Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND và 19/2012/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-UBND NGÀY 17/03/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/08/2012 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm, pháp luật và Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số: 217/TTr-LHH ngày 28/12/2016 và Báo cáo thẩm định số 328/BC-STP ngày 26/12/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 24/08/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10 của Quy định xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN; Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Cục kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP6, VP7.
QP/01QĐ_LHH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực19/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Văn Điến
       Ngày ban hành09/03/2017
       Ngày hiệu lực19/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình

           • 09/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực