Quyết định 04/2006/QĐ-UBND

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định một số chế độ đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị xã và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Tam kỳ, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CẤP HUYỆN, THỊ XÃ VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005 của HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa VII, kỳ họp lần thứ 7;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 80/TTr/STC-NS ngày 12/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã và Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn (được gọi tắt là đại biểu HĐND cấp huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngoài các quy định tại Thông tư số: 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính, với những nội dung sau:.

1. Các khoản phụ cấp:

a) Phụ cấp kiêm nhiệm:

- Đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện, xã hoạt động không chuyên trách, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị mà làm việc theo chế độ kiêm nhiệm các chức danh như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban HĐND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã.

- Mức phụ cấp: 10% mức lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức vụ lãnh đạo kiêm nhiệm (Theo qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005) .

b) Phụ cấp hoạt động không chuyên trách:

- Đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện là thành viên của các Ban HĐND hoạt động không chuyên trách;

- Mức phụ cấp HĐND huyện : 50.000đồng/người/tháng .

c) Phụ cấp trách nhiệm:

- Đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện, xã phụ trách Tổ trưởng, Tổ phó tổ Đại biểu HĐND;

- Mức phụ cấp:

+ Đối với cấp huyện:

Tổ trưởng:

40.000đồng/người/tháng

 

Tổ phó:

30.000đồng/người/tháng

+ Đối với cấp xã:

Tổ trưởng:

30.000đồng/người/tháng

 

Tổ phó:

20.000đồng/người/tháng

2. Hỗ trợ công tác phí:

Đại biểu HĐND cấp huyện, xã hoạt động không chuyên trách làm nhiệm vụ đại biểu HĐND được hỗ trợ công tác phí :

- Cấp huyện: 30.000 đồng/ người/ tháng

- Cấp xã: 20.000 đồng/ người/ tháng

3. Văn phòng phẩm, cước phí bưu điện:

Đại biểu HĐND cấp huyện, xã hoạt động không chuyên trách làm nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp huyện, xã được hỗ trợ tiền mua văn phòng phẩm, cước phí bưu điện :

- Cấp huyện: 50.000đồng/người/năm

- Cấp xã: 30.000 đồng/ người/ năm

4. Chi phí hỗ trợ tiếp xúc cử tri, tiếp dân:

- Chi cho trang trí, âm thanh , nước uống :

+ Cấp huyện: 50.000 đồng/ điểm/lần

+ Cấp xã: 30.000 đồng/điểm/lần

Điều 2. Ngoài các nội dung nêu trên, thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số: 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được cân đối vào dự toán chi thường xuyên hằng năm của địa phương. Đối với các huyện miền núi gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước và Hiệp Đức ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 100% kinh phí thực hiện chế độ trên thông qua ngân sách huyện. Đối với các huyện, thị đồng bằng (các huyện còn lại) ngân sách tỉnh bổ sung cân đối 50% thông qua ngân sách huyện; ngân sách huyện, thị xã tự cân đối 50% kinh phí thực hiện chế độ trên.

Điều 4. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, Chủ tịch UBND xã - phường - thị trấn và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2006
Ngày hiệu lực02/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/01/2006
        Ngày hiệu lực02/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2006/QĐ-UBND chế độ đại biểu hội đồng nhân dân Quảng Nam