết vụ việc được thụ lý;

c) Nếu nội dung tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời và hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17. Xác minh lập báo cáo đề xuất hướng giải quyết tranh chấp

1. Cán bộ thụ lý hồ sơ tranh chấp có trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch xác minh, báo cáo nội dung sự việc và kiến nghị biện pháp giải quyết hồ sơ phải tập hợp theo quy định tại Điều 11 của Quy trình này, lập báo cáo đề xuất, kèm theo dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp. Sau khi lập báo cáo đề xuất kèm theo quyết định dự thảo cán bộ thụ lý đánh bút lục hồ sơ, liệt kê danh mục và trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ký và báo cáo. Việc xác minh, lập báo cáo, đề xuất không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện thủ tục cho công việc này không quá 10 ngày và thời gian chờ kết quả giám định không tính vào thời gian thụ lý.

2. Trong thời hạn 05 ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo báo cáo và dự thảo quyết định gửi đến Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Trường hợp tình tiết trong báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định rõ ràng, áp dụng giải quyết đúng pháp luật thì Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kèm theo dự thảo quyết định;

b) Trường hợp vụ việc phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thì Văn phòng UBND tỉnh bố trí cuộc họp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo và chịu trách nhiệm ghi Biên bản cuộc họp, thông báo kết luận cuộc họp đến các thành viên Hội đồng tư vấn và Sở, ngành có liên quan trong thời hạn 05 ngày.

c) Đối với vụ việc phức tạp cần xác minh bổ sung, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo.

3. Trình tự, thủ tục ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp thực hiện theo Điều 12, chương 2 của Quy trình này.

Chương IV

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mục 1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỊ XÃ, GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 18. Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình và hành vi hành chính của cán bộ công chức thuộc quyền mình quản lý. Giao cho Chánh Thanh tra huyện, thị xã tham mưu (xác minh, báo cáo, đề xuất giải quyết kèm theo dự thảo quyết định).

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình và hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản lý (giao cho Chánh Thanh tra Sở tham mưu giải quyết).

Điều 19. Trình tự thụ lý đơn khiếu nại

1. Cơ quan Thanh tra tiếp nhận đơn do đương sự trực tiếp khiếu nại phải có biên nhận nhận đơn cho đương sự.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 8, Điều 1 sửa đổi của Điều 32, Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 thì cán bộ tiếp nhận đơn trình Chánh Thanh tra, quyết định phân công cán bộ thụ lý và thông báo bằng văn bản cho đương sự biết. Trường hợp không thụ lý thì có văn bản trả lời cho đương sự, nêu rõ lý do và chỉ thực hiện một lần.

3. Đối với đơn do Bưu điện chuyển đến thì cán bộ tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý như đã nêu trên và trả lời bằng văn bản cho đương sự, tổ chức và cá nhân theo luật định. Những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hoàn trả lại cho cơ quan chuyển đến hoặc cho đương sự (nếu đương sự gởi bằng đường Bưu điện).

Điều 20. Xác minh, báo cáo, đề xuất giải quyết khiếu nại

1. Trách nhiệm của cán bộ thụ lý:

Cán bộ thụ lý có trách nhiệm nghiên cứu nội dung đơn, Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại, lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ.

a) Thời hạn xác minh, báo cáo, đề xuất, kèm theo dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại không quá 40 ngày; vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn không quá 55 ngày kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần đo, vẽ, trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện công việc này không quá 10 ngày và thời gian chờ kết quả giám định không tính vào thời gian giải quyết.

b) Trường hợp cơ quan có liên quan cung cấp không đầy đủ hồ sơ thì cán bộ thụ lý phải báo cáo cho Thủ trưởng trực tiếp biết để có biện pháp xử lý.

- Cơ quan có liên quan không thực hiện nghiêm túc việc cung cấp hồ sơ dẫn đến vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại phải chịu mọi hậu quả do hành vi mình gây nên.

c) Tập hợp hồ sơ trước khi trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã:

- Đơn khiếu nại hoặc Biên bản ghi lời khiếu nại;

- Văn bản trả lời, hoặc Biên bản làm việc với người ban hành Quyết định hành chính, người có hành vi hành chính bị khiếu nại (thể hiện đầy đủ những chi tiết ghi trong đơn);

- Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, Biên bản gặp gỡ đối thoại;

- Quyết định hành chính, chứng cứ chứng minh hành vi hành chính bị khiếu nại;

- Các tài liệu khác có liên quan.

d) Đối với người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại cho cơ quan giải quyết, nếu trường hợp cung cấp không đầy đủ, cơ quan thụ lý có văn bản yêu cầu hai lần mà đương sự không cung cấp (sau 10 ngày) thì sẽ dừng thụ lý vụ khiếu nại đó và thông báo bằng văn bản cho đương sự biết.

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự thời gian, tài liệu và được lưu giữ theo quy định pháp luật. Trong trường hợp tiếp tục khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho cơ quan chức năng hoặc Tòa án (hồ sơ gốc).

3. Cán bộ thụ lý báo cáo, kết luận, kiến nghị giải quyết, kèm theo dự thảo Quyết định, Tờ trình của Chánh Thanh tra chuyển Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét quyết định, Văn phòng UBND trình Chủ tịch UBND ký ban hành Quyết định giải quyết trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình của Chánh Thanh tra.

4. Trường hợp đương sự khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án Nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan tham mưu hoặc cán bộ thụ lý tham dự phiên tòa.

Mục 2. KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Điều 21. Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã hoặc của Giám đốc Sở, ngành tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại.

2. Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu, đề xuất (kèm theo dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại) trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 22. Trình tự tiếp nhận đơn và thụ lý giải quyết đơn khiếu nại

1. Cán bộ được phân công nhận đơn khiếu nại nếu thuộc thẩm quyền phải tiếp nhận và viết biên nhận cho đương sự, kể cả đơn do Bưu điện chuyển đến đều phải thực hiện theo Điều 19 của Quy trình này.

2. Xác minh, báo cáo, đề xuất giải quyết khiếu nại:

a) Cán bộ thụ lý nghiên cứu nội dung đơn; Quyết định hành chính, hành vi hành chính, Quyết định bị khiếu nại; các chứng cứ do người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có liên quan cung cấp; lập kế hoạch tiến hành xác minh và báo cáo, đề xuất.

* Hồ sơ khiếu nại gồm những tài liệu sau:

- Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lời khiếu nại;

- Quyết định hành chính hoặc chứng cứ về hành vi hành chính bị khiếu nại, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Các tài liệu do người khiếu nại cung cấp có liên quan tới nội dung khiếu nại, nếu là biên lai đóng thuế đất thì phải chứng minh vị trí và diện tích đất; nếu UBND xã, phường, thị trấn xác nhận người khiếu nại có đăng ký đất theo quy định thì phải kèm theo bản phô tô tài liệu đã đăng ký;

- Biên bản làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan và đóng dấu giáp lai);

- Biên bản xác minh hiện trạng đất có xác nhận của UBND cấp xã nơi xác minh;

- Các tài liệu khác có giá trị chứng minh;

- Biên bản đối thoại, khi cần thiết thì tổ chức đối thoại lần 2 các bên có liên quan (có các thành viên tham dự ký tên và đóng dấu của cơ quan người chủ trì);

- Báo cáo đề xuất gồm các nội dung chính sau: Chi tiết nội dung vụ việc khiếu nại trên cơ sở hồ sơ tài liệu đã xác minh thu thập được trong quá trình thụ lý; cách giải quyết đã qua của các cơ quan chức năng (có viện dẫn các điều luật để áp dụng giải quyết); phân tích đánh giá, đề xuất giải quyết tới của cán bộ thụ lý;

- Biên bản làm việc với người ra quyết định giải quyết lần đầu.

b) Chánh Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định qua Văn phòng UBND tỉnh kèm theo dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại).

- Thời hạn giải quyết và chuyển hồ sơ đối với việc khiếu nại lần đầu không quá 25 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 35 ngày kể từ ngày thụ lý. Vùng sâu, vùng xa không quá 35 ngày, vụ việc phức tạp không quá 50 ngày kể từ ngày thụ lý.

- Thời hạn giải quyết và chuyển hồ sơ giải quyết lần hai không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 50 ngày kể từ ngày thụ lý. Vùng sâu, vùng xa không quá 50 ngày, vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

- Trường hợp cần phải tiến hành đo, vẽ, lập thủ tục trưng cầu giám định thì thời gian thực hiện công việc này không quá 10 đến 20 ngày, thời gian chờ kết quả giám định không tính vào thời gian thụ lý.

c) Hồ sơ khiếu nại được đánh bút lục, liệt kê danh mục hồ sơ đưa vào lưu trữ, theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định, thông báo cho đương sự biết tiến độ giải quyết khi đương sự có yêu cầu.

d) Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, rà soát, trình ký ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại trong thời gian 07 ngày (kể từ ngày nhận được Tờ trình và dự thảo Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh).

đ) Trường hợp đương sự khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án Nhân dân thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan tham mưu hoặc cán bộ thụ lý tham dự phiên tòa.

Chương V

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 23. Cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại của UBND các cấp

1. Đối với việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thị xã thì Chánh Thanh tra cùng cấp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn để xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND cùng cấp giải quyết đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Đây là quyết định giải quyết lần đầu.

2. Trường hợp Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện, thị xã bị khiếu nại, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp, trao đổi với Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Điều 24. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình và đủ điều kiện thụ lý (không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005) thì cơ quan nhận được đơn phải thụ lý để giải quyết. Trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

2. Đối với các trường hợp phức tạp cần phải thành lập Đoàn thanh tra hoặc Tổ kiểm tra liên ngành thì thực hiện công tác này theo Luật Thanh tra.

3. Việc tổ chức tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và ghi Biên bản nội dung khiếu nại của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức có đơn khiếu nại được thực hiện tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có dự án.

4. Trường hợp nhiều người khiếu nại thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện, tối đa không quá 05 người, để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức tiếp xúc.

5. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại riêng lẻ cho từng trường hợp khiếu nại.

Chương VI

QUY TRÌNH TỔ CHỨC GẶP GỠ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP

Điều 25. Các vụ việc cần thiết phải tổ chức đối thoại

1. Các vụ việc tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân; cá nhân với tổ chức; giữa tổ chức với nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp.

2. Các vụ việc giải quyết khiếu nại lần đầu do UBND cấp huyện, thị xã giải quyết.

3. Các vụ việc giải quyết khiếu nại lần hai có nhiều tình tiết phức tạp, đông người; khiếu nại gay gắt, kéo dài và các trường hợp khác nếu xét thấy cần thiết.

Điều 26. Trình tự, thủ tục đối thoại

1. Chuẩn bị đối thoại:

a) Hồ sơ phải được thẩm tra, xác minh xong, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ;

b) Chuẩn bị dự thảo báo cáo nội dung sự việc, kết quả xác minh và phương hướng giải quyết;

c) Chuẩn bị các câu hỏi: Đối với người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp, khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tranh chấp, cơ quan đã giải quyết tranh chấp, khiếu nại lần đầu;

d) Tùy tính chất vụ việc, người chủ trì có thể họp trước với các cơ quan có chức năng liên quan tham dự đối thoại để thống nhất câu hỏi, dự kiến hướng giải quyết.

2. Người chủ trì đối thoại:

a) Chủ tịch UBND huyện, thị xã ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại, chủ trì đối thoại với vụ việc bình thường.

b) Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại những vụ việc cần thiết, những vụ việc khác do cán bộ thụ lý tổ chức đối thoại.

- Trường hợp vụ việc kéo dài, gay gắt, phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã trực tiếp đối thoại hoặc ủy quyền cho cấp phó

chủ trì đối thoại.

c) Việc ủy quyền phải thể hiện bằng văn bản, do người ủy quyền ký.

d) Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp Phó hoặc Chánh Thanh tra Sở tổ chức đối thoại.

3. Người giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc người được ủy quyền gặp gỡ đối thoại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người tranh chấp, người bị tranh chấp; người khiếu nại, người bị khiếu nại; người có quyền, lợi ích liên quan, đại diện tổ chức chính trị xã hội (có liên quan trong quá trình giải quyết) biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại; người được mời đến để tổ chức đối thoại phải hực hiện đúng theo Thư mời.

4. Thành phần đối thoại:

a) Người giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc người được ủy quyền chủ trì đối thoại;

b) Cơ quan thụ lý giải quyết tranh chấp, khiếu nại lần đầu có Quyết định bị khiếu nại, cơ quan thụ lý đơn giải quyết khiếu nại lần hai; các tổ chức, cơ quan khác có liên quan;

c) Người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp, khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan;

d) Người đại diện theo ủy quyền tranh chấp, khiếu nại;

đ) Luật sư ( nếu có);

e) Đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

5. Địa điểm tổ chức đối thoại: Việc tổ chức đối thoại có thể tổ chức tại cơ quan của người chủ trì đối thoại hoặc tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có tranh chấp, khiếu nại.

6. Tiến hành đối thoại:

a) Người chủ trì đối thoại kiểm tra thành phần tham dự; tư cách tham dự của người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp, khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan; Luật sư (nếu có);

Trong trường hợp thành phần đối thoại không dự đủ theo Thư mời thì việc có đối thoại hay không do người chủ trì quyết định.

b) Người chủ trì đối thoại nêu rõ lý do, công bố nội dung làm việc, dự thảo báo cáo về nội dung sự việc, kết quả xác minh cho người tham dự đối thoại biết;

c) Người tranh chấp, khiếu nại; người bị tranh chấp, khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan; Luật sư (nếu có) lần lượt có ý kiến về nội dung sự việc (như Mục b, Điều này), trả lời những câu hỏi do người chủ trì đối thoại, cán bộ thụ lý hồ sơ hoặc các cơ quan Nhà nước có liên quan đặt ra trong quá trình đối thoại;

d) UBND xã, phường, thị trấn (nơi xảy ra tranh chấp, khiếu nại), cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại lần đầu có ý kiến về cách giải quyết đã qua và sắp tới.

7. Chuẩn bị kết thúc đối thoại:

Sau khi nghe người tham dự đối thoại trình bày ý kiến, người chủ trì đối thoại đánh giá các chứng cứ do các bên cung cấp đối chiếu với hồ sơ xác minh; căn cứ vào các chính sách, pháp luật đề ra hướng giải quyết hoặc yêu cầu tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ thêm sự việc, thời hạn thực hiện công tác này là 20 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 30 ngày.

8. Trường hợp trong quá trình đối thoại mà người tranh chấp, khiếu nại xin rút đơn chấm dứt việc khiếu kiện thì người chủ trì công bố chấp nhận và tiến hành các bước theo quy định của pháp luật.

9. Lập Biên bản đối thoại:

Việc lập Biên bản đối thoại phải thể hiện đầy đủ ý kiến của các bên, Luật sư (nếu có) và đại diện các cơ quan, ghi nhận các chứng cứ do các bên cung cấp, ý kiến kết luận của người chủ trì đối thoại. Biên bản đối thoại phải có chữ ký của người tham dự, có đóng dấu xác nhận của cơ quan người chủ trì hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra. Biên bản đối thoại là căn cứ để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phải được đưa vào hồ sơ vụ việc và phải gởi cho từng thành viên tham gia đối thoại.

Điều 27. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

1. Cơ quan Tiếp công dân tỉnh:

- Cơ quan Tiếp công dân có trách nhiệm đăng ký và tổ chức để Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan Tiếp công dân có trách nhiệm thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đến cơ quan chức năng và đương sự biết, thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

Đối với vụ việc tranh chấp, khiếu nại phức tạp, Văn phòng chịu trách nhiệm đăng ký và tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, kiến nghị của cơ quan tham mưu, ghi biên bản cuộc họp, sau 03 ngày Văn phòng gửi Biên bản đến các thành viên Hội đồng tư vấn và cơ quan tham mưu.

Điều 28. Kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu xét thấy cần thiết)

1. Đối với tài liệu tranh chấp, khiếu nại Thủ trưởng các cơ quan tham mưu đề xuất, kèm theo dự thảo Quyết định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát về thể thức văn bản, nội dung và thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại theo quy định.

2. Trường hợp tài liệu vụ việc do cơ quan tham mưu chuyển không đủ, đúng theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu bổ sung trước khi trình.

3. Thời hạn rà soát là 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu cần thiết và báo cáo đề xuất. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký Quyết định hoặc văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày trình ký.

4. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo phải phát hành trong thời hạn 02 ngày.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT; THANH TRATRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Mục 1. TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 29. Bảo đảm thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

1. Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh; Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoặc không thi hành thì tùy theo tính chất, mức độ mà xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật chỉ được thực hiện khi có Quyết định tạm đình chỉ của chính Thủ trưởng cơ quan đã ban hành hoặc Quyết định của Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp.

Điều 30. Trình tự, thủ tục thi hành Quyết định đã có hiệu lực pháp luật

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi phát sinh tranh chấp, khiếu nại chịu trách nhiệm công bố thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh, của các cơ quan Trung ương và Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thị xã có hiệu lực pháp luật (quyết định không bị khiếu nại theo luật định) và chỉ đạo thực hiện.

2. Việc tổ chức thi hành Quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch UBND huyện, thị xã phải ra thông báo bằng văn bản cho người thi hành Quyết định và những người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan tự nguyện thi hành Quyết định trong thời gian hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Thông báo cần ghi rõ thời gian tự nguyện thực hiện; nếu không sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

3. Hết thời hạn tự nguyện mà không tự nguyện thi hành thì Thủ trưởng cơ quan được giao thi hành Quyết định kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã áp dụng biện pháp cưỡng chế. Quyết định cưỡng chế phải được gửi cho tổ chức, cá nhân phải thi hành, UBND xã, phường, thị trấn nơi sẽ tổ chức cưỡng chế.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức triển khai thi hành Quyết định, Chủ tịch UBND huyện, thị xã gửi báo cáo đến UBND tỉnh (qua Văn phòng) và Thanh tra tỉnh.

5. Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định, báo cáo định kỳ và đột xuất đến Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp xử lý đối với những tổ chức và cá nhân có trách nhiệm, nhưng cố ý trì hoãn hoặc không tổ chức thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÁNH THANH TỈNH, CHÁNH  THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Điều 31. Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân, xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại; giải quyết tranh chấp, khiếu nại; thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp, Quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng:

- Thanh tra tỉnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện việc giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai cũng như công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu kiện;

- Thanh tra huyện, thị xã có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện, thị xã trong thực hiện việc giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai cũng như công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu kiện;

- Khi phát hiện có vi phạm pháp luật trong giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại thì xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

- Kiến nghị xử lý, chấn chỉnh công tác giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý của Thủ trưởng cùng cấp hoặc cấp dưới;

- Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo Luật Thanh tra.

3. Tổng hợp tình hình tranh chấp, khiếu nại và việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại thuộc Thủ trưởng cùng cấp; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất theo quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương VIII

TỔ CHỨC THI HÀNH

Điều 32. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy trình này.

2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện, thị xã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm Công tác tiếp công dân, làm công tác hòa giải, thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai;

- Phối, kết hợp với Sở Văn hoá thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu phổ biến một số nội dung chủ yếu của Quy trình này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, kết quả tổ chức thực hiện Quyết định có hiệu lực pháp luật đến Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn Phòng) và Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh để Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2007
Ngày hiệu lực22/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýCao Anh Lộc
        Ngày ban hành07/03/2007
        Ngày hiệu lực22/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2007/QĐ-UBND quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai