Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 07/2016/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 14/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND NGÀY 05/4/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Khóa 13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 11/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 tại Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh, như sau:

Điều 7. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng

1. Phí vệ sinh là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước, việc quản lý số phí thu được thực hiện theo Pháp lệnh phí, lệ phí và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Mức thu phí quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).

* Mức thu nêu trên thực hiện kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quy định kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh, không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Các đơn vị tổ chức thu phí phải thực hiện thu theo giá quy định cộng với 10% thuế giá trị gia tăng để trích nộp cho cơ quan Thuế; đồng thời thực hiện báo cáo, thanh quyết toán thuế theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, TN&MT;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực06/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Phước Thanh
       Ngày ban hành24/02/2014
       Ngày hiệu lực06/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND phí vệ sinh Quảng Nam