Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

1. Giá nước sinh hoạt cho các hộ dân cư

a) Hộ nghèo có sổ

- Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ                                                        4.500 đồng/m3

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên                                                     9.100 đồng/m3

b) Hộ sinh hoạt còn lại                                                               9.100 đồng/m3

2. Giá nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp              10.000 đồng/m3

(bao gồm cả trường học, bệnh viện)

Mức giá trên đã có thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Đối với giá nước sạch bán buôn do Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tự thỏa thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1.Giao Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
TT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT.6.14.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(01/03/2019)

Download Văn bản pháp luật 03/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLê Quang Trung
       Ngày ban hành15/02/2019
       Ngày hiệu lực01/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (01/03/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long

           • 15/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực