Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI B QUYT ĐNH S 367/2010/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2010 QUY ĐNH PHÂN CP QUN LÝ TÀI SN NHÀ NƯC TI CƠ QUAN, T CHC, ĐƠN V THUC PHM VI QUN LÝ CA ĐA PHƯƠNG TRÊN ĐA BÀN TNH QUNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 08 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 617/TTR-STC/TTr-STC ngày 12/02/2018; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 16/BC-STP ngày 08/02/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sn nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Qung Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Th trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh y, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- V0, V1-5, TM, XD,TH;
- Lưu: VT.TM3.
40 bản, QĐ63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2018
Ngày hiệu lực17/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành07/03/2018
       Ngày hiệu lực17/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh

           • 07/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực