Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi kèm theo Quyết định 15/2010/QĐ-UBND về Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn đã được thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Đơn giá xây mới nhà cửa cây trồng vật nuôi Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 09/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG TẠI BẢNG PHỤ LỤC SỐ 2 BẢNG ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-STC ngày 13/02/2012 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 12/BC-STP ngày 08/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây gỗ sưa tại số thứ tự 62, Mục I, Mục A Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi như sau:

STT

DANH MỤC

ĐVT

Loại

Đơn giá

Ghi chú

62

Cây gỗ sưa

 

 

 

 

 

Cây cao > 5 m

đ/cây

A

250.000

 

 

Cây cao từ 1 m đến 5 m

đ/cây

B

100.000

 

 

Cây cao < 1 m

đ/cây

C

15.000

 

”.

2. Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây dứa tại số thứ tự 24, Mục I, Mục A Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi như sau:

STT

DANH MỤC

ĐVT

Loại

Đơn giá

Ghi chú

24

Cây dứa

 

 

 

 

a

Cây dứa CAIEN

đ/m2

 

 

 

 

Cây dứa CAIEN vụ 1

đ/m2

A

14.500

 

 

Cây dứa CAIEN vụ 2

đ/m2

B

9.500

 

 

Cây dứa CAIEN trồng từ 4 đến 6 tháng

đ/m2

C

8.000

 

 

Cây dứa CAIEN trồng dưới 4 tháng

đ/m2

D

7.500

 

b

Cây dứa QUEEN

 

 

 

 

 

Cây dứa QUEEN vụ 1

đ/m2

A

12.000

 

 

Cây dứa QUEEN vụ 2

đ/m2

B

7.500

 

 

Cây dứa QUEEN trồng từ 4 đến 6 tháng

đ/m2

C

6.500

 

 

Cây dứa QUEEN trồng dưới 4 tháng

đ/m2

D

6.000

 

”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2012
Ngày hiệu lực03/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Quốc Trị
       Ngày ban hành22/02/2012
       Ngày hiệu lực03/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục 2 Bảng đơn