Quyết định 167/QĐ-UBND

Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2018 về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 7 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-TP ngày 08/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 18 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2018 (có Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- N Điều 3;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở T
ư pháp;
- Trung tâm công báo Tp. Hồ Chí Minh;
- Thường trực Quận ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Lưu: VT, Tư pháp (02 bản).40.

CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

Mu số: 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 HT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: Tổng số 18 văn bản

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

1

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND
11/01/2008

Về tăng cường công tác triển khai thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn quận 7.

Bãi bỏ theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7

01/6/2017

2

Quyết định

07/QĐ-UBND
02/8/2002

Về việc ban hành những quy định quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn quận 7.

3

Quyết định

34/QĐ-UBND
17/3/2005

Về việc phân cấp quản lý và thanh toán tiền điện hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dân lập cho Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận 7

4

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND
05/12/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng Quận 7.

5

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND
05/12/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 7.

6

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND
02/5/2008

Ban hành quy trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm và nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức chuyên môn tại các đơn vị thuộc quận 7

7

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND
03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7.

Thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7

08/8/2017

8

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND
03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 7.

Thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7

02/6/2017

9

Quyết định

09/QĐ-UBND
14/9/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7.

Bãi bỏ theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7

01/6/2017

10

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND
22/4/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chng tham nhũng đến năm 2020.

11

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
08/7/2011

Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 7

12

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND
21/5/2012

Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 7.

13

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND
29/5/2012

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 7.

14

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND-M
28/10/2013

Ban hành quy định độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân quận 7 và các đơn vị trực thuộc quận 7.

15

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND
25/8/2014

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7.

16

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND
19/8/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7.

17

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND
20/8/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục - Thể thao Quận 7.

18

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND
31/12/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 7.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: Không có

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo01/04/2018
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 7 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Quận 7 Hồ Chí Minh

          • 17/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2018

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực