Quyết định 367/2010/QĐ-UBND

Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 17/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 03 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ “V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 211 TTr/TC-QLTSC ngày 22/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp; TTTT tỉnh;
- V2, TM3, TH1;
- Lưu: VT,TM3.
50 bản, QĐ18

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Tài sản nhà nước bao gồm: Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định.

3. Các tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Không áp dụng đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước

1. Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định mua sắm:

- Xe ô tô các loại (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trừ xe chuyên dùng);

- Trụ sở làm việc (sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất bằng văn bản).

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mua sắm tài sản khác không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thuê: Trụ sở làm việc và các tài sản khác đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.

2. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện quyết định thuê: Trụ sở làm việc và các tài sản khác đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thuê tài sản khác phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong nguồn kinh phí được giao đầu năm.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh: Quyết định thanh lý tài sản nhà nước, bao gồm:

- Trụ sở làm việc, nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với khuôn viên đất;

- Xe ô tô các loại;

- Nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /01 đơn vị tài sản;

- Tài sản khác có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý bao gồm:

- Nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản;

- Tài sản khác có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh:

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng /01 đơn vị tài sản .

4. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện:

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý bao gồm:

- Nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ dưới 500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản;

- Tài sản khác có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp huyện:

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều này có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ dưới 100 triệu đồng /01 đơn vị tài sản.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định tiêu huỷ tài sản nhà nước

1. Đối với tài sản bị tịch thu phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đối với tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiêu hủy: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư mua sắm thì cơ quan đó ra quyết định tiêu hủy.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh:

Quyết định thu hồi tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của địa phương bao gồm:

- Trụ sở làm việc và các bất động sản khác;

- Xe ô tô các loại.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết định thu hồi tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô các loại) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.

3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện:

Quyết định thu hồi tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô các loại) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh:

Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước bao gồm:

- Trụ sở làm việc và các bất động sản khác;

- Xe ô tô các loại;

- Tài sản khác:

+ Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.

+ Điều chuyển tài sản từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh sang các địa phương và ngược lại; từ địa phương này sang địa phương khác.

2. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện:

Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô các loại) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh :

Quyết định bán tài sản bao gồm:

- Nhà cửa, trụ sở làm viêc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), xe ô tô các loại;

- Tài sản khác có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /01 đơn vị tài sản hoặc trên một loại tài sản.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết định bán tài sản nhà nước (trừ nhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản hoặc trên một loại tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện:

Quyết định bán tài sản nhà nước (trừ nhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản hoặc trên một loại tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Quyết định bán tài sản nhà nước (trừ nhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ dưới 100 triệu đồng /01 đơn vị tài sản.

Điều 10. Thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước

1. Đối với tài sản nhà nước đã được Bộ quản lý chuyên ngành quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản nhà nước chưa được Bộ quản lý chuyên ngành quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa, giao thủ trưởng đơn vị căn cứ dự toán ngân sách được giao hàng năm, quy định chế độ tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Điều 11. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quyết định sử dụng tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng (năm trăm triệu đồng) trở lên/01 đơn vị tài sản vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cho thuê.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và những quy định tại bản quy định này để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời thực hiện kê khai đăng ký, báo cáo tài sản nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, được khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 367/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu367/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2010
Ngày hiệu lực18/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 367/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu367/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNhữ Thị Hồng Liên
        Ngày ban hành03/02/2010
        Ngày hiệu lực18/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 367/2010/QĐ-UBND quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan tổ chức Quảng Ninh