Quyết định 1153/QĐ-UBND

Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành từ năm 2005 đến năm 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1153/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam tại Báo cáo số 03/BC-STP ngày 13/3/2012 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 2005 đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 2005 đến năm 2010, cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành: 143 Quyết định (kèm theo Phụ lục 1) và 22 Chỉ thị (kèm theo Phụ lục 2).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung: 17 Quyết định (kèm theo Phụ lục 3).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, hủy bỏ toàn bộ hoặc ban hành mới thay thế: 47 Quyết định (kèm theo Phụ lục 4) và 14 Chỉ thị (kèm theo Phụ lục 5).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

01

Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 06/01/2005 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá chuẩn tối thiểu giá xây dựng nhà, công trình kiến trúc để làm cơ sở tính thu lệ phí trước bạ nhà, công trình vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

07/02/2006

Được thay thế bởi Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh

 

02

Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ công tác phí và chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập do địa phương quản lý

13/11/2005

Được thay thế bởi Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh

 

03

Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

07/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh

 

04

Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 16/02/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

09/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh

 

05

Quyết định số 11/2005/QĐ-UBND ngày 16/02/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Quảng Nam

08/9/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh

 

06

Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 07/3/3005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam

09/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh

 

07

Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND ngày 10/3/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

23/6/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh

 

08

Quyết định số 18/2005/QĐ-UBND ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh quy định về chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18/6/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh

 

09

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBND ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/01/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh

 

10

Quyết định số 24/2005/QĐ-UBND ngày 01/04/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về khung giá, mức giá đất và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2005

Hết hiệu lực theo thời gian

 

11

Quyết định số 26/2005/QĐ-UBND ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh về việc áp dụng cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

01/7/2005

Được thay thế bởi Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh

Quyết định 3129 được thay thế bởi Quyết định số 3960/QĐ- UBND ngày 05/12/2011

12

Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 15/04/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh

05/8/2005

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh

 

13

Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 25/04/2005 của UBND tỉnh về quy định giá tiêu thụ nước sạch do công ty xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, quản lý, cung cấp tại một số địa phương trên địa bàn

01/4/2007

Được thay thế bởi Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND tỉnh

 

14

Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 28/04/2005 của UBND tỉnh về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2007

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh

 

15

Quyết định số 33/2005/QĐ-UBND ngày 06/05/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện tỉnh QNam năm 2005

15/5/2006

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2006/QĐ-UB ngày 05/5/2006 của UBND tỉnh

Quyết định 24/2006 cũng đã hết hiệu lực

16

Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành đề án tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

01/01/2011

Hết hiệu lực theo thời gian

 

17

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Nam

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

18

Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 30/05/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

27/8/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh

 

19

Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 03/06/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng khó khăn đặc biệt về nhà ở giai đoạn 2005-2006

31/12/2006

Hết hiệu lực theo thời gian

 

20

Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 06/06/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam

10/9/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh

 

21

Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 06/06/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Quảng Nam

25/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh

 

22

Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 06/06/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam

15/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh

 

23

Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 16/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

10/4/2006

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh

 

24

Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 20/06/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam

10/4/2006

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh

 

25

Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam

29/6/2007

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007của UBND tỉnh

 

26

Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

01/01/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh

 

27

Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 02/7/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Nam

15/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh

 

28

Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/11/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2010/QĐ-UB ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh

 

29

Quyết định số 55/2005/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

26/3/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh

 

30

Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

06/9/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh

 

31

Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

28/6/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh

 

32

Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam

25/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh

 

33

Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 26/09/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

34

Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản

15/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày

 

35

Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh

03/10/2008

Được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh

 

36

Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND tỉnh phân cấp quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

22/8/2011

Được thay thế bởi Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

 

37

Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND tỉnh về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

25/12/2006

Được thay thế bởi Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh

Nay, QĐ 55 hết hiệu lực vì được thay thế bởi QĐ 29/2008/QĐ-UBND

38

Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh về việc quy định công tác phí và chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và một số chế độ phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh

01/11/2007

Được thay thế bởi Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh

 

39

Quyết định số 71/2005/QĐ-UBND ngày 11/9/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác lưu trữ nhà nước tỉnh Quảng Nam

28/8/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/08/2009 của UBND tỉnh

 

40

Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

23/01/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh

 

41

Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 24/11/2005 của UBND tỉnh về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe găn máy khi đi trên các đoạn, tuyển tỉnh, quốc lộ

25/10/2007

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007

 

42

Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

09/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh

 

43

Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

17/10/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh

 

44

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

04/9/2008

Được thay thế bởi Quyết đinh số 28/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh

 

45

Quyết định số 86/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

19/12/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh

 

46

Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh về việc bổ sung cụm từ “hỗ trợ” vào trước từ “miễn”, “giảm” tại cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 94/2004/QĐ-UBND ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh

16/6/2006

Bị hủy bỏ tại Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của UBND tỉnh

 

47

Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục-Thể thao

25/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh

 

48

Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh

31/12/2006

Hết hiệu lực theo thời gian

 

49

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc và bản đồ

04/02/2007

Được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh

 

50

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

17/09/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh

 

51

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

17/10/2009

Được thay thế bởi Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh

 

52

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

19/10/2008

Được thay thế bởi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh

 

53

Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã và Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

25/7/2008

Được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008

 

54

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

08/11/2010

Được thay thế bởi Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh

 

55

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của tỉnh Quảng Nam

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

56

Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2006

31/12/2006

Hết hiệu lực theo thời gian

 

57

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 09/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung và trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

04/8/2011

Được thay thế bởi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

 

58

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

07/6/2010

Được thay thế bởi Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh

 

59

Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 16/2/2006 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

28/6/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh

 

60

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua, khen thương tỉnh

09/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh

 

61

Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

07/7/2008

Được thay thế bởi Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh

 

62

Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh

12/12/2010

Được thay thế bởi Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh

 

63

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh

25/10/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh

 

64

Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

06/12/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh

 

65

Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện khi thiếu nguồn quốc gia năm 2006

22/4/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh

 

66

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006 của UBND tỉnh về bổ sung Quy định “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

28/6/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh

 

67

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UBND ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh

18/6/2010

Được thay thế bởi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh

 

68

Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý tài chính đối với kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn kèm theo Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 13/4/2001 của UBND tỉnh

02/5/2010

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND hết hiệu lực, thay thế bởi NQ số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh

 

69

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh

31/12/2006

Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND đã hết hiệu lực theo thời gian

 

70

Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh QNam

20/9/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh

 

71

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh về việc huy động quỹ ANQP trên địa bàn tỉnh QNam

29/7/2006

Hết hiệu lực vì Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND (căn cứ ban hành QĐ 32) đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

72

Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức đi học theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 15/01/2004

12/4/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh

 

73

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ, sung một số điểm tại Quyết định 20/2006/QQĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh về quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

07/7/2008

Được thay thế bởi Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày27/6/2008 của UBND tỉnh

 

74

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh về thành lập Qũy giải quyết việc làm tỉnh

02/01/2010

Được thay thế bởi Quyết định 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh

 

75

Quyết định số37/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh về việc đính chính khoản 2, Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

76

Quyết định số40/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam

29/6/2007

Được thay thế bởi Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh

 

77

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009

31/12/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

 

78

Quyết định số42/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

79

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh về việc công bố tạm thời số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

09/11/2007

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh

 

80

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010.

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

81

Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54/2006/NQ-HĐND ngày 04.5.2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010.

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

82

Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6.2, mục 6, Điều 1, Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

12/12/2010

Được thay thế bởi Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh

 

83

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam

10/01/2008

Được thay thế bởi Quyết định 59/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh

 

84

Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh về việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

05/9/2008

Được thay thế bởi Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh

 

85

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Quảng Nam

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

86

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước, áp dụng giai đoạn 2007-2010.

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

87

Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

88

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

13/8/2007

Được thay thế bởi Quyết định21/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh

 

89

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

90

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

25/10/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh

 

91

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường của huyện Đại Lộc, huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ tại Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2007

Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực theo thời gian

 

92

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung QĐ số 27/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho BQL khu kinh tế mở Chu Lai

27/9/2008

Do Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND đã hết hiệu lực pháp luật

 

93

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

94

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT

15/8/2008

Được thay thế bởi Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh

 

95

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

17/01/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh

 

96

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, đính chính, trình bày lại một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

05/9/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh

 

97

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

28/01/2012

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh

 

98

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02/7/2010

Được thay thế bởi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh

 

99

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao lại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

17/01/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh

 

100

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế “Về công tác thi đua, khen thưởng” ban hành kèm theo QĐ 06/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh

08/11/2010

Được thay thế bởi Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh

 

101

Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam

17/01/2007

QĐ số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007

 

102

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

25/9/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh

 

103

Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

104

Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2007 - 2010.

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

105

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

11/4/2009

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh

 

106

Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam

08/8/2011

Được thay thế bởi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh

 

107

Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02/7/2010

Được thay thế bởi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh

 

108

Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh và ban hành một số nội dung về phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2008

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

109

Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

13/3/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh

 

110

Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

111

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (2007 – 2010)

15/8/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh

 

112

Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

18/6/2010

Được thay thế bởi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh

 

113

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

08/7/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh

 

114

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh

11/4/2009

QĐ số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 đã thay thế QĐ số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh

 

115

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

01/8/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh

 

116

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu thôi việc đối với CBCC xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

117

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh

29/12/2008

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh

 

118

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh

08/8/2011

Được thay thế bởi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh

 

119

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

08/10/2011

Được thay thế bởi Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh

 

120

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 ban hành Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

17/10/2011

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3334/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh

 

121

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh

 

122

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

08/7/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh

 

123

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

08/7/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày28/6/2011 của UBND tỉnh

 

124

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

01/8/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của UBND tỉnh

 

125

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009

31/12/2009

Hết hiệu lực theo thời gian

 

126

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2009

Hết hiệu lực theo thời gian

 

127

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

09/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh

 

128

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam

07/6/2010

Đươc thay thế bởi Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh

 

129

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung một số điểm của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh.

31/12/2010

Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND đã hết hiệu lực theo thời gian

 

130

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2007-2010.

31/12/2010

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND đã hết hiệu lực theo thời gian

 

131

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UBND ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Q.Nam

18/6/2010

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh

 

132

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi giá một số loại đất tại các Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh.

31/12/2009

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực theo thời gian

 

133

Quyết định số 22/2009/QÐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

08/12/2011

Được thay thế bởi Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh

 

134

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

26/6/2011

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh

 

135

Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/5/2011

Được thay thế bởi Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh

 

136

Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 và Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam

10/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh

 

137

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2010

31/12/2010

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND đã hết hiệu lực theo thời gian

 

138

Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 và Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam.

10/10/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh

 

139

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh quy định phương pháp xác định giá đất và bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

140

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh

08/10/2011

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

 

141

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh

31/12/2010

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực theo thời gian

 

142

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh

31/12/2010

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực theo thời gian

 

143

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2011

Hết hiệu lực theo thời gian

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Số, ký hiệu, ngày, ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

01

Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và chương trình Quốc gia (PCTP) của Chính phủ đến năm 2010

31/12/2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

02

Chỉ thị số 04/2005/CT-UBND ngày 19/01/2005 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2005

31/12/2005

Hết hiệu lực theo thời gian

 

03

Chỉ thị số 12/2005/CT-UBND ngày 27/3/2005 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất hè thu năm 2005

31/12/2005

Hết hiệu lực theo thời gian

 

04

Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 09/3/2006 của UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy

31/12/2006

Thay thế bởi Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Nay, Chỉ thị 07 đã hết hiệu lực

05

Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh QNam

31/12/2006

Hết hiệu lực theo thời gian

 

06

Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày 13/5/2006 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện tốt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

31/12/2006

Hết hiệu lực theo thời gian

 

07

Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

28/10/2011

Có Quyết định số 3480/QĐ- UBND ngày 28/10/2011 về ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành công thương tỉnh Quảng Nam

 

08

Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 26/01/2007 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy

13/3/2009

Thay thế bởi Chỉ thị 10/2009/CT-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh

Đã có Chỉ thị 16/CT- UBND ngày 17/5/2011

09

Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII tại tỉnh Quảng Nam

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

10

Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

11

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 7/3/2007 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2007 trên địa bàn tỉnh

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

12

Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh về tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

13

Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

25/10/2010

Có Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghệp trên địa bàn tỉnh

 

14

Chỉ thị số 35/2007/CT-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007.

31/12/2007

Hết hiệu lực theo thời gian

 

15

Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

16

Chỉ thị số 43/2007/CT-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh

25/10/2010

Có Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghệp trên địa bàn tỉnh.

Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực ngày 01/7/2011

17

Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

18

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định năm 2008 trên địa bàn tỉnh

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

19

Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND ngày 07/8/2008 của UBND Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008

31/12/2008

Hết hiệu lực theo thời gian

 

20

Chỉ thị số 35/2008/CT-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31/12/2009

Hết hiệu lực theo thời gian

 

21

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ

25/02/2011

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành được thay thế bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

22

Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy

16/5/2011

Thay thế bởi Chỉ thị 16/CT- UBND ngày 17/5/2011

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Ghi chú

01

Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đoàn kết của ngư dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ Thủy sản hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá

 

02

Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg hết hiệu lực theo thời gian; Công văn 2264/TS- KT&BVNLTS ngày 05/10/2004 không phải là văn bản QPPL

 

03

Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 về việc ban hành quy trình vận hành nhịp thông thuyền cầu máng Tam Tiến, huyện Núi Thành

Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/8/2001 đã được thay thế bởi Quyết định 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006; Quyết định 2456/QĐ- BNN-KHCN không phải là văn bản QPPL

 

04

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Một số căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực theo thời gian: Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

05

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tại điểm 5.2 khoản 5 Điều 1 quy định không còn phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2014 (Việc quy định này chỉ áp dụng thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007– 2010)

 

06

Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh

Tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 1 quy định không còn phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách mới 2011-2014 (Việc quy định này chỉ áp dụng thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007– 2010)

 

07

Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định lập lại dự toán kiên cố hóa kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND hết hiệu lực theo thời gian, cần điều chỉnh, bổ sung định mức cho phù hợp với thực tế

 

08

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 đã được thay thế bởi Nghị định số 85/2009/NĐ-CP; Thông tư số 63/2007/TT-BTC đã được sửa đổi bởi Thông tư số 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

09

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 hết hiệu lực một phần; Nghị định số 38/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 149/2004; Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT.

 

10

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Phù hợp với Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007

 

11

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 49/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011; NĐ 35/2005/NĐ-CP Thông tư 03 hết hiệu lực

 

12

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Ban hành Đề án “Quản lý nuôi trồng thủy sản nước lợ theo hướng dựa vào cộng đồng tại Quảng Nam đến năm 2015”.

Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 ngày 08/12/1999 và Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007 đã hết hiệu lực theo thời gian; Quyết định 2855/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 không phải văn bản QPPL

 

13

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Ban hành Đề án “Quản lý nghề khai thác hải sản ven bờ dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2015”.

Nghị định số 123/2006/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010; Quyết định 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004 hết hiệu lực; Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007 đã hết hiệu lực theo thời gian

 

14

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ nhà nước tỉnh QNam

Phù hợp với Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004

 

15

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh

Một số căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực (Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 bãi bỏ Quyết định 07/2005/QĐ- BGTVT ngày 07/01/2005; Quyết định 25/2011/QĐ-UBND thay thế Quyết định 66/2005/QĐ-UBND)

 

16

Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Một số căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực pháp luật

 

17

Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Để phù hợp với Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 CẦN BÃI BỎ, HỦY BỎ TOÀN BỘ HOẶC BAN HÀNH VĂN BẢN MỚI THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1153 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Bãi bỏ, hủy bỏ toàn bộ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Lý do

Ghi chú

01

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn, bản khi được Nhà nước giao rừng, đất rừng để quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng

Bãi bỏ và ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP hết hiệu lực thay thế bởi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 hết hiệu lực; Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 thay thế bởi Nghị định 135/2005/NĐ-CP

 

02

Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên ở cơ sở

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực: Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 do được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008; Quyết định 30/2003/QĐ-UB hết hiệu lực theo thời gian; Thông tư 63/2005/TT-BTC-BTP ngày 05/8/2005 được thay thế bởi Thông tư 73/2010/TTLT-BTC-BTP

 

03

Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực: Quyết định 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008

 

04

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 31/3/2005 UBND tỉnh phê duyệt nội dung điều chỉnh Quyết định số 83/2003/QĐ- UBND ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành hết hiệu lực: Nghị định 45/2001/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005; Quyết định 27/2002/QĐ-BCN được thay thế bởi Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006

 

05

Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Thư điện tử tỉnh Quảng Nam

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực: Quyết định 122/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 hết hiệu lực theo thời gian.

 

06

Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành hết hiệu lực: Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 4757/QĐ-UB ngày 11/11/2004; Quyết định 63/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh

 

07

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Bãi bỏ toàn bộ

Đến nay Đề án này đã hết hiệu lực theo thời gian.

 

08

Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 UBND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

Ban hành văn bản mới thay thế

Luật Cán bộ, công chức thay thế Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND; Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010.

 

09

Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư số 71/2003/TT-BTC hướng dẫn phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã được thay thế bởi Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006.

Nội dung thay đổi

10

Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành văn mới thay thế

Như trên

 

11

Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Q.Nam

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư trong nước đã được thay thế bởi Luật Đầu tư năm 2005. Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 hết hiệu lực thay thế bởi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 

12

Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh về ban hành tạm thời về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành văn bản bãi bỏ hoặc thay thế

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT ngày 28/12/2007 (TTLT số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 đã được thay thế bởi TTLT số 122/2011/TTLT-BTC-BTP).

 

13

Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Quảng Nam

Ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành văn bản hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác. Nghị định số 88/2003/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010

 

14

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 UBND tỉnh quy định về quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Quảng Nam

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP; Thông tư số 111/1998/TT-BTC được thay thế bởi Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007

 

15

Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 UBND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp lương và phụ cấp chức vụ cho trưởng ban, phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi

Ban hành văn bản hành chính thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 đã được thay thế bằng Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011

 

16

Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 UBND tỉnh về việc quy định phụ cấp lương và phụ cấp chức vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên thường vụ Hội người mù

Ban hành văn bản hành chính thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 đã được thay thế bằng Thông tư số 01/2011/TT-BTC

 

17

Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, tiền lương, cán bộ công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số nội dung không còn phù hợp với Luật Cán bộ, công chức

 

18

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2005 UBND tỉnh về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh QNam

Ban hành văn bản mới thay thế

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, Quyết định 22/2009/QĐ-UBND đã thay thế Quyết định 39/2005/QĐ-UBND; nay Quyết định 29 cũng được thay thế bởi Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011

 

19

Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 UBND tỉnh về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định 36/2003/QĐ-UBND ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định 35/2001/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đã hết hiệu lực vì được thay thế bởi Nghị định 61/2007/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT

 

20

Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác bảo đảm và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Pháp lệnh Dân quân tự vệ đã được thay thế bằng Luật Dân quân tự vệ

 

21

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

Ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ để ban hành Quyết định hết hiệu lực, Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực thay thế Luật Khoáng sản năm 1996 và sửa đổi, bổ sung năm 2005 (Khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản 2010…UBND tỉnh không có thẩm quyền cấp phép, khai thác khoáng sản là tài nguyên

 

22

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản hành chính thay thế

Để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng UBND tỉnh đã ban hành Chương trình này; đến nay, hầu như các nội dung của Chương trình đã thực hiện xong

 

23

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 UBND tỉnh về việc hủy bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, khoản 1, 2, 3 Điều 14 cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo QĐ 94/2004/QĐ-UBND ngày 17/12/2004; hủy bỏ QĐ số 87/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005; hủy bỏ Điều 5, Điều 8 QĐ 40/2003/QĐ-UBND ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành văn bản mới thay thế

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

 

24

Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam

Ban hành văn bản mới thay thế

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 nên một số nội dung không còn phù hợp

 

25

Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Ngày 01/7/2011 Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực và thay thế Luật Khoáng sản năm1996

 

26

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số 93/2003/QĐ-UBND ngày 26/8/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phí chi cho công tác quản lý kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư số 84/2005/TT-BTC-BLĐTB&XH đã được thay thế bởi Thông tư số 47/2009/TT-BTC-BLĐTB&XH

 

27

Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 UBND tỉnh quy chế phối hợp giữa CA-Bộ CHQS-BCH BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Ban hành văn bản hành chính thay thế

Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003, Thông tư số 284/2003/TT-BQP ngày 26/11/2003 đã được thay thế bởi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010

 

28

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã

Ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng văn bản khác

 

29

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

 

30

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 UBND tỉnh quy định nội dung, mức chi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư 63/2005 đã được thay thế bởi Thông tư 73/2010; Quyết định 13/2003/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008

 

31

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 UBND tỉnh ban hành Quy chế thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trong việc vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định 253/2006/QĐ-TTg được thay thế bởi Quyết định 24/2010/QĐ-TTg

 

32

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày02/8/2007 UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Đã có Luật Cán bộ, công chức năm 2008

 

33

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 UBND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

 

34

Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Nên ban hành Quyết định quy định cụ thể và gộp 03 Quyết định 1242 ngày 10/4/2008; Quyết định 3209 ngày 01/10/2008 và Quyết định 25/2007 thành một văn bản

 

35

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bãi bỏ toàn bộ và ban hành văn bản mới thay thế

Các căn cứ ban hành hết hiệu lực thi hành: Pháp lệnh VSATTP đã được thay thế bởi Luật ATTP, NĐ 163/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực; Nghị định 159/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2009/NĐ-CP; Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2008/TT-BNN&PTNT

 

36

Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

 

37

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực.

 

38

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 UBND tỉnh ban hành Quy chế “Một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư tại Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định 24/2010/QĐ-TTg đã thay thế Quyết định 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006

 

39

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho BQL khu kinh tế mở Chu Lai

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định 24/2010/QĐ-TTg đã thay thế Quyết định 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006

 

40

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường

Ban hành văn bản hành chính thay thế

UBND tỉnh không có thẩm quyền ban hành Quyết định để thay thế các nội dung quy định của Nghị định của Chính phủ (Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995)

 

41

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 UBND tỉnh ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành văn bản bãi bỏ toàn bộ

Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực pháp luật

 

42

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 UBND tỉnh ban hành quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật đất Quảng

Bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực pháp luật (Nghị định số 121/2005/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

 

43

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 UBND tỉnh về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Để được phù hợp với Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

44

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích phát triển trồng cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009-2012

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số căn cứ ban hành hết hiệu lực theo thời gian: Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh và Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh. Đến ngày 31/12/2012 Quyết đinh 26 này cũng hết hiệu lực, nếu tiếp tục thực hiện đề nghị ban hành văn bản mới

 

45

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích phát triển trồng cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009-2012

Ban hành Quyết định hành chính thông thường bãi bỏ

Một số căn cứ ban hành hết hiệu lực theo thời gian: Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh và Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh; nội dung của Quyết đinh 28 này trùng với nội dung Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 (chỉ khác về số và ngày ban hành)

 

46

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 UBND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ

Ban hành văn bản mới thay thế

Luật Viên chức có hiệu lực ngày 01/01/2012

 

47

Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ban hành văn bản mới thay thế

Luật Viên chức có hiệu lực ngày 01/01/2012

 

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 CẦN BÃI BỎ, HỦY BỎ TOÀN BỘ HOẶC BAN HÀNH VĂN BẢN MỚI THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1153 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ toàn bộ hoặc ban hành văn bản mới thay thế

Lý do

Ghi chú

01

Chỉ thị số 03/2005/CT-UBND ngày 13/01/2005 UBND tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống không để dịch cúm gia cầm tái phát trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh

 

02

Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 04/4/2005 UBND tỉnh tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tháng hành động về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh

 

03

Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND ngày 08/8/2005 UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh

 

04

Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND ngày 08/8/2005 UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

05

Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 04/01/2006 UBND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ nhà nước

Ban hành văn bản mới thay thế

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004

 

06

Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 28/02/2006 UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

07

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND ngày 31/3/2006 UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

08

Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 17/4/2006 UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

09

Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 19/4/2006 đẩy mạnh phát triển bưu chính viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh QNam

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

10

Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND ngày 26/5/2006 UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh.

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

11

Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 15/8/2006 UBND tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

12

Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 

13

Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 25/01/2007 củaUBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định số 107/2003/QĐ-TTG ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010

 

14

Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND tỉnh ngày 30/6/2008 của UBND về tăng cường công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành văn bản thay thế

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 đã thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1153/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1153/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1153/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1153/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành11/04/2012
       Ngày hiệu lực11/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010

           • 11/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực