Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI B QUYT ĐNH S 367/2010/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2010 QUY ĐNH PHÂN CP QUN LÝ TÀI SN NHÀ NƯC TI CƠ QUAN, T CHC, ĐƠN V THUC PHM VI QUN LÝ CA ĐA PHƯƠNG TRÊN ĐA BÀN TNH QUNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 08 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 617/TTR-STC/TTr-STC ngày 12/02/2018; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 16/BC-STP ngày 08/02/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sn nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Qung Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Th trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh y, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- V0, V1-5, TM, XD,TH;
- Lưu: VT.TM3.
40 bản, QĐ63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 17/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 17/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh

  • 07/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực