Quyết định 61/2004/QĐ-UB

Quyết định 61/2004/QĐ-UB về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN VỀ THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HĐND HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ HĐND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số: 30 /2004/NQ-HĐND K XIV ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn phê chuẩn quyết toán ngân sách cùng cấp chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3(t/h)
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT HĐND tỉnh
- CT,PCT UBND tỉnh
- Ban KTNS HĐND tỉnh
- CPVP, các tổ chuyên viên
- Lưu VT

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2004
Ngày hiệu lực27/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Thời Giang
        Ngày ban hành27/12/2004
        Ngày hiệu lực27/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2004/QĐ-UB thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND huyện, thành phố xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn