Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, CẤP HUYỆN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 16/TTr-STC ngày 18/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính các cấp, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quyết toán ngân sách.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy định cụ thể:

a) Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để cho ý kiến về quyết toán ngân sách:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Trước ngày 31 tháng 3 sau khi năm ngân sách kết thúc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trước ngày 30 tháng 4 sau khi năm ngân sách kết thúc.

b) Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trước ngày 31 tháng 7 sau khi năm ngân sách kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH (LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2018
Ngày hiệu lực01/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành20/01/2018
       Ngày hiệu lực01/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn

           • 20/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực