Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 thng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Ch Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 tại Tờ trình số 445/TTr-QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2019, kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 136/BC-TP ngày 04 tháng 10 năm 2019 và Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 755/TTr-NV ngày 29 thng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân Quận 12 ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND-NV ngày 22 tháng 7 năm 2010 của y ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12;

2. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND-NV ngày 24 tháng 9 năm 2010 của y ban nhân dân Quận 12 về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12;

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 11 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Tư pháp;
-
Ban QLDAĐTXDKV;
- Lưu: VT, NV.Hi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê T
rương Hải Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Trương Hải Hiếu
       Ngày ban hành31/10/2019
       Ngày hiệu lực11/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh

           • 31/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực