Quyết định 10/2007/QĐ-UBND

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định về uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai kèm theo Quyết định 27/2004/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản pháp luật Quảng Nam 2005 2010 và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2004/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM V/V UỶ QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai; Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam; ;

Theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 04/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tại Tờ trình số 21/TTr-KTM ngày 11/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai như sau:

- Hủy bỏ khoản 8, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Bổ sung nội dung: Ủy quyền cho UBND thành phố Tam Kỳ và UBND huyện Núi Thành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư tại địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Đối với các dự án do Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư trong Khu Kinh tế mở Chu Lai giao Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thực hiện theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Núi Thành, Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, GPMB và tái định cư tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Thương mại, Lao động - Thương binh & Xã hội; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- TTHĐND và UBND tỉnh;
- CPVP
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2007
Ngày hiệu lực02/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành02/05/2007
       Ngày hiệu lực02/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2004/QĐ-UBND Quảng Nam