Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2009/QĐ-UBND 19/2012/QĐ-UBND Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 10 CỦA QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, tại Tờ trình số 105/TTr-LHH ngày 17/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 10 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

“2. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi lĩnh vực như sau:

a) Một giải A: Trao cho công trình đặc biệt xuất sắc đạt số điểm cao nhất, tối thiểu từ 90 điểm trở lên.

b) Hai giải B: Trao cho các công trình xuất sắc, đạt số điểm tối thiểu từ 80 điểm trở lên.

c) Ba giải C: Trao cho các công trình đạt số điểm tối thiểu từ 70 điểm trở lên.

d) Năm giải Khuyến khích: Trao cho các công trình có số điểm tối thiểu từ 60 điểm trở lên.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Cục KT VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7, VP9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2012
Ngày hiệu lực03/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýLê Văn Dung
       Ngày ban hành24/08/2012
       Ngày hiệu lực03/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 10 Quy chế xét tặng Giải thưởng