Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 7 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 7 về thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại tờ trình số 838 ngày 19 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch chịu trách nhiệm hướng dẫn Phòng Quản lý đô thị sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị; kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết các vướng mắc về quản lý tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận 7)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các Quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị quận 7; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở - ngành liên quan.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị quận sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thị quận để hoạt động, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong lĩnh vực: Trật tự lòng lề đường, nơi công cộng và vệ sinh môi trường.

3. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận việc thực hiện các Quyết định hành chính và tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân vi phạm không tự giác chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực: Trật tự lòng lề đường, nơi công cộng và vệ sinh môi trường.

4. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao cụ thể bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Quản lý trật tự đô thị quận có Đội trưởng, không quá hai Đội phó và các thành viên.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị do Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị kiêm nhiệm.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Quản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

b) Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 2 của quy chế này.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

a) Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

b) Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

6. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách.

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động của Đội và chuyển Đội trưởng xử lý theo quy định.

7. Tổ Quản lý trật tự đô thị Phường:

a) Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường theo chức năng nhiệm vụ tại quy chế này, đồng thời chịu sự điều động, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Quản lý đô thị - Đội Quản lý trật tự đô thị.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Tổ Quản lý trật tự đô thị Phường.

c) Tham gia sinh hoạt Đảng - đoàn thể tại Ủy ban nhân dân phường nơi công tác.

Điều 4. Công tác điều động, luân chuyển và hoán đổi nhân sự

Khi có yêu cầu điều động, luân chuyển và hoán đổi nhân viên hợp đồng và Cộng tác viên giữa Đội Quản lý trật tự đô thị với Tổ Quản lý trật tự đô thị Phường và giữa các tổ trật tự đô thị 10 Phường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị có văn bản trao đổi, thống nhất với phòng Nội vụ quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. Nếu không nhất trí thì xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đô thị quận thuộc chỉ tiêu biên chế của Phòng Quản lý đô thị theo quyết định giao chỉ tiêu biên chế hàng năm.

2. Số lượng cộng tác viên của Đội và Tổ trật tự đô thị Phường do Chủ tịch UBND quận quyết định dựa vào tình hình thực tế trên địa bàn của quận.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 6. Chế độ chính sách, tiền lương

1. Đối với công chức, hợp đồng tạm tuyển hiện đang hưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

2. Đối với cộng tác viên: Thực hiện hợp đồng lao động khoán việc theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương khoán theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 7. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1. Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25.

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20.

2. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm trước khi sắp xếp Đội Quản lý trật tự đô thị quận còn dưới 6 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng; trường hợp trên 6 tháng thì bảo lưu mức phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn đã được bổ nhiệm.

3. Kinh phí giải quyết bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trên do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 8. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợ cấp 02 bộ.

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầu vai, 2 túi có nắp và khuy cài.

- Nón, quần màu xanh đậm.

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻ cán bộ, công chức).

Điều 9. Nguồn kinh phí

1. Thực hiện nguồn kinh phí được giao theo quy định.

2. Trích từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND quận quyết định.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị quận thực hiện thời gian làm việc theo quy định của bộ Luật lao động (ngày làm 8 giờ) và làm ngoài giờ do đặc thù của công việc.

b) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị chấp hành theo sự phân công và hoàn thành đúng tiến độ được giao; mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ thành viên khi thi hành nhiệm vụ.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận hàng tuần tổ chức họp Đội để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới.

Hàng tháng tổ chức giao ban với Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường (Phụ trách Kinh tế - đô thị) để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của Ủy ban nhân dân quận nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họp Đội đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng Phòng Quản lý đô thị.

c) Hàng tuần, tháng, quý và năm, Đội tổng hợp tình hình hoạt động của Đội trình Trưởng phòng Quản lý đô thị báo cáo UBND quận.

Điều 11. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị quận có mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị quận 7; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận. Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 chịu trách nhiệm trực tiếp về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị trước Chủ tịch UBND quận và pháp luật.

2. Đối với Đội Thanh tra địa bàn quận 7:

Phối hợp thi hành cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

3. Đối với Đội Thanh tra Giao thông 6 thuộc Sở Giao thông vận tải: Phối hợp trong việc tuần tra, kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn quận 7

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đội khi phát hiện tình hình sai phạm thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thì thông báo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường được biết và xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Công an quận:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp với Công an quận thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận.

b) Được Công an quận hỗ trợ, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự khi thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND quận thuộc lĩnh vực của Đội.

6. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị quận thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội quận trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội.

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

c) Đội Quản lý trật tự đô thị quận có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong phối hợp giải quyết công việc, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận phải báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng Quản lý đô thị xem xét, giải quyết.

7. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

a) Phối hợp kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực: Trật tự lòng lề đường, nơi công cộng và vệ sinh môi trường.

b) Hỗ trợ thi hành cưỡng chế các quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường khi có yêu cầu.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có thành tích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuất Trưởng phòng Quản lý đô thị quận báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân quận khen thưởng theo quy định.

Tổ Quản lý trật tự đô thị 10 Phường và các Cộng tác viên có thành tích trong công tác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét khen thưởng hoặc đề xuất về Phòng Quản lý đô thị. Sau đó Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận 7 khen thưởng theo quy định.

Ủy ban nhân dân 10 phường đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của Tổ Quản lý trật tự đô thị phường theo các chỉ tiêu quy định

Điều 13. Kỷ luật

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chế làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm thì Đội trưởng đề xuất Trưởng phòng Quản lý đô thị trình UBND quận xử lý kỷ luật theo quy định.

Tổ Quản lý trật tự đô thị 10 phường và các cộng tác viên có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chế làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đề xuất về Phòng Quản lý đô thị. Sau đó Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận 7 xử lý kỷ luật theo quy định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tư pháp, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở quận, phường có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, có sơ kết việc thực hiện quy chế, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa làm được, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị đề xuất những vấn đề mới phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ, đề xuất bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực01/09/2014
Ngày công báo15/09/2014
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trọng Hiếu
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực01/09/2014
        Ngày công báo15/09/2014
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7 Hồ Chí Minh