Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quận 12 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 22 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 168/2006/QĐ-UB ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực quận 12 (nay là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương I

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 thành lập (trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Ban Quản lý dự án quận12); chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 12, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, chủ trương, quyết định của cấp trên; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư (khi được giao làm Chủ đầu tư các dự án có sử dụng trên 30% tổng kinh phí đầu tư là nguồn vốn ngân sách).

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố, các sở-ngành, Ủy ban nhân dân quận 12 giao trên cơ sở kế hoạch vốn giao hàng năm. Thực hiện các chức năng, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên.

2. Kiểm tra, thẩm định thiết kế, dự toán công trình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh trong trường hợp dự toán không làm vượt tổng mức đầu tư đã duyệt.

3. Tổ chức việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

4. Quản lý việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu lắp đặt thiết bị, nhà thầu cung cấp hàng hóa: quản lý tiến độ thực hiện, khối lượng, chất lượng công việc, an toàn, vệ sinh môi trường và các nội dung quản lý khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Kiểm tra chất lượng, xác nhận khối lượng hoàn thành các gói thầu theo hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu và làm các thủ tục thanh toán, tạm ứng, bảo hiểm công trình.

6. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi việc thi công xây dựng công trình.

7. Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng và các giấy phép khác theo quy định phải xin phép khi thực hiện thi công xây dựng công trình.

8. Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; yêu cầu, quản lý, giám sát công tác bảo hành công trình.

9. Xử lý và đề xuất biện pháp xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu. Từ chối nghiệm thu, thanh quyết toán khi khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư, chuẩn bị thực hiện, thực hiện dự án, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình; đề xuất kế hoạch sử dụng vốn và đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn khi thấy cần thiết và chính đáng.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Pháp luật, theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân thành phố, Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các sở - ngành liên quan.

12. Đề xuất số lượng biên chế cán bộ, viên chức, nhân viên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao.

13. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phương án kỹ thuật khảo sát, phương án kỹ thuật vạch ranh, phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; quyết định thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu, bộ phận thẩm định hồ sơ đấu thầu, các hội đồng khác thuộc quyền hạn do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thành lập

14. Tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý các dự án.

15. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trong việc đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư các dự án và tham mưu Ủy ban nhân dân quận 12 giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn.

16. Giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý các dự án thuộc trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư.

17. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án theo chức năng và quyền hạn được giao tại Quy chế này.

18. Tổ chức thanh lý hợp đồng, quyết toán công trình, tất toán tài khoản của dự án; Thực hiện quyết toán hàng năm và tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

19. Tổ chức khởi công, khánh thành đối với các công trình được phép thực hiện theo quy định.

20. Tự thực hiện một số công việc tư vấn đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, ngoài công việc quản lý dự án phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc ủy quyền.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cán bộ lãnh đạo:

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Giám đốc phụ trách, có từ 02 đến 03 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Tùy theo tình hình cụ thể, Uỷ ban nhân dân quận quyết định cơ cấu Ban Giám đốc.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Cơ cấu các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc:

a) Tùy theo tình hình cụ thể và quy mô hoạt động của đơn vị, Ủy ban nhân dân quận quyết định số lượng các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi tổ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện một số chức năng, công việc cụ thể theo Quy chế phân công công tác của đơn vị; tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và các cán bộ, viên chức thực hiện các công việc được giao của tổ. Tổ trưởng là người tham mưu giúp việc cho Phó giám đốc phụ trách trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ của tổ hoặc tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị.

b) Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được tổ chức thành các tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tổ Kế hoạch - Tổng hợp.

- Tổ Kế toán - Hành chính - Văn thư (gọi tắt là Tổ Kế toán).

- Tổ kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng (gọi tắt là Tổ Hạ tầng).

- Tổ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng (gọi tắt là Tổ Dân dụng).

3. Việc thành lập, sáp nhập và sắp xếp các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

4. Phân công công tác:

Gíam đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 quyết định phân công công tác các Phó giám đốc, các Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng của đơn vị theo Quy chế phân công công tác phù hợp với yêu cầu công tác, năng lực và phẩm chất của từng cá nhân.

Điều 4. Biên chế

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, được giao định mức biên chế khung.

Tùy theo tình hình, đặc điểm công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định định mức biên chế trong tổng số biên chế sự nghiệp khác của quận 12 được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Ngoài định mức biên chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho phép Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động), hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, viên chức

Chế độ tiền lương của cán bộ, viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 áp dụng theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiền lương tăng thêm của cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được cơ quan chức năng xét duyệt trên cơ sở Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg.

Quá trình công tác tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 theo diện hợp đồng của cán bộ, viên chức được tính là thời gian liên tục, để tính mức lương trong việc xét tuyển, bổ nhiệm ngạch.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp kế toán

1. Chế độ phụ cấp chức vụ:

a) Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12:

- Giám đốc hưởng phụ cấp chức vụ: 0,40

- Phó Giám đốc hưởng phụ cấp chức vụ: 0,30

b) Cán bộ quản lý tổ chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ: 0,15

- Tổ phó chuyên môn, nghiệp vụ: 0,10

2. Chế độ phụ cấp kế toán:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp: 0,25 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng 0,15 + 0,10 = 0,25).

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp: 0,15 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng).

Điều 7. Cơ chế tài chính

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị sự nghiệp công lập; áp dụng cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Điều 8. Nguồn kinh phí

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được trích từ nguồn thu chi phí quản lý dự án, nguồn thu bán hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và các nguồn thu khác (nếu có). Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 là đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động thông qua nguồn thu của mình.

Chương V

TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM NGẠCH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 9. Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quản lý và sử dụng viên chức

Viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 được tổ chức xét tuyển, thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức hoặc hợp đồng lao động và tổ chức quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 10. Thẩm quyền xét tuyển và bổ nhiệm ngạch viên chức

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 đề nghị Ủy ban nhân dân quận thành lập Hội đồng và thực hiện việc xét tuyển, sau đó Ủy ban nhân dân quận quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch hoặc đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch theo thẩm quyền.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức

Cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình được khen thưởng và xét danh hiệu thi đua theo quy định hiện hành và xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Bộ Luật Lao động.

Chương VI

PHÂN CÔNG, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHỆM CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Điều 12. Phân công, chế độ trách nhiệm

1. Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các sở - ngành đối với các hoạt động liên quan;

- Điều hành hoạt động của đơn vị; chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên
của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn quận 12;

- Trực tiếp phụ trách các công tác trọng tâm, quan trọng và các công tác liên quan đến nhiều mặt công tác của đơn vị; trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số tổ chuyên môn, nghiệp vụ; khi có phân công, tham gia các Hội đồng có liên quan đến công tác do Uỷ ban nhân dân quận thành lập;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án theo chức năng và quyền hạn được giao tại Quy chế này;

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận xem xét, xử lý các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn vi phạm các quy định trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12;

- Báo cáo Uỷ ban nhân dân quận về kết quả phối hợp công tác với các đơn vị, cơ quan có liên quan thuộc trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện dự án nếu xác định có sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận.

2. Các Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao; trực tiếp phụ trách 01 tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Những trường hợp Giám đốc ủy nhiệm cho các Phó Giám đốc giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những ý kiến và quyết định của mình.

Giám đốc quyết định ủy quyền, phân công công tác cụ thể đối với các Phó Giám đốc tại Quy chế phân công công tác của đơn vị.

3. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc về các chức năng, nhiệm vụ được phân công; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của đơn vị; tham mưu cho lãnh đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho đơn vị; thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo.

Giám đốc phân công công tác cụ thể đối với các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ tại Quy chế phân công công tác của đơn vị.

4. Cán bộ, viên chức, nhân viên

Cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình phải có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, là người có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành công vụ và chấp hành nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12, của tổ.

Chương VII

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Chế độ làm việc và hội họp

1. Chế độ làm việc

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và của quận 12.

Cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể và đeo thẻ theo quy định.

Cán bộ, viên chức, nhân viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, hòa nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, cũng như của đồng nghiệp.

2. Chế độ hội họp

Định kỳ hàng tuần họp giao ban giữa lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 với các Tổ trưởng để kiểm điểm công tác trong tuần và triển khai công tác tuần tới.

Hàng tháng họp toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng và đề ra công tác cho tháng tiếp theo; đồng thời, phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương và có văn bản báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận và sở - ngành liên quan.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

3. Chế độ báo cáo.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình hoạt động chung, tình hình đầu tư xây dựng công trình, báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác công tác khác theo quy định, theo chỉ đạo của cấp trên, theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 14. Quan hệ công tác

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với các sở - ngành liên quan

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lập thiết kế, dự toán, thanh quyết toán công trình theo đúng quy định; thẩm định dự án; tổ chức quản lý dự án và bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng; xét tuyển thiết kế kiến trúc xây dựng công trình; lưu trữ hồ sơ thiết kế; phá dỡ công trình xây dựng; các nội dung khác có liên quan.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 thực hiện việc báo cáo kết quả công tác định kỳ, đột xuất và chuyên đề theo yêu cầu của các sở - ngành liên quan.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 12

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và báo cáo Ủy ban nhân dân quận việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với các cơ quan khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 12

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, Giám đốc chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận 12

Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường có dự án đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt và thực hiện các công việc khác có liên quan đến dự án đầu tư thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân phường, Giám đốc tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 và các cơ quan liên quan thuộc quận 12 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ quận./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2010
Ngày hiệu lực 29/07/2010
Ngày công báo 15/08/2010
Số công báo Số 71
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/11/2019
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Ngọc Hổ
Ngày ban hành 22/07/2010
Ngày hiệu lực 29/07/2010
Ngày công báo 15/08/2010
Số công báo Số 71
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/11/2019
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý