Quyết định 36/2008/QĐ-UBND

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành từ năm 1997-2007 còn hiệu lực, hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và văn bản không đủ yếu tố văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2008/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm còn hết hiệu lực Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2008/QĐ-UBND

Bạc liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TỪ NĂM 1997 - 2007 CÒN HIỆU LỰC, HẾT HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ VÀ VĂN BẢN KHÔNG ĐỦ YẾU TỐ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 - 2007;

Xét Tờ trình số 147/TTr-STP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành từ năm 1997 - 2007 còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo các danh mục). Cụ thể:

1. Danh mục chung các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 - 2007 (Kèm theo danh mục) gồm: 409 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 296 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 113 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực thi hành (Kèm theo danh mục) gồm: 31 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 23 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 văn bản.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực (Kèm theo danh mục) gồm: 198 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 146 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 52 văn bản.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung (Kèm theo danh mục) gồm: 47 văn bản.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 18 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 29 văn bản.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế (Kèm theo danh mục) gồm: 07 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 văn bản.

6. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ (Kèm theo danh mục) gồm: 22 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 18 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 văn bản.

7. Danh mục văn bản không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật “Không đưa vào tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm 1997 - 2007” (Kèm theo danh mục) gồm: 104 văn bản:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 86 văn bản;

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 18 văn bản.

Đối với các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 - 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, xử lý.

Điều 2:

1. Bằng các hình thức thích hợp, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 - 2007 còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật;

2. Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp in thành tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 11 năm từ năm 1997 - 2007; thực hiện phân bổ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh để biết, thực hiện;

3. Sở Tài chính cấp kinh phí rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và in ấn tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

DANH MỤC

CHUNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Quyết định

56/QĐ-UB

01/02/1997

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

 

2

Quyết định

31/QĐ-UB

20/02/1997

Về việc phê duyệt mức thu phí và lệ phí ngành xây dựng

 

3

Quyết định

32/QĐ-UB

25/02/1997

Về việc ban hành Quy định về lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh

 

4

Quyết định

209/QĐ-UB

29/3/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

 

5

Quyết định

215/QĐ-UB

01/4/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bạc Liêu

 

6

Quyết định

218/QĐ-UB

01/4/1997

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

7

Quyết định

250/QĐ-UB

08/4/1997

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Trạm Kiểm dịch giống và quản lý giống thủy sản

 

8

Quyết định

251/QĐ-UB

08/4/1997

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng

 

9

Quyết định

267/QĐ-UB

16/4/1997

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

10

Quyết định

282/QĐ-UB

23/4/1997

Về việc ban hành Quy chế Hiệp thương giá bán xăng dầu trong tỉnh

 

11

Quyết định

405/QĐ-UB

19/5/1997

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động cho vay tài trợ theo chương trình mục tiêu qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

 

12

Quyết định

439/QĐ-UB

22/5/1997

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bạc Liêu

 

13

Quyết định

440/QĐ-UB

22/5/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học tỉnh, ngành và cơ sở

 

14

Quyết định

454/QĐ-UB

25/5/1997

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu

 

15

Quyết định

474/QĐ-UB

29/5/1997

Về việc ban hành Quy định về sản xuất kinh doanh thuốc và hành nghề dịch vụ thú y

 

16

Quyết định

475/QĐ-UB

29/5/1997

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y và tổ chức mạng lưới thú y cơ sở

 

17

Quyết định

476/QĐ-UB

29/5/1997

Về việc ban hành Quy định về thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

 

18

Quyết định

425/QĐ-UB

04/6/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Bạc Liêu

 

19

Quyết định

509/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Sở Thương mại và Du lịch Bạc Liêu

 

20

Quyết định

510/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

 

21

Quyết định

511/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

 

22

Quyết định

512/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

23

Quyết định

39/QĐ-UB

23/6/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về phối hợp Liên ngành Nội chính tỉnh Bạc Liêu

 

24

Quyết định

539/QĐ-UB

23/6/1997

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư

 

25

Quyết định

575/QĐ-UB

30/6/1997

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan địa chính tỉnh Bạc Liêu

 

26

Quyết định

582/QĐ-UB

03/7/1997

Về việc thu phí hộ tịch

 

27

Quyết định

701/QĐ-UB

31/7/1997

Về việc ban hành Quy định quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong tỉnh Bạc Liêu

 

28

Quyết định

714/QĐ-UB

06/8/1997

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thông tin tỉnh Bạc Liêu

 

29

Quyết định

715/QĐ-UB

06/8/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện chế độ cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan giếng nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

30

Quyết định

753/QĐ-UB

07/8/1997

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu

 

31

Quyết định

796/QĐ-UB

25/8/1997

Về việc ban hành Quy định cấp phép xây dựng các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

32

Quyết định

823/QĐ-UB

03/9/1997

Về việc ban hành Quy định lập quỹ phòng, chống lụt bão và thiên tai

 

33

Quyết định

869/QĐ-UB

13/9/1997

Về việc ban hành Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi

 

34

Quyết định

914/QĐ-UB

22/9/1997

Về việc thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

35

Quyết định

915/QĐ-UB

22/9/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

36

Quyết định

54/QĐ-UB

27/9/1997

Về việc quy định mức giá các loại đất áp dụng trong tỉnh Bạc Liêu

 

37

Quyết định

979/QĐ-UB

02/10/1997

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Nhà nước Công ty XNK Vĩnh Lợi

 

38

Quyết định

55/QĐ-UB

21/10/1997

Về việc thành lập Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu

 

39

Quyết định

1096/QĐ-UB

29/10/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ

 

40

Quyết định

1105/QĐ-UB

01/11/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý Nhà nước của sở, ngành chuyên môn đối với một số hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước

 

41

Quyết định

1169/QĐ-UB

21/11/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội đồng liên minh các hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu

 

42

Quyết định

1170/QĐ-UB

21/11/1997

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

 

43

Quyết định

1327/QĐ-UB

15/12/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

44

Chỉ thị

02/CT-UB

27/01/1997

Về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo

 

45

Chỉ thị

07/CT-UB

18/3/1997

Về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đánh bắt thủy sản hoạt động trên biển

 

46

Chỉ thị

08/CT-UB

28/3/1997

Về việc thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm Nhà nước trong tỉnh Bạc Liêu

 

47

Chỉ thị

12/CT-UB

20/5/1997

Về việc phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương

 

48

Chỉ thị

17/CT-UB

14/7/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

49

Chỉ thị

18/CT-UB

25/7/1997

Về việc khai thông dòng chảy để chống úng, ngập bảo vệ sản xuất

 

50

Chỉ thị

20/CT-UB

06/10/1997

Về việc tăng cường quản lý kỹ thuật an toàn các cơ sở, máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

51

Chỉ thị

21/CT-UB

06/10/1997

Về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

 

52

Chỉ thị

22/CT- UB

16/10/1997

Về việc chấn chỉnh việc quản lý và xử lý vi phạm trong kinh doanh mặt hàng thủy sản

 

53

Chỉ thị

24/CT-UB

23/10/1997

Về việc tăng cường biện pháp thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

54

Chỉ thị

28/CT-UB

15/12/1997

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

 

55

Quyết định

18/QĐ-UB

08/01/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của đội chống buôn lậu và gian lận trong thương mại

 

56

Quyết định

34/1998/QĐ-UB

17/01/1998

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống vật nuôi

 

57

Quyết định

88/QĐ-UB

19/02/1998

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bạc Liêu và ban hành Kế hoạch thực hiện từ năm 1998 đến năm 2002

 

58

Quyết định

114/QĐ-UB

09/3/1998

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp dân của Đảng và Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

 

59

Quyết định

115/QĐ-UB

09/3/1998

Về việc ban hành Quy định trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 

60

Quyết định

06/1998/QĐ-UB

21/3/1998

Về việc xử lý một số vấn đề tồn đọng về giao đất trước đây

 

61

Quyết định

07/1998/QĐ-UB

21/3/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách nhà ở, đất ở

 

62

Quyết định

320/QĐ-UB

04/5/1998

Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí hành nghề khoan giếng nước ngầm và khai thác nước ngầm

 

63

Quyết định

443/1998/QĐ-UB

06/6/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về xây dựng, quản lý nguồn vốn và sử dụng lưới điện nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

64

Quyết định

12/1998/QĐ-UB

22/6/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

65

Quyết định

842/1998/QĐ-UB

29/6/1998

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

 

66

Quyết định

13/1998/QĐ-UB

17/7/1998

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của đội dân phòng ở khóm, ấp, khu vực thuộc xã, phường, thị trấn

 

67

Quyết định

14/1998/QĐ-UB

17/7/1998

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức ban bảo vệ an ninh trật tự ở ấp thuộc xã

 

68

Quyết định

15/1998/QĐ-UB

17/7/1998

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của đội thanh niên xung kích an ninh

 

69

Quyết định

16/1998/QĐ-UB

17/7/1998

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và thành lập, sử dụng Quỹ Bảo trợ ANTT ở xã, phường, thị trấn

 

70

Quyết định

22/1998/QĐ-UB

15/8/1998

Về việc mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

71

Quyết định

23/QĐ-UB

27/8/1998

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thống nhất về chống tham nhũng, buôn lậu, phòng, chống tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

72

Quyết định

26/1998/QĐ-UB

17/10/1998

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

73

Quyết định

29/1998/QĐ-UB

10/11/1998

Về việc ban hành Quy định việc thực hiện chế độ thi tuyển vào các ngạch cán bộ, công chức Nhà nước

 

74

Chỉ thị

02/1998/CT- UB

06/01/1998

Về việc tăng cường quản lý đăng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài theo Nghị định số 184/CP ngày 30 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ

 

75

Chỉ thị

07/1998/CT-UB

15/5/1998

Về việc phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện truy bắt đối tượng truy nã

 

76

Chỉ thị

08/1998/CT-UB

15/5/1998

Về việc nghiêm cấm lấy nước mặn vào đất trồng lúa để nuôi tôm

 

77

Chỉ thị

09/1998/CT-UB

16/7/1998

Về việc mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục và phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm

 

78

Chỉ thị

10/1998/CT-UB

17/7/1998

Về việc triển khai thực hiện các quyết định, quy định về tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự

 

79

Chỉ thị

11/1998/CT-UB

08/8/1998

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

 

80

Chỉ thị

12/1998/CT-UB

10/8/1998

Về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập LL Bộ đội BP

 

81

Chỉ thị

13/1998/CT-UB

25/8/1998

Về việc tập trung chỉ đạo khai giảng năm học 1998 - 1999

 

82

Chỉ thị

14/CT-UB

31/8/1998

Về việc phát động PTTĐ lập thành tích kỷ niệm những ngày lịch sử năm 1998 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 năm 1999

 

83

Chỉ thị

15/1998/CT-UB

09/9/1998

Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

 

84

Chỉ thị

16/1998/CT-UB

10/9/1998

Về việc những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở thị trấn, thị xã và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

85

Chỉ thị

17/1998/CT-UB

11/9/1998

Về việc tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”

 

86

Chỉ thị

18/1998/CT-UB

19/9/1998

Về việc phân cấp đầu tư, quản lý các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 

87

Chỉ thị

19/1998/CT-UB

17/10/1998

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

 

88

Chỉ thị

20/1998/CT-UB

19/10/1998

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hóa

 

89

Chỉ thị

21/CT-UB

22/10/1998

Về việc tổ chức hoạt động năm Quốc tế Người cao tuổi

 

90

Chỉ thị

22/1998/CT-UB

05/11/1998

Về việc tổ chức “Những ngày tiêm chủng thường xuyên khu vực năm 1998”

 

91

Chỉ thị

23/1998/CT-UB

30/11/1998

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Bạc Liêu

 

92

Chỉ thị

24/1998/CT-UB

21/12/1998

Về việc mở đợt cao điểm vận động phòng chống ma túy

 

93

Quyết định

01/1999/QĐ-UB

04/01/1999

Về việc phụ cấp ưu đãi giáo viên trong và ngoài tỉnh về công tác vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

94

Quyết định

02/1999/QĐ-UB

06/01/1999

Về việc ban hành bản Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trưởng ấp, Tổ Trưởng dân phố

 

95

Quyết định

03/1999/QĐ-UB

06/01/1999

Về việc Quy định mức trả hoạt động phí cho cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã, phường, thị trấn và cán bộ ấp ngoài Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

 

96

Quyết định

07/1999/QĐ-UB

06/3/1999

Về việc điều chỉnh xếp loại thị trấn Phước Long và thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân để làm cơ sở xác định giá đất

 

97

Quyết định

08/1999/QĐ-UB

06/3/1999

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường mới đầu tư nâng cấp và xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

98

Quyết định

09/1999/QĐ-UB

10/3/1999

Về việc thu và sử dụng học phí ở các trường bán công

 

99

Quyết định

399/QĐ-UB

08/5/1999

Về việc ban hành Quy định quản lý vận chuyển sản xuất chế biến gỗ, kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

100

Quyết định

16/QĐ-UB

21/5/1999

Về việc tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 1999 - 2000

 

101

Quyết định

17/QĐ-UB

22/5/1999

Về việc thành lập Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu

 

102

Quyết định

19/QĐ-UB

22/5/1999

Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

103

Quyết định

158/1999/QĐ-UB

27/5/1999

Về việc giao quyền quản lý sử dụng toàn bộ khuôn viên và nhà số 83, Hoàng Văn Thụ, phường 3, TXBL cho Sở Tư pháp làm Trụ sở cơ quan Phòng Công chứng Nhà nước số 01

 

104

Quyết định

34/QĐ-UB

15/6/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

 

105

Quyết định

42/QĐ-UB

28/6/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra chuyên ngành xây dựng

 

106

Quyết định

46/QĐ-UB

03/7/1999

Về việc ban hành Đề án Phổ cập giáo dục - thanh toán mù chữ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1999 - 2000

 

107

Quyết định

47/QĐ-UB

07/7/1999

Về việc tách Phòng Chính sách và ngành nghề thành 02 phòng: Phòng Chính sách; Phòng Chế biến và ngành nghề thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

108

Quyết định

48/QĐ-UB

09/7/1999

Về việc công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ “Hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bạc Liêu

 

109

Quyết định

52/QĐ-UB

22/7/1999

Về việc sửa đổi, bổ sung một số ý của Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của Ban TCCQ tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

110

Quyết định

53/1999/QĐ-UB

22/7/1999

Về việc giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý, cho phép việc đóng hoặc mở các bến khách ngang sông

 

111

Quyết định

54/1999/QĐ-UB

26/7/1999

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển Bạc Liêu thời kỳ 1999 - 2005

 

112

Quyết định

55/QĐ-UB

26/7/1999

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Bạc Liêu

 

113

Quyết định

61/QĐ-UB

04/8/1999

Về việc chấp thuận cho thành lập 3 ấp mới: 15,16,17 thuộc xã Vĩnh Hậu, huyện Vĩnh Lợi

 

114

Quyết định

63/1999/QĐ-UB

11/8/1999

Về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Trung tâm Lưu trữ và Tin học tỉnh

 

115

Quyết định

64/1999/QĐ-UB

31/8/1999

Về việc ban hành Chương trình An ninh lương thực - thực phẩm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2000 - 2010

 

116

Quyết định

65/1999/QĐ-UB

01/9/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

 

117

Quyết định

66/QĐ-UB

03/9/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao KH - CN

 

118

Quyết định

68/QĐ-UB

11/9/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu

 

119

Quyết định

69/QĐ-UB

11/9/1999

Về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

120

Quyết định

70/QĐ-UB

04/10/1999

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Trạm Kiểm dịch giống thủy sản

 

121

Quyết định

71/QĐ-UB

04/10/1999

Về việc thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bạc Liêu

 

122

Quyết định

72/QĐ-UB

07/10/1999

Về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu

 

123

Quyết định

73/QĐ-UB

07/10/1999

Về việc sáp nhập Đội Khảo sát thiết kế công trình giao thông Bạc Liêu và Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng Bạc Liêu

 

124

Quyết định

74/QĐ-UB

07/10/1999

Về việc giải thể và đổi tên phòng thuộc Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu

 

125

Quyết định

75/QĐ-UB

20/10/1999

Về việc ban hành Quy định cụ thể tiêm phòng bắt buộc đối với từng bệnh, từng loài động vật

 

126

Quyết định

77/QĐ-UB

02/11/1999

Về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Bạc Liêu

 

127

Quyết định

78/QĐ-UB

09/11/1999

Về việc ban hành Chương trình hành động về du lịch của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2001

 

128

Quyết định

80/QĐ-UB

25/11/1999

Về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bạc Liêu

 

129

Quyết định

82/1999/QĐ-UB

06/12/1999

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ đê và công trình dưới đê tỉnh Bạc Liêu

 

130

Quyết định

83/QĐ-UB

10/12/1999

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường mới mở, mới nâng cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

131

Quyết định

84/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị năm 2000

 

132

Quyết định

86/QĐ-UB

21/12/1999

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường thuộc Dự án tái định cư Nam Hành chính phường 7, thị xã Bạc Liêu

 

133

Quyết định

87/1999/QĐ-UB

24/12/1999

Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục, Quốc phòng tỉnh Bạc Liêu

 

134

Quyết định

88/QĐ-UB

29/12/1999

Về việc thành lập Phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bạc Liêu

 

135

Chỉ thị

01/1999/CT-UB

18/01/1999

Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

 

136

Chỉ thị

05/1999/CT-UB

09/3/1999

Về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

 

137

Chỉ thị

07/1999/CT-UB

23/3/1999

Về việc triển khai các mục tiêu giáo dục - đào tạo cho năm 1999 - 2000

 

138

Chỉ thị

10/1999/CT-UB

27/5/1999

Về việc tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ vay đến hạn, quá hạn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn

 

139

Chỉ thị

11/1999/CT-UB

29/6/1999

Về việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

140

Chỉ thị

12/1999/CT-UB

12/8/1999

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

 

141

Chỉ thị

16/1999/CT-UB

06/9/1999

Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng đối với các ngành, các cấp trong tình hình mới

 

142

Chỉ thị

17/1999/CT-UB

29/9/1999

Về việc tổ chức thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

 

143

Chỉ thị

18/1999/CT-UB

17/12/1999

Về việc tổ chức, thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu năm 2000

 

144

Chỉ thị

19/1999/CT-UB

17/12/1999

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng thủy lợi, thủy nông nội đồng, giao thông nông thôn mùa khô 1999 - 2000

 

145

Quyết định

01/QĐ-UB

07/01/2000

Về việc ban hành KH phát triển GD - ĐT giai đoạn 2000 - 2005

 

146

Quyết định

02/QĐ-UB

21/01/2000

Về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu

 

147

Quyết định

05/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc tăng mức hoạt động phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và ấp - tổ dân phố

 

148

Quyết định

06/2000/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc quy định mức phụ thu tiền điện và đối tượng được miễn phụ thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

149

Quyết định

07/2000/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

 

150

Quyết định

10/QĐ-UB

28/3/2000

Về việc ban hành Quy chế khai thác tài liệu lưu trữ và thông tin trên mạng diện rộng của tỉnh

 

151

Quyết định

11/QĐ-UB

12/4/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về quỹ khen thưởng

 

152

Quyết định

12/2000/QĐ-UB

13/4/2000

Về việc ban hành Danh mục các đề án đăng ký vào chương trình công tác năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

153

Quyết định

13/QĐ-UB

19/4/2000

Về việc thành lập cơ sở chữa bệnh

 

154

Quyết định

14/QĐ-UB

20/4/2000

Về việc chấp thuận cho thị trấn Gành Hào sáp nhập khu vực II với khu vực V và tách khu vực III thành 02 khu vực

 

155

Quyết định

15/QĐ-UB

02/6/2000

Về việc điều chỉnh giá đất trong khu vực khuôn viên xí nghiệp nước đá Hộ Phòng (Cũ) thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

156

Quyết định

16/QĐ-UB

23/6/2000

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

157

Quyết định

541/QĐ-UB

26/6/2000

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội tàu cứu hộ, cứu nạn trên biển

 

158

Quyết định

17/QĐ-UB

29/6/2000

Về việc chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Bạc Liêu thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

 

159

Quyết định

18/QĐ-UB

03/7/2000

Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

 

160

Quyết định

19/QĐ-UB

04/7/2000

Về việc thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đổi tên Phòng Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

161

Quyết định

20/2000/QĐ-UB

01/8/2000

Về việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2000 - 2005

 

162

Quyết định

21/2000/QĐ-UB

04/8/2000

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

163

Quyết định

23/QĐ-UB

02/10/2000

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường mới mở, mới nâng cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

164

Quyết định

25/QĐ-UB

09/10/2000

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

 

165

Quyết định

26/QĐ-UB

09/10/2000

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

 

166

Quyết định

29/QĐ-UB

19/10/2000

Về việc tách Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân thành Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân và Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

 

167

Quyết định

30/QĐ-UB

16/11/2000

Về việc điều chỉnh tên một số trường trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

 

168

Quyết định

31/QĐ-UB

13/12/2000

Về việc quyết định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

169

Chỉ thị

02/2000/CT-UB

15/02/2000

Về việc cải tiến nội dung, phương thức và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị

 

170

Chỉ thị

03/2000/CT-UB

13/3/2000

Về việc tăng cường diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất nông nghiệp

 

171

Chỉ thị

05/2000/CT-UB

03/5/2000

Về việc tăng cường các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

172

Chỉ thị

06/2000/CT-UB

11/5/2000

Về việc quản lý nhân sự, hộ chiếu của cán bộ, công chức đi nước ngoài

 

173

Chỉ thị

07/2000/CT-UB

01/6/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

174

Chỉ thị

08/2000/CT-UB

05/6/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

 

175

Chỉ thị

09/2000/CT-UB

10/7/2000

Về việc đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý

 

176

Chỉ thị

10/2000/CT-UB

01/8/2000

Về việc nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2000 - 2001

 

177

Chỉ thị

12/2000/CT-UB

22/8/2000

Về việc quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

178

Chỉ thị

13/2000/CT-UB

29/8/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chính sách Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010

 

179

Chỉ thị

14/2000/CT-UB

30/8/2000

Về việc chấn chỉnh thu tiền huy động đóng góp của nhân dân ở các địa phương

 

180

Chỉ thị

15/2000/CT-UB

02/10/2000

Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh

 

181

Chỉ thị

16/2000/CT-UB

03/10/2000

Về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX

 

182

Quyết định

06/2001/QĐ-UB

20/3/2001

Về việc giải thể một số tổ chức, Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

183

Quyết định

07/2001/QĐ-UB

20/3/2001

Về việc giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức, BCĐ đã được thành lập theo các QĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

184

Quyết định

08/QĐ-UB

28/3/2001

Về việc sáp nhập Chi cục Di dân - Phát triển vùng kinh tế mới vào Phòng Chính sách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

185

Quyết định

09/QĐ-UB

29/3/2001

Về việc đổi tên cơ quan Công chứng Bạc Liêu

 

186

Quyết định

10/2001/QĐ-UB

09/4/2001

Về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư - diêm thuộc vùng Nam quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu, thời kỳ 2001 - 2010

 

187

Quyết định

11/QĐ-UB

20/4/2001

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

 

188

Quyết định

12/2001/QĐ-UB

07/5/2001

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành

 

189

Quyết định

13/2001/QĐ-UB

08/5/2001

Về việc điều chỉnh chủ đầu tư quản lý chương trình mục tiêu xây dựng Trung tâm Dịch vụ việc làm huyện Giá Rai

 

190

Quyết định

14/2001/QĐ-UB

16/5/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

191

Quyết định

15/2001/QĐ-UB

22/5/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng

 

192

Quyết định

16/2001/QĐ-UB

30/5/2001

Về việc ban hành Quy định về công tác tổ chức quản lý điều hành ngân sách Nhà nước

 

193

Quyết định

17/2001/QĐ-UB

20/6/2001

Về việc thực hiện một số chính sách trong công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

 

194

Quyết định

18/2001/QĐ-UB

21/6/2001

Về việc ban hành Quy trình xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng

 

195

Quyết định

19/2001/QĐ-UB

27/6/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện sản xuất kinh doanh giống và thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản

 

196

Quyết định

20/QĐ-UB

03/7/2001

Về việc thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

197

Quyết định

21/2001/QĐ-UB

09/7/2001

Về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí

 

198

Quyết định

22/2001/QĐ-UB

16/7/2001

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

199

Quyết định

23/2001/QĐ-UB

17/7/2001

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ sở chữa bệnh trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

200

Quyết định

24/2001/QĐ-UB

18/7/2001

Về việc cấm xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trên đường Võ Thị Sáu

 

201

Quyết định

25/2001/QĐ-UB

23/7/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu

 

202

Quyết định

27/2001/QĐ-UB

01/8/2001

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển, đào tạo nghề tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

203

Quyết định

30/2001/QĐ-UB

26/9/2001

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu”

 

204

Quyết định

31/2001/QĐ-UB

26/9/2001

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá xây dựng cấp thoát nước tỉnh Bạc Liêu”

 

205

Quyết định

32/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc ban hành Quy định quản lý các đoàn ra nước ngoài

 

206

Quyết định

33/2001/QĐ-UB

29/10/2001

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

207

Quyết định

34/2001/QĐ-UB

25/12/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về thời gian thực hiện các công đoạn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

208

Quyết định

35/2001/QĐ-UB

28/12/2001

Về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp vùng Bắc quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu - thời kì 2001 - 2010

 

209

Chỉ thị

03/2001/CT-UB

02/4/2001

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tháng hành động quốc gia về dinh dưỡng

 

210

Chỉ thị

04/2001/CT-UB

10/4/2001

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

 

211

Chỉ thị

05/2001/CT-UB

29/6/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

212

Chỉ thị

06/2001/CT-UB

24/7/2001

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002

 

213

Chỉ thị

07/2001/CT-UB

27/8/2001

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách làm giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

214

Chỉ thị

08/2001/CT-UB

28/8/2001

Về việc bảo vệ, vận hành an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh

 

215

Chỉ thị

09/2001/CT-UB

28/8/2001

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường

 

216

Chỉ thị

10/CT-UB

01/10/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ

 

217

Chỉ thị

11/2001/CT-UB

09/10/2001

Về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

 

218

Chỉ thị

12/2001/CT-UB

18/10/2001

Về việc tổ chức diễn tập động viên, huy động lực lượng Ngành Y tế Bạc Liêu theo tinh thần Quyết định số 315/TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

219

Chỉ thị

13/2001/CT-UB

05/12/2001

Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

 

220

Quyết định

01/2002/QĐ-UB

09/01/2002

Về việc ban hành Quy định về các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

221

Quyết định

02/2002/QĐ-UB

31/01/2002

Về việc phê duyệt Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

222

Quyết định

03/2002/QĐ-UB

04/02/2002

Về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - ngư - lâm -diêm nghiệp, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

 

223

Quyết định

04/2002/QĐ-UB

05/02/2002

Về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

224

Quyết định

05/2002/QĐ-UB

05/02/2002

Về việc ban hành hành Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện, thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2002 - 2005

 

225

Quyết định

08/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng Quốc phòng - bảo vệ an ninh trật tự và thành lập, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn

 

226

Quyết định

09/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc ban hành Chương trình sản xuất lương thực xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

227

Quyết định

10/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc ban hành Chương trình sản xuất - chế biến - xuất khẩu thủy sản tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

228

Quyết định

12/2002/QĐ-UB

25/02/2002

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Bạc Liêu”

 

229

Quyết định

13/2002/QĐ-UB

25/02/2002

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu”

 

230

Quyết định

16/2002/QĐ-UB

19/3/2002

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo - việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

231

Quyết định

17/2002/QĐ-UB

18/4/2002

Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường phố nội ô thị xã Bạc Liêu

 

232

Quyết định

18/2002/QĐ-UB

22/4/2002

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của tỉnh Bạc Liêu

 

233

Quyết định

19/2002/QĐ-UB

25/4/2002

Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

234

Quyết định

21/2002/QĐ-UB

15/5/2002

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành; Danh mục văn bản QPPL năm 2000 đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002

 

235

Quyết định

22/2002/QĐ-UB

05/6/2002

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh

 

236

Quyết định

23/2002/QĐ-UB

14/8/2002

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

237

Quyết định

24/2002/QĐ-UB

16/8/2002

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

238

Quyết định

25/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa, một dấu” giai đoạn 2002 - 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân

 

239

Quyết định

26/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa, một dấu” giai đoạn 2002 - 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải

 

240

Quyết định

27/2002/QĐ-UB

08/10/2002

Về việc phê duyệt Đề án Phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính theo mô hình “Một cửa, một dấu” của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi

 

241

Quyết định

28/2002/QĐ-UB

08/10/2002

Về việc phê duyệt Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

242

Quyết định

29/2002/QĐ-UB

29/10/2002

Về việc ban hành Đề án đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bạc Liêu thời kì 2001 - 2010

 

243

Quyết định

30/2002/QĐ-UB

05/11/2002

Về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai

 

244

Quyết định

31/2002/QĐ-UB

13/11/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

245

Chỉ thị

01/2002/CT-UB

08/01/2002

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

246

Chỉ thị

03/2002/CT-UB

15/4/2002

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

247

Chỉ thị

04/2002/CT-UB

10/5/2002

Về việc tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức

 

248

Chỉ thị

05/2002/CT-UB

17/6/2002

Về việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

 

249

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

19/6/2002

Về việc tăng cường công tác xây dựng quản lý, khai thác và sử dụng “Tủ sách pháp luật” giai đoạn 2002 - 2005

 

250

Chỉ thị

07/2002/CT-UB

20/6/2002

Về việc nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII)

 

251

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

20/6/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

252

Chỉ thị

11/2002/CT-UB

23/7/2002

Về việc tăng cường bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và an toàn sử dụng điện

 

253

Chỉ thị

12/2002/CT-UB

05/8/2002

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2003

 

254

Chỉ thị

14/2002/CT-UB

22/11/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 

255

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

04/12/2002

Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/2002/CT-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai, thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

 

256

Quyết định

01/2003/QĐ-UB

10/01/2003

Về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

 

257

Quyết định

02/2003/QĐ-UB

16/01/2003

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

258

Quyết định

07/2003/QĐ-UB

27/02/2003

Về việc ban hành Quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh

 

259

Quyết định

08/2003/QĐ-UB

28/02/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bạc Liêu

 

260

Quyết định

09/2003/QĐ-UB

28/02/2003

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2003 - 2005

 

261

Quyết định

11/2003/QĐ-UB

03/4/2003

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành và văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1997 - 2002 đã hết hiệu lực áp dụng

 

262

Quyết định

12/2003/QĐ-UB

08/4/2003

Về việc ban hành Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010

 

263

Quyết định

13/2003/QĐ-UB

10/4/2003

Về việc ban hành Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu từ năm 2003 đến năm 2007

 

264

Quyết định

16/2003/QĐ-UB

04/6/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu

 

265

Quyết định

17/2003/QĐ-UB

10/6/2003

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

 

266

Quyết định

18/2003/QĐ-UB

09/7/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

267

Quyết định

19/2003/QĐ-UB

09/7/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

268

Quyết định

20/2003/QĐ-UB

11/7/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

269

Quyết định

21/2003/QĐ-UB

17/7/2003

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

270

Quyết định

22/2003/QĐ-UB

24/7/2003

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

271

Quyết định

24/2003/QĐ-UB

20/8/2003

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu

 

272

Quyết định

25/2003/QĐ-UB

20/8/2003

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

 

273

Quyết định

26/2003/QĐ-UB

03/9/2003

Về việc ban hành Phương án phân cấp quản lý ngân sách địa phương của tỉnh Bạc Liêu

 

274

Quyết định

27/2003/QĐ-UB

10/9/2003

Về việc điều chỉnh Quy hoạch lộ giới một số tuyến đường nội ô thị xã Bạc Liêu

 

275

Quyết định

28/2003/QĐ-UB

10/9/2003

Về việc ban hành Danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

276

Quyết định

30/2003/QĐ-UB

13/10/2003

Về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bạc Liêu

 

277

Quyết định

31/2003/QĐ-UB

13/10/2003

Về việc ban hành Quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

278

Quyết định

32/2003/QĐ-UB

18/11/2003

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

279

Quyết định

33/2003/QĐ-UB

27/11/2003

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

 

280

Quyết định

34/2003/QĐ-UB

15/12/2003

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2003 - 2005

 

281

Quyết định

35/2003/QĐ-UB

29/12/2003

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước 2004

 

282

Chỉ thị

02/2003/CT-UB

14/02/2003

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

283

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

21/4/2003

Về việc tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

 

284

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

09/7/2003

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

 

285

Chỉ thị

07/2003/CT-UB

17/7/2003

Về việc đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền

 

286

Chỉ thị

08/2003/CT-UB

24/9/2003

Về việc tăng cường CT bảo vệ công trình giao thông đường bộ

 

287

Chỉ thị

09/2003/CT-UB

20/10/2003

Về việc soạn thảo Kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên

 

288

Chỉ thị

10/2003/CT-UB

10/12/2003

Về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

 

289

Quyết định

03/2004/QĐ-CT

13/01/2004

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Bến xe tàu Bạc Liêu

 

290

Quyết định

06/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc quyết định thời kỳ ổn định ngân sách địa phương tỉnh

 

291

Quyết định

07/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

292

Quyết định

08/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc ban hành mức phân bổ dự toán chi NS năm 2004

 

293

Quyết định

09/2004/QĐ-UB

04/02/2004

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2003 - 2010

 

294

Quyết định

10/2004/QĐ-UB

04/02/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2010

 

295

Quyết định

11/2004/QĐ-UB

26/02/2004

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá môi trường đô thị tỉnh Bạc Liêu, tập 1: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác”

 

296

Quyết định

12/2004/QĐ-UB

26/02/2004

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá môi trường đô thị tỉnh Bạc Liêu, tập 2: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị”

 

297

Quyết định

13/2004/QĐ-UB

24/3/2004

Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 06/1998/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý một số vấn đề tồn đọng về giao đất trước đây

 

298

Quyết định

14/2004/QĐ-UB

09/4/2004

Về việc ban hành Chương trình làm việc năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

299

Quyết định

15/2004/QĐ-CT

20/4/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

 

300

Quyết định

16/2004/QĐ-CT

20/4/2004

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

301

Quyết định

17/2004/QĐ-UB

21/4/2004

Về việc ban hành CT hành động năm môi trường 2004

 

302

Quyết định

18/2004/QĐ-UB

04/5/2004

Về việc ban hành Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ hoạt động văn hóa, nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

 

303

Quyết định

19/2004/QĐ-UB

11/5/2004

Về việc công bố Danh mục VBQPPL năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành và hết hiệu lực áp dụng

 

304

Quyết định

20/2004/QĐ-UB

25/6/2004

Về việc bổ sung một số loại công tác xây lắp cho Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 62/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

305

Quyết định

21/2004/QĐ-UB

12/7/2004

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/1998/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lập, sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão và thiên tai của tỉnh

 

306

Quyết định

22/2004/QĐ-UB

28/7/2004

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh

 

307

Quyết định

23/2004/QĐ-UB

02/8/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2004

 

308

Quyết định

24/2004/QĐ-UB

03/8/2004

Về việc bãi bỏ phụ cấp ưu đãi của tỉnh đối với giáo viên trong và ngoài tỉnh về công tác vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

309

Quyết định

26/2004/QĐ-UB

26/8/2004

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

 

310

Quyết định

27/2004/QĐ-UB

08/9/2004

Về việc thành lập và ban hành Quy chế tạm thời về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

 

311

Quyết định

28/2004/QĐ-UB

20/9/2004

Về việc quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

312

Quyết định

30/2004/QĐ-UB

26/10/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

313

Quyết định

31/2004/QĐ-UB

28/10/2004

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

 

314

Quyết định

32/2004/QĐ-UB

23/11/2004

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu

 

315

Quyết định

33/2004/QĐ-UB

15/12/2004

Về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2004 - 2010

 

316

Quyết định

34/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

317

Chỉ thị

02/2004/CT-UB

15/01/2004

Về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp, nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

318

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

17/01/2004

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gà

 

319

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

19/02/2004

Về việc tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

 

320

Chỉ thị

06/2004/CT-UB

25/3/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

 

321

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

09/4/2004

Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở

 

322

Chỉ thị

08/2004/CT-UB

14/4/2004

Về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và bảo vệ môi trường

 

323

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

25/5/2004

Về việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

 

324

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

03/6/2004

Về việc mở đợt vận động quyên góp xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo năm 2004

 

325

Chỉ thị

11/2004/CT-CT

01/7/2004

Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

326

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

09/8/2004

Về việc triển khai thực hiện một số chủ trương và giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2004 theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

 

327

Chỉ thị

13/2004/CT-UB

08/9/2004

Về việc chuẩn bị văn kiện tổ chức diễn tập vận hành cơ chế trên địa bàn huyện Giá Rai

 

328

Chỉ thị

14/2004/CT-UB

04/11/2004

Về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

 

329

Chỉ thị

15/2004/CT-UB

12/11/2004

Về việc đẩy mạnh tiến độ giải quyết hồ sơ chính sách tồn đọng sau chiến tranh và chăm lo đời sống đối với người có công với nước

 

330

Chỉ thị

16/2004/CT-UB

12/11/2004

Về việc phát động thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 - 2005 và Đại hội thi đua tỉnh lần thứ II

 

331

Chỉ thị

17/2004/CT-UB

23/11/2004

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất lúa - tôm, sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân và xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng mùa khô năm 2004 - 2005

 

332

Chỉ thị

18/2004/CT-UB

16/12/2004

Về việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo

 

333

Chỉ thị

19/2004/CT-CT

22/12/2004

Về việc nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý Nhà nước và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các nghành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

334

Chỉ thị

20/2004/CT-UB

23/12/2004

Về việc tăng cường công tác vận động quần chúng trong các cơ quan quản lý Nhà nước

 

335

Chỉ thị

21/2004/CT-UB

27/12/2004

Về việc tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu năm 2005

 

336

Quyết định

01/2005/QĐ-UB

04/01/2005

Về việc chấm dứt việc ký và cấp Giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn xã

 

337

Quyết định

06/2005/QĐ-UB

27/01/2005

Về việc ban hành quy định mức thu, trích, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

338

Quyết định

07/2005/QĐ-UB

07/3/2005

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

339

Quyết định

10/2005/QĐ-UB

13/6/2005

Về việc ban hành Chương trình hành động về việc bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh

 

340

Quyết định

11/2005/QĐ-UB

24/6/2005

Về việc điều chỉnh 01 Danh mục phí ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

341

Quyết định

12/2005/QĐ-UB

20/7/2005

Về việc xét việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2005 của huyện Phước Long

 

342

Quyết định

13/2005/QĐ-CT

25/7/2005

Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2010 tỉnh Bạc Liêu

 

343

Quyết định

14/2005/QĐ-CT

25/7/2005

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2005 - 2010

 

344

Quyết định

18/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc ban hành quy định áp dụng chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

345

Quyết định

19/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

 

346

Quyết định

21/2005/QĐ-UBND

27/9/2005

Về việc ban hành Quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa

 

347

Quyết định

23/2005/QĐ-UBND

21/10/2005

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm và tổ dân phố

 

348

Quyết định

24/2005/QĐ-UBND

03/11/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

 

349

Quyết định

25/2005/QĐ-UBND

03/11/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

 

350

Quyết định

26/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006

 

351

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

352

Quyết định

28/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

353

Chỉ thị

02/2005/CT-UB

13/6/2005

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm

 

354

Chỉ thị

03/2005/CT-UB

07/7/2005

Về việc tăng cường biện pháp xử lý hành chính khác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

 

355

Chỉ thị

04/2005/CT-UB

27/7/2005

Về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

356

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

24/11/2005

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 145/TB-TW của Ban Bí thư đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

 

357

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND

18/6/2006

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

358

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND

08/5/2006

Về việc phê duyệt CT giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu 2006 - 2010

 

359

Quyết định

13/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu về việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

 

360

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

Về việc ban hành Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bạc Liêu

 

361

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Về việc phê duyệt Chương trình hành động, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 - 2010

 

362

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời về luồng, tuyến, thời gian hoạt động của phương tiện, bến bãi, nơi cấm đỗ, dừng xe nội ô thị xã Bạc Liêu

 

363

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

25/10/2006

Về việc ban hành Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

 

364

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc đặt tên, đổi tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bạc Liêu

 

365

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND

07/11/2006

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

366

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

 

367

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

368

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010

 

369

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

04/7/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

370

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

04/7/2006

Về việc tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, Bia kỷ niệm và Nhà bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

371

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

13/7/2006

Về việc tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc

 

372

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

19/01/2007

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

373

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

25/01/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

374

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

07/3/2007

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

375

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

14/3/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, VH, TDTT tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 -2010

 

376

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

04/6/2007

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Bạc Liêu

 

377

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

378

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

18/6/2007

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006

 

379

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

28/6/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển Y Dược học cổ truyền tỉnh Bạc Liêu năm 2010

 

380

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

03/8/2007

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 

381

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc quy định mức thu học phí các lớp dạy nghề ngắn hạn ngoài chỉ tiêu kinh phí đào tạo tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

382

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc quy định áp dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

383

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

384

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán NSNN năm 2007

 

385

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

11/10/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

386

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

16/10/2007

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

387

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

19/10/2007

Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

388

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

23/10/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2007 - lần I

 

389

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

23/10/2007

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

390

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

06/11/2007

Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Dược tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010

 

391

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND

04/12/2007

Về việc quy định tạm ngừng thu đối với nội dung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

392

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008

 

393

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008

 

394

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

17/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

 

395

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

17/12/2007

Về việc phê duyệt KH đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008

 

396

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

19/12/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2007 - lần II

 

397

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về việc ban hành Đề án “Thay thế xe lôi máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

 

398

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

399

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

400

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

401

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

402

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc ban hành Đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

 

403

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến 2020

 

404

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

405

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

12/3/2007

Về việc tiếp tục mở đợt vận động quyên góp ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2007

 

406

Chỉ thị

02/2007/CT-UBND

14/9/2007

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

407

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND

19/10/2007

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

408

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

19/11/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch

 

409

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

19/11/2007

Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2007 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Chỉ thị

UBND

07/2002/CT-UB

20/6/2002

Về việc nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII)

 

2

Quyết định

UBND

22/2004/QĐ-UB

28/7/2004

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh

 

3

Quyết định

UBND

30/2004/QĐ-UB

26/10/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

4

Quyết định

UBND

21/2005/QĐ-UBND

27/9/2005

Về việc ban hành Quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đưòng thủy nội địa

 

5

Quyết định

UBND

19/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

 

6

Chỉ thị

UBND

03/2005/CT-UB

07/7/2005

Về việc tăng cường biện pháp xử lý hành chính khác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

 

7

Quyết định

UBND

14/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

Về việc ban hành Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

8

Quyết định

UBND

17/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Về việc phê duyệt Chương trình hành động, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 - 2010

 

9

Quyết định

UBND

18/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời về luồng, tuyến, thời gian hoạt động của phương tiện, bến bãi, nơi cấm đỗ, dừng xe nội ô thị xã Bạc Liêu

 

10

Quyết định

UBND

25/2006/QĐ-UBND

25/10/2006

Về việc ban hành Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng PT “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

 

11

Quyết định

UBND

30/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

 

12

Quyết định

UBND

43/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

 

13

Chỉ thị

UBND

03/2006/CT-UBND

04/7/2006

Về việc tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, bia kỷ niệm và nhà bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

14

Chỉ thị

UBND

04/2006/CT- UBND

13/7/2006

Về việc tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc

 

15

Quyết định

UBND

04/2006/QĐ-UBND

14/3/2007

Về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

 

16

Quyết định

UBND

10/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc quy định mức thu học phí các lớp dạy nghề ngắn hạn ngoài chỉ tiêu kinh phí đào tạo tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

17

Quyết định

UBND

11/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc quy định áp dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

 

18

Quyết định

UBND

12/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động, Xã hội tỉnh

 

19

Quyết định

UBND

14/2007/QĐ-UBND

11/10/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

20

Quyết định

UBND

15/2007/QĐ-UBND

16/10/2007

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

21

Quyết định

UBND

16/2007/QĐ-UBND

19/10/2007

Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh

 

22

Quyết định

UBND

21/2007/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008

 

23

Quyết định

UBND

26/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về việc ban hành Đề án “Thay thế xe lôi máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

 

24

Quyết định

UBND

27/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

25

Quyết định

UBND

30/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

26

Quyết định

UBND

31/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc ban hành Đề án vận động đóng góp xây dựng một số hạng mục công trình trong Khu di tích Lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

 

27

Quyết định

UBND

32/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến 2020

 

28

Chỉ thị

UBND

02/2007/CT-UBND

14/9/2007

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

29

Chỉ thị

UBND

03/2007/CT-UBND

19/10/2007

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm các huyện, thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

30

Chỉ thị

UBND

04/2007/CT-UBND

19/11/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch

 

31

Chỉ thị

UBND

05/2007/CT-UBND

19/11/2007

Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2007 HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ghi chú

1

Quyết định

UBND

31/QĐ-UB

20/02/1997

Về việc phê duyệt mức thu phí và lệ phí ngành xây dựng.

 

2

Quyết định

UBND

32/QĐ-UB

25/02/1997

Về việc ban hành Quy định về lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh

 

3

Quyết định

UBND

209/QĐ-UB

29/3/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

 

4

Quyết định

UBND

215/QĐ-UB

01/4/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bạc Liêu

 

5

Quyết định

UBND

250/QĐ-UB

08/4/1997

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Trạm Kiểm dịch giống và quản lý giống thủy sản

 

6

Quyết định

UBND

251/QĐ-UB

08/4/1997

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng

 

7

Quyết định

UBND

267/QĐ-UB

16/4/1997

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

8

Quyết định

UBND

282/QĐ-UB

23/4/1997

Về việc ban hành Quy chế hiệp thương giá bán xăng dầu trong tỉnh

 

9

Quyết định

UBND

405/QĐ-UB

19/5/1997

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động cho vay tài trợ theo chương trình mục tiêu qua hệ thống KBNN tỉnh Bạc Liêu

 

10

Quyết định

UBND

439/QĐ-UB

22/5/1997

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bạc Liêu

 

11

Quyết định

UBND

454/QĐ-UB

25/5/1997

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu

 

12

Quyết định

UBND

425/QĐ-UB

04/6/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Sở TD - TT tỉnh Bạc Liêu

 

13

Quyết định

UBND

509/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Sở Thương mại và Du lịch Bạc Liêu

 

14

Quyết định

UBND

510/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

 

15

Quyết định

UBND

511/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

 

16

Quyết định

UBND

512/QĐ-UB

17/6/1997

Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

17

Quyết định

UBND

575/QĐ-UB

30/6/1997

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy cơ quan Địa chính tỉnh Bạc Liêu

 

18

Quyết định

UBND

582/QĐ-UB

03/7/1997

Về việc thu phí hộ tịch

 

19

Quyết định

UBND

714/QĐ-UB

06/8/1997

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bạc Liêu

 

20

Quyết định

UBND

715/QĐ-UB

06/08/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện chế độ cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan giếng nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

21

Quyết định

UBND

753/QĐ-UB

07/8/1997

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu

 

22

Quyết định

UBND

796/QĐ-UB

25/8/1997

Về việc ban hành Quy định cấp phép xây dựng các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

23

Quyết định

UBND

823/QĐ-UB

03/9/1997

Về việc ban hành Quy định lập quỹ phòng, chống lụt bão và thiên tai

 

24

Quyết định

UBND

914/QĐ-UB

22/9/1997

Về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

25

Quyết định

UBND

915/QĐ-UB

22/9/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

26

Quyết định

UBND

54/QĐ-UB

27/9/1997

Về việc Quy định mức giá các loại đất áp dụng trong tỉnh Bạc Liêu

 

27

Quyết định

UBND

979/QĐ-UB

02/10/1997

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Nhà nước Công ty XNK Vĩnh Lợi

 

28

Quyết định

UBND

1096/QĐ-UB

29/10/1997

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ

 

29

Quyết định

UBND

1105/QĐ-UB

01/11/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý NN của sở, ngành chuyên môn đối với một số hoạt động của các DNNN

 

30

Quyết định

UBND

1169/QĐ-UB

21/11/1997

Về việc ban hành Quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu

 

31

Quyết định

UBND

1327/QĐ-UB

15/12/1997

Về việc ban hành QĐ về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

32

Chỉ thị

UBND

17/CT-UB

14/7/1997

Về việc triển khai thực hiện NĐ số 51/CP của CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

33

Chỉ thị

UBND

18/CT-UB

25/7/1997

Về việc khai thông dòng chảy để chống úng, ngập bảo vệ sản xuất

 

34

Quyết định

UBND

18/QĐ-UB

08/01/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của đội chống buôn lậu và gian lận trong thương mại

 

35

Quyết định

UBND

88/QĐ-UB

19/02/1998

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bạc Liêu và ban hành Kế hoạch thực hiện từ năm 1998 đến năm 2002

 

36

Quyết định

UBND

115/QĐ-UB

09/3/1998

Về việc ban hành Quy định trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 

37

Quyết định

UBND

06/1998/QĐ-UB

21/3/1998

Về việc xử lý một số vấn đề tồn đọng về giao đất trước đây

 

38

Quyết định

UBND

07/1998/QĐ-UB

21/3/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách nhà ở, đất ở

 

39

Quyết định

UBND

320/QĐ-UB

04/5/1998

Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí hành nghề khoan giếng nước ngầm và khai thác nước ngầm

 

40

Quyết định

UBND

443/1998/QĐ-UB

06/6/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về xây dựng, quản lý nguồn vốn và sử dụng lưới điện nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

41

Quyết định

UBND

12/1998/QĐ-UB

22/6/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

42

Quyết định

UBND

16/1998/QĐ-UB

17/7/1998

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và thành lập, sử dụng Quỹ Bảo trợ ANTT ở xã, phường, thị trấn

 

43

Quyết định

UBND

22/1998/QĐ-UB

15/8/1998

Về việc mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

44

Quyết định

UBND

26/1998/QĐ-UB

17/10/1998

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

45

Quyết định

UBND

29/1998/QĐ-UB

10/11/1998

Về việc ban hành Quy định việc thực hiện chế độ thi tuyển vào các ngạch cán bộ, công chức Nhà nước

 

46

Chỉ thị

UBND

02/1998/CT-UB

06/01/1998

Về việc tăng cường quản lý đăng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài theo NĐ số 184/CP ngày 30 tháng 11 năm 1994 của CP

 

47

Chỉ thị

UBND

11/1998/CT-UB

08/8/1998

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

 

48

Chỉ thị

UBND

12/1998/CT-UB

10/8/1998

Về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng

 

49

Chỉ thị

UBND

13/1998/CT-UB

25/8/1998

Về việc tập trung chỉ đạo khai giảng năm học 1998 - 1999

 

50

Chỉ thị

UBND

14/CT-UB

31/8/1998

Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm những ngày lịch sử năm 1998 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 năm 1999

 

51

Chỉ thị

UBND

15/1998/CT-UB

09/09/1998

Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

 

52

Chỉ thị

UBND

20/1998/CT-UB

19/10/1998

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hóa

 

53

Chỉ thị

UBND

21/CT-UB

22/10/1998

Về việc tổ chức hoạt động năm Quốc tế Người cao tuổi

 

54

Chỉ thị

UBND

22/1998/CT-UB

05/11/1998

Về việc tổ chức “Những ngày tiêm chủng thường xuyên khu vực năm 1998”

 

55

Chỉ thị

UBND

24/1998/CT-UB

21/12/1998

Về việc mở đợt cao điểm vận động phòng, chống ma túy

 

56

Quyết định

UBND

01/1999/QĐ-UB

04/01/1999

Về việc phụ cấp ưu đãi giáo viên trong và ngoài tỉnh về công tác vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

57

Quyết định

UBND

08/1999/QĐ-UB

06/3/1999

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường mới đầu tư nâng cấp và xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

58

Quyết định

UBND

16/QĐ-UB

21/5/1999

Về việc tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 1999 - 2000

 

59

Quyết định

UBND

158/1999/QĐ-UB

27/5/1999

Về việc giao quyền quản lý sử dụng toàn bộ khuôn viên và nhà số 83, Hoàng Văn Thụ, phường 3, TXBL cho Sở Tư pháp làm Trụ sở cơ quan Phòng Công chứng Nhà nước số 01

 

60

Quyết định

UBND

42/QĐ-UB

28/6/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra chuyên ngành xây dựng

 

61

Quyết định

UBND

46/QĐ-UB

03/7/1999

Về việc ban hành Đề án Phổ cập giáo dục - thanh toán mù chữ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1999 - 2000

 

62

Quyết định

UBND

47/QĐ-UB

07/7/1999

Về việc tách Phòng Chính sách và ngành nghề thành 02 phòng: Phòng Chính sách; Phòng Chế biến và ngành nghề thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu

 

63

Quyết định

UBND

52/QĐ-UB

22/7/1999

Về việc sửa đổi, bổ sung một số ý của Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của Ban TCCQ tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo QĐ số 215/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

64

Quyết định

UBND

53/1999/QĐ-UB

22/7/1999

Về việc giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý, cho phép việc đóng hoặc mở các bến khách ngang sông

 

65

Quyết định

UBND

54/1999/QĐ-UB

26/7/1999

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển Bạc Liêu thời kỳ 1999 - 2005

 

66

Quyết định

UBND

55/QĐ-UB

26/7/1999

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Bạc Liêu

 

67

Quyết định

UBND

63/1999/QĐ-UB

11/8/1999

Về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Trung tâm Lưu trữ và Tin học tỉnh

 

68

Quyết định

UBND

65/1999/QĐ-UB

01/9/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

 

69

Quyết định

UBND

69/QĐ-UB

11/9/1999

Về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

70

Quyết định

UBND

70/QĐ-UB

04/10/1999

Về việc ban hành Quy định hoạt động của Trạm Kiểm dịch giống thủy sản

 

71

Quyết định

UBND

74/QĐ-UB

07/10/1999

Về việc giải thể và đổi tên Phòng thuộc Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu

 

72

Quyết định

UBND

78/QĐ-UB

09/11/1999

Về việc ban hành Chương trình hành động về du lịch của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2001

 

73

Quyết định

UBND

82/1999/QĐ-UB

06/12/1999

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ đê và công trình dưới đê tỉnh Bạc Liêu

 

74

Quyết định

UBND

83/QĐ-UB

10/12/1999

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường mới mở, mới nâng cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

75

Quyết định

UBND

84/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị năm 2000

 

76

Quyết định

UBND

86/QĐ-UB

21/12/1999

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường thuộc Dự án tái định cư Nam Hành chính phường 7, TX BL

 

77

Quyết định

UBND

87/1999/QĐ-UB

24/12/1999

Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh Bạc Liêu

 

78

Chỉ thị

UBND

05/1999/CT-UB

09/3/1999

Về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

 

79

Chỉ thị

UBND

07/1999/CT-UB

23/3/1999

Về việc triển khai các mục tiêu giáo dục - đào tạo cho năm 1999 - 2000

 

80

Chỉ thị

UBND

12/1999/CT-UB

12/8/1999

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

 

81

Chỉ thị

UBND

16/1999/CT-UB

06/9/1999

Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng đối với các ngành, các cấp trong tình hình mới

 

82

Chỉ thị

UBND

18/1999/CT-UB

17/12/1999

Về việc tổ chức, thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu năm 2000

 

83

Chỉ thị

UBND

19/1999/CT-UB

17/12/1999

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng thủy lợi - thủy nông nội đồng - giao thông nông thôn mùa khô 1999 - 2000

 

84

Quyết định

UBND

01/QĐ-UB

07/01/2000

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2000 - 2005

 

85

Quyết định

UBND

02/QĐ-UB

21/01/2000

Về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu

 

86

Quyết định

UBND

05/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc tăng mức hoạt động phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và ấp - tổ dân phố

 

87

Quyết định

UBND

06/2000/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc quy định mức phụ thu tiền điện và đối tượng được miễn phụ thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

88

Quyết định

UBND

11/QĐ-UB

12/4/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quỹ Khen thưởng

 

89

Quyết định

UBND

12/2000/QĐ-UB

13/4/2000

Về việc ban hành Danh mục các đề án đăng ký vào chương trình công tác năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

90

Quyết định

UBND

15/QĐ-UB

02/6/2000

Về việc điều chỉnh giá đất trong khu vực khuôn viên Xí nghiệp Nước đá Hộ Phòng (Cũ) TT Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

 

91

Quyết định

UBND

16/QĐ-UB

23/6/2000

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

92

Quyết định

UBND

20/2000/QĐ-UB

01/8/2000

Về việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2000 - 2005

 

93

Quyết định

UBND

21/2000/QĐ-UB

04/8/2000

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc QLNN về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

94

Quyết định

UBND

23/QĐ-UB

02/10/2000

Về việc ban hành tạm thời giá đất một số tuyến đường mới mở, mới nâng cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

95

Quyết định

UBND

25/QĐ-UB

09/10/2000

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

 

96

Quyết định

UBND

26/QĐ-UB

09/10/2000

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

 

97

Quyết định

UBND

29/QĐ-UB

19/10/2000

Về việc tách Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân thành Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân và Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

 

98

Quyết định

UBND

31/QĐ-UB

13/12/2000

Về việc quyết định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

99

Chỉ thị

UBND

05/2000/CT-UB

03/5/2000

Về việc tăng cường các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

100

Chỉ thị

UBND

08/2000/CT-UB

05/6/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

 

101

Chỉ thị

UBND

10/2000/CT-UB

01/8/2000

Về việc nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2000 - 2001

 

102

Chỉ thị

UBND

16/2000/CT-UB

03/10/2000

Về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX

 

103

Quyết định

UBND

08/QĐ-UB

28/3/2001

Về việc sáp nhập Chi cục Di dân - Phát triển vùng kinh tế mới vào Phòng Chính sách thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Bạc Liêu

 

104

Quyết định

UBND

12/2001/QĐ-UB

07/5/2001

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành

 

105

Quyết định

UBND

14/2001/QĐ-UB

16/5/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

106

Quyết định

UBND

15/2001/QĐ-UB

22/5/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng

 

107

Quyết định

UBND

17/2001/QĐ-UB

20/6/2001

Về việc thực hiện một số chính sách trong công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

 

108

Quyết định

UBND

19/2001/QĐ-UB

27/6/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện sản xuất kinh doanh giống và thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản

 

109

Quyết định

UBND

20/QĐ-UB

03/7/2001

Về việc thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

110

Quyết định

UBND

21/2001/QĐ-UB

09/7/2001

Về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí

 

111

Quyết định

UBND

22/2001/QĐ-UB

16/7/2001

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

112

Quyết định

UBND

24/2001/QĐ-UB

18/7/2001

Về việc cấm xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trên đường Võ Thị Sáu

 

113

Quyết định

UBND

25/2001/QĐ-UB

23/7/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu

 

114

Quyết định

UBND

27/2001/QĐ-UB

01/8/2001

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển, đào tạo nghề tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

115

Quyết định

UBND

30/2001/QĐ-UB

26/9/2001

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu”

 

116

Quyết định

UBND

31/2001/QĐ-UB

26/9/2001

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá xây dựng cấp thoát nước tỉnh Bạc Liêu”

 

117

Quyết định

UBND

33/2001/QĐ-UB

29/10/2001

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bạc Liêu

 

118

Quyết định

UBND

34/2001/QĐ-UB

25/12/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về thời gian thực hiện các công đoạn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

119

Chỉ thị

UBND

03/2001/CT-UB

02/4/2001

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tháng hành động quốc gia về dinh dưỡng

 

120

Chỉ thị

UBND

04/2001/CT-UB

10/4/2001

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

 

121

Chỉ thị

UBND

06/2001/CT-UB

24/7/2001

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002

 

122

Chỉ thị

UBND

07/2001/CT-UB

27/8/2001

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách làm giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

123

Chỉ thị

UBND

08/2001/CT-UB

28/8/2001

Về việc bảo vệ, vận hành an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh

 

124

Chỉ thị

UBND

09/2001/CT-UB

28/8/2001

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường

 

125

Chỉ thị

UBND

12/2001/CT-UB

18/10/2001

Về việc tổ chức diễn tập động viên, huy động lực lượng ngành Y tế Bạc Liêu theo tinh thần Quyết định số 315/TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

126

Quyết định

UBND

01/2002/QĐ-UB

09/01/2002

Về việc ban hành Quy định về các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

127

Quyết định

UBND

02/2002/QĐ-UB

31/01/2002

Về việc phê duyệt Chương trình Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

128

Quyết định

UBND

03/2002/QĐ-UB

04/02/2002

Về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông - ngư - lâm - diêm nghiệp, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

 

129

Quyết định

UBND

04/2002/QĐ-UB

05/02/2002

Về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

130

Quyết định

UBND

05/2002/QĐ-UB

05/02/2002

Về việc ban hành hành Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện, thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2002 - 2005

 

131

Quyết định

UBND

09/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc ban hành Chương trình sản xuất lương thực xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

132

Quyết định

UBND

10/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc ban hành Chương trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

133

Quyết định

UBND

16/2002/QĐ-UB

19/3/2002

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo - việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 - 2005

 

134

Quyết định

UBND

21/2002/QĐ-UB

15/5/2002

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành; Danh mục văn bản QPPL năm 2000 đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002

 

135

Quyết định

UBND

23/2002/QĐ-UB

14/8/2002

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

136

Quyết định

UBND

24/2002/QĐ-UB

16/8/2002

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, giải quyết tranh chấp; khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

137

Quyết định

UBND

25/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa, một dấu” giai đoạn 2002 - 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân

 

138

Quyết định

UBND

26/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa, một dấu” giai đoạn 2002 - 2005 của Ủy ban nhân huyện Đông Hải

 

139

Quyết định

UBND

28/2002/QĐ-UB

08/10/2002

Về việc phê duyệt Chương trình cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

140

Quyết định

UBND

29/2002/QĐ-UB

29/10/2002

Về việc ban hành Đề án đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2001 - 2010

 

141

Quyết định

UBND

31/2002/QĐ-UB

13/11/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

142

Chỉ thị

UBND

03/2002/CT-UB

15/4/2002

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

143

Chỉ thị

UBND

04/2002/CT-UB

10/5/2002

Về việc tổ chức việc thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, công chức

 

144

Chỉ thị

UBND

06/2002/CT-UB

19/6/2002

Về việc tăng cường công tác xây dựng quản lý, khai thác và sử dụng “Tủ sách pháp luật” giai đoạn 2002 - 2005

 

145

Chỉ thị

UBND

08/2002/CT-UB

20/6/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

146

Chỉ thị

UBND

11/2002/CT-UB

23/7/2002

Về việc tăng cường bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và an toàn sử dụng điện

 

147

Chỉ thị

UBND

12/2002/CT-UB

05/8/2002

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2003

 

148

Chỉ thị

UBND

14/2002/CT-UB

22/11/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 

149

Chỉ thị

UBND

15/2002/CT-UB

04/12/2002

Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/2002/CT-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

 

150

Quyết định

UBND

02/2003/QĐ-UB

16/01/2003

Về việc ban hành KH phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005

 

151

Quyết định

UBND

09/2003/QĐ-UB

28/02/2003

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2003 - 2005

 

152

Quyết định

UBND

11/2003/QĐ-UB

03/4/2003

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành và văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1997 - 2002 đã hết hiệu lực áp dụng

 

153

Quyết định

UBND

13/2003/QĐ-UB

10/4/2003

Về việc ban hành Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu từ năm 2003 đến năm 2007

 

154

Quyết định

UBND

17/2003/QĐ-UB

10/6/2003

Về việc ban hành QĐ về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

 

155

Quyết định

UBND

20/2003/QĐ-UB

11/7/2003

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

156

Quyết định

UBND

21/2003/QĐ-UB

17/7/2003

Về việc ban hành Quy định về phân cấp đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

157

Quyết định

UBND

26/2003/QĐ-UB

03/9/2003

Về việc ban hành Phương án phân cấp quản lý ngân sách địa phương của tỉnh Bạc Liêu

 

158

Quyết định

UBND

31/2003/QĐ-UB

13/10/2003

Về việc ban hành Quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

159

Quyết định

UBND

34/2003/QĐ-UB

15/12/2003

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2003 - 2005

 

160

Quyết định

UBND

35/2003/QĐ-UB

29/12/2003

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước 2004

 

161

Chỉ thị

UBND

06/2003/CT-UB

17/7/2003

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

162

Chỉ thị

UBND

07/2003/CT-UB

09/7/2003

Về việc đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền

 

163

Quyết định

UBND

06/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc quyết định thời kỳ ổn định ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu

 

164

Quyết định

UBND

08/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc ban hành mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004

 

165

Quyết định

UBND

14/2004/QĐ-UB

09/4/2004

Về việc ban hành Chương trình làm việc năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

166

Quyết định

UBND

16/2004/QĐ-CT

20/4/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

167

Quyết định

UBND

17/2004/QĐ-CT

21/4/2004

Về việc ban hành Chương trình hành động năm môi trường 2004

 

168

Quyết định

UBND

18/2004/QĐ-UB

04/5/2004

Về việc ban hành Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ hoạt động văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu

 

169

Quyết định

UBND

19/2004/QĐ-UB

11/5/2004

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực thi hành và hết hiệu lực áp dụng

 

170

Quyết định

UBND

20/2004/QĐ-UB

25/6/2004

Về việc bổ sung một số loại công tác xây lắp cho Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 62/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

171

Quyết định

UBND

21/2004/QĐ-UB

12/7/2004

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/1998/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lập, sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão và thiên tai của tỉnh

 

172

Quyết định

UBND

23/2004/QĐ-UB

02/8/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2004

 

173

Quyết định

UBND

24/2004/QĐ-UB

03/8/2004

Về việc bãi bỏ phụ cấp ưu đãi của tỉnh đối với giáo viên trong và ngoài tỉnh về công tác vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu

 

174

Chỉ thị

UBND

02/2004/CT-UB

15/01/2004

Về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp, nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

175

Chỉ thị

UBND

03/2004/CT-UB

17/01/2004

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gà

 

176

Chỉ thị

UBND

10/2004/CT-UB

03/6/2004

Về việc mở đợt vận động quyên góp xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo năm 2004

 

177

Chỉ thị

UBND

11/2004/CT-CT

01/7/2004

Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

178

Chỉ thị

UBND

12/2004/CT-UB

09/8/2004

Về việc triển khai thực hiện một số chủ trương và giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2004 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

 

179

Chỉ thị

UBND

13/2004/CT-UB

08/9/2004

Về việc chuẩn bị văn kiện tổ chức diễn tập vận hành cơ chế trên địa bàn huyện Giá Rai

 

180

Chỉ thị

UBND

14/2004/CT-UB

04/11/2004

Về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

 

181

Chỉ thị

UBND

15/2004/CT-UB

12/11/2004

Về việc đẩy mạnh tiến độ giải quyết hồ sơ chính sách tồn đọng sau chiến tranh và chăm lo đời sống đối với người có công với nước

 

182

Chỉ thị

UBND

16/2004/CT-UB

12/11/2004

Về việc phát động thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 - 2005 và Đại hội thi đua tỉnh lần thứ II

 

183

Chỉ thị

UBND

17/2004/CT-UB

23/11/2004

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất lúa - tôm, sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân và xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng mùa khô năm 2004 - 2005

 

184

Chỉ thị

UBND

21/2004/CT-UB

27/12/2004

Về việc tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu năm 2005

 

185

Quyết định

UBND

01/2005/QĐ-UB

04/01/2005

Về việc chấm dứt việc ký và cấp Giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn xã

 

186

Quyết định

UBND

18/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc ban hành Quy định áp dụng chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

187

Quyết định

UBND

26/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006

 

188

Quyết định

UBND

27/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

189

Quyết định

UBND

28/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

190

Chỉ thị

UBND

02/2005/CT-UB

13/6/2005

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm

 

191

Quyết định

UBND

07/2006/QĐ-UBND

18/6/2006

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản không đủ yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

192

Quyết định

UBND

38/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

193

Quyết định

UBND

03/2007/QĐ-UBND

07/3/2007

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

194

Quyết định

UBND

07/2007/QĐ-UBND

18/6/2007

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực và văn bản không đủ yếu tố của văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2006

 

195

Quyết định

UBND

13/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007

 

196

Quyết định

UBND

18/2007/QĐ-UBND

23/10/2007

Về việc ban hành Quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

197

Quyết định

UBND

23/2007/QĐ-UBND

17/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu

 

198

Chỉ thị

UBND

01/2007/CT-UBND

12/3/2007

Về việc tiếp tục mở đợt vận động quyên góp ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2007

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN 2007 ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Hình thức văn bản

Cơ quan ban hành

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Chỉ thị

UBND

12/CT-UB

20/5/1997

Về việc phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

2

Chỉ thị

UBND

20/CT-UB

06/10/1997

Về việc tăng cường quản lý kỹ thuật an toàn các cơ sở, máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

3

Chỉ thị

UBND

22/CT-UB

16/10/1997

Về việc chấn chỉnh việc quản lý và xử lý vi phạm trong kinh doanh mặt hàng thủy sản

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

4

Chỉ thị

UBND

28/CT-UB

15/12/1997

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Không còn phù hợp với văn bản mới ban hành

 

5

Chỉ thị

UBND

07/1998/CT-UB

15/5/1998

Về việc phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện truy bắt đối tượng truy nã

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

6

Chỉ thị

UBND

08/1998/CT-UB

15/5/1998

Về việc nghiêm cấm lấy nước mặn vào đất trồng lúa để nuôi tôm

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

7

Chỉ thị

UBND

09/1998/CT-UB

16/7/1998

Về việc mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục và phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

8

Chỉ thị

UBND

10/1998/CT-UB

17/7/1998

Về việc triển khai thực hiện các quyết định, quy định về tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

 

9

Chỉ thị

UBND

16/1998/CT-UB

10/9/1998

Về việc những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở thị trấn, thị xã và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

10

Chỉ thị

UBND

17/1998/CT-UB

11/9/1998

Về việc tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

11

Chỉ thị

UBND

19/1998/CT-UB

17/10/1998

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

12

Chỉ thị

UBND

23/1998/CT-UB

30/11/1998

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

13

Quyết định

UBND

09/1999/QĐ-UB

10/3/1999

Về việc thu và sử dụng học phí ở các trường bán công

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

14

Chỉ thị

UBND

01/1999/CT-UB

18/01/1999

Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

15

Chỉ thị

UBND

11/1999/CT-UB

29/6/1999

Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

16

Quyết định

UBND

07/2000/QĐ-UB

14/02/2000

Về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Căn cứ pháp lý thẩm quyền hết hiệu lực

 

17

Chỉ thị

UBND

02/2000/CT-UB

15/02/2000

Về việc cải tiến nội dung, phương thức và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

18

Chỉ thị

UBND

03/2000/CT-UB

13/3/2000

Về việc tăng cường diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

19

Chỉ thị

UBND

06/2000/CT-UB

11/5/2000

Về việc quản lý nhân sự, hộ chiếu của cán bộ, công chức đi nước ngoài

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

20

Chỉ thị

UBND

07/2000/CT-UB

01/6/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

21

Chỉ thị

UBND

12/2000/CT-UB

22/8/2000

Về việc quản lý đăng ký bảo hộ Quyền Sở hữu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

22

Chỉ thị

UBND

13/2000/CT-UB

29/8/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

23

Quyết định

UBND

18/2001/QĐ-UB

21/6/2001

Về việc ban hành Quy trình xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

24

Quyết định

UBND

32/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc ban hành Quy định quản lý các đoàn ra nước ngoài

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Không còn phù hợp với văn bản mới ban hành

 

25

Chỉ thị

UBND

05/2001/CT – UB

29/6/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

26

Chỉ thị

UBND

13/2001/CT-UB

05/12/2001

Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

27

Quyết định

UBND

17/2002/QĐ-UB

18/4/2002

Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường phố nội ô thị xã Bạc Liêu

Do có quyết định mới điều chỉnh một phần của quyết định

 

28

Chỉ thị

UBND

01/2002/CT-UB

08/01/2002

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

29

Quyết định

UBND

07/2003/QĐ-UB

27/02/2003

Về việc ban hành Quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Căn cứ pháp lý thẩm quyền hết hiệu lực

 

30

Quyết định

UBND

28/2003/QĐ-UB

10/9/2003

Về việc ban hành Danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ pháp lý thẩm quyền hết hiệu lực

 

31

Chỉ thị

UBND

03/2003/CT-UB

21/4/2003

Về việc tăng cường công tác vận động ND tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

32

Quyết định

UBND

07/2004/QĐ-UB

29/01/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Căn cứ pháp lý thẩm quyền hết hiệu lực

 

33

Quyết định

UBND

28/2004/QĐ-UB

20/9/2004

Về việc quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Căn cứ pháp lý thẩm quyền hết hiệu lực

 

34

Chỉ thị

UBND

04/2004/CT-UB

19/02/2004

Về việc tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

35

Chỉ thị

UBND

06/2004/CT-UB

25/3/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

36

Chỉ thị

UBND

09/2004/CT-UB

25/5/2004

Về việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền

 

37

Quyết định

UBND

06/2005/QĐ-UB

27/01/2005

Về việc ban hành quy định mức thu, trích, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

38

Quyết định

UBND

11/2005/QĐ-UB

24/6/2005

Về việc điều chỉnh 01 Danh mục phí ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

39

Quyết định

UBND

23/2005/QĐ-UBND

21/10/2005

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm và tổ dân phố

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

40

Chỉ thị

UBND

04/2005/CT-UB

27/7/2005

Về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

41

Quyết định

UBND

26/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc đặt tên, đổi tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bạc Liêu

Do thể thức văn bản không phù hợp quy định hiện hành

 

42

Quyết định

UBND

27/2006/QĐ-UBND