Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cấp nước Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016 /NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC ngày 13/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

1. Giá nước sinh hoạt

a) Hộ nghèo có s

- Tiêu thụ 10 m3 đầu tiên/hộ                                                        3.500 đồng/m3

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở lên                                                     7.900 đồng/m3

b) Hộ sinh hoạt còn lại                                                               7.900 đồng/m3

2. Giá nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp              8.500 đồng/m3

(bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

3. Giá nước cho sản xuất vật chất                                              9.000 đồng/m3

4. Giá nước cho kinh doanh dịch vụ                                           9.800 đồng/m3

Mức giá trên đã có thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Đối với giá nước sạch bán buôn do Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tự thỏa thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBT;
- Lãnh đ
ạo VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử ;
- Báo Vĩnh Long;
- Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT. 6.14.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2017
Ngày hiệu lực14/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLê Quang Trung
       Ngày ban hành28/03/2017
       Ngày hiệu lực14/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long 2017