Quyết định 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá đất năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM, ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2007/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2007 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, tại kỳ họp thứ 15 về khung giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 298/TTr-STC ngày 26/5/2008 và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 76/TTHĐ-VP ngày 16/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Về bổ sung quy định phương pháp xác định giá đất:

1.1. Bổ sung vào Mục đ, Khoản 3, Điều 6, Chương II: Cách xác định độ rộng của kiệt hẻm, trong trường hợp kiệt, hẻm đó có nhiều độ rộng khác nhau thì căn cứ vào mặt cắt ngang nơi hẹp nhất của hẻm, kiệt đó để tính.

1.2. Bổ sung điểm 4.4, Điều 15, Chương III:

“ 4.4. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định giá khởi điểm (giá sàn) để tổ chức bán đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các loại đất: đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (quỹ đất nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư quy hoạch ổn định, có diện tích không quá 1.500m2 cho mỗi dự án); đất sản xuất nông, lâm, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Định kỳ hằng quý, UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo đối với các trường hợp giá đất phát sinh nêu trên, trình UBND tỉnh quyết định bổ sung giá đất trong năm “.

2. Sửa đổi, bổ sung giá đất nông nghiệp và đất ở một số tuyến đường tại nông thôn, đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố: Quế Sơn, Nam Trà My, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình và Bắc Trà My.

(Chi tiết có bảng phụ lục từ số 01 đến số 06 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ TC, Bộ TN và MT (b/c);
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục KT văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VP TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, KTN, VX, NC, TH, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

PHỤ LỤC 01:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/62008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

1. Bổ sung vào điểm 1, 2, 3, 4 Phần I tại Phụ lục 06 - Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quế Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007):

- Các xã đồng bằng gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Đông Phú.

- Các xã trung du gồm: Quế Cường, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu, Quế Minh, Quế Hiệp, Quế Long, Quế An.

- Các xã miền núi gồm: Quế Phong, Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm.

2. Sửa đổi giá đất ở một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, Phụ lục 06 - Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quế Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007), cụ thể như sau :

2.1. Số thứ tự 6.2 - Các đoạn tiếp giáp ĐT 611A và ĐT 611B tại điểm 7.2 Giá đất ở tại thị trấn Đông Phú, ghi: đoạn từ ngã ba chợ mới (tiếp giáp ĐT 611B) - Hiệu buôn Cận nguyên (đường vào chợ): loại đường 1, vị trí 1, hệ số 1,2, giá: 2.000.000 đồng/m2;

Nay điều chỉnh như sau: đoạn từ ngã ba chợ mới (tiếp giáp ĐT 611B) - Hiệu buôn Cận nguyên (đường vào chợ) phía tây đường; Cà phê Thu Hiền (đường sau nhà thờ Tin Lành) phía đông đường: giá: 2.000.000 đồng/m2.

2.2. Bỏ số thứ tự 7 - Khu vực Chợ Đông Phú tại điểm 7.2 Giá đất ở tại thị trấn Đông Phú: đoạn từ ngã ba chợ mới đến đường sau nhà thờ Tin Lành (phía đông) cà phê Thu Hiền: loại đường 1, vị trí 1, hệ số 1,2, giá: 1.200.000 đồng/m2.

 

PHỤ LỤC 02:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Sửa đổi, bổ sung Giá đất nông nghiệp tại Phụ lục 13- Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007), cụ thể như sau :

Giá đất nông nghiệp tại Phụ lục 13 ghi:

1. Giá đất trồng cây hàng năm :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 3

6.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 3

3.000

3. Giá đất rừng sản xuất :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 4

1.500

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 6

1.200

Nay, sửa đổi giá đất nông nghiệp như sau :

1. Giá đất trồng cây hàng năm :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 1

10.000

Hạng 2

8.000

Hạng 3

6.000

Hạng 4

4.000

Hạng 5

2.000

Hạng 6

1.200

2. Giá đất trồng cây lâu năm :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 1

7.000

Hạng 2

5.000

Hạng 3

3.000

Hạng 4

2.000

Hạng 5

1.000

3. Giá đất rừng sản xuất :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 4

1.500

Hạng 5

500

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản :

Hạng đất

Mức giá ( đ/m2)

Hạng 5

2.000

Hạng 6

1.200

 

PHỤ LỤC 03 :

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Bổ sung giá đất tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn vào Phụ lục 03 - Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Điện Bàn (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2008), cụ thể như sau:

TT

Tên Cụm công nghiệp

Địa điểm

Giá đất SXKD

phi nông nghiệp (đ/m2)

1

- CCN Tứ Câu

Xã Điện Ngọc

620.000

2

- CCN Phong Nhị

Xã Điện An

900.000

3

- CCN Bồ Mưng

Xã Điện Thắng Bắc

810.000

4

- CCN Trảng Nhật 1

Xã Điện Thắng Trung

600.000

5

- CCN Trảng Nhật 2

Xã Điện Thắng Trung,

Xã Điện Hòa

600.000

6

- CCN Trà Kiểm

Xã Điện Thắng Bắc,

Xã Điện Hòa

300.000

7

- CCN Thương Tín

Xã Điện Nam Đông

1.000.000

8

- CCN Nam Dương

Xã Điện Nam,

Xã Điện Dương

770.000

9

- CCN Cẩm Sơn

Xã Điện Tiến

380.000

 

PHỤ LỤC 04 :

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

1. Sửa đổi giá đất ở một số tuyến đường - Giá đất ở tại đô thị - thị xã Hội An tại Phụ lục số 02 (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007) như sau :

Giá đất một số tuyến đường tại Bảng giá đất ở đô thị, thị xã Hội An - Phụ lục số 02, ghi :

Tên đường

Loại đường

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

1. Đường Hai Bà Trưng

- Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến giáp đường Nguyễn Tất Thành

2

1

1,1

4.400.000

2. Các đường nhánh ĐH 33

7

1

0,7

350.000

3. Đường Tuệ Tĩnh

7

1

0,8

400.000

4. Đường Mạc Đỉnh Chi

7

1

0,8

400.000

5. Đường Cao Thắng

7

1

0,8

400.000

6. Đường Nguyễn Hiền

7

1

0,8

400.000

7. Đường Phan Đình Phùng ( mới)

- Đoạn giáp Lý Thường Kiệt đến giáp đường Tôn Đức Thắng

- Đoạn giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Mạc Đỉnh Chi

 

 

6

 

7

 

 

1

 

1

 

 

1

 

0,8

 

 

700.000

 

400.000

Nay, sửa đổi như sau:

Tên đường

Loại đường

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

1. Đường Hai Bà Trưng

- Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến giáp đường Nguyễn Tất Thành

+ Phía tây đường

+ Phía đông đường :

* Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến hết nhà ông Bùi Thanh Bằng

* Đoạn từ giáp nhà ông Bùi Thanh Bằng đến giáp đường Nguyễn Tất Thành

 

 

2

 

2

 

 

2

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1,1

 

1,1

 

 

0,7

 

 

4.400.000

 

4.400.000

 

 

2.800.000

2. Các đường nhánh ĐH 33

-

-

-

680.000

3. Đường Tuệ Tĩnh

5

1

1

1.000.000

4. Đường Mạc Đỉnh Chi

5

1

1

1.000.000

5. Đường Cao Thắng

5

1

1

1.000.000

6. Đường Nguyễn Hiền

5

1

1

1.000.000

7. Đường Phan Đình Phùng ( mới)

- Đoạn giáp Lý Thường Kiệt đến giáp đường Tôn Đức Thắng

- Đoạn giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Mạc Đỉnh Chi

 

5

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1.000.000

 

1.000.000

 

PHỤ LỤC 05 :

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Bổ sung giá đất ở một số tuyến đường tại xã Bình Nguyên vào Phụ lục 07 - Bảng giá các loại trên địa bàn huyện Thăng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007), cụ thể như sau :

Ranh giới

Khu vực

Vị trí

Hệ số

Đơn giá

( đ/m2 )

1. Đường quy hoạch khu dân cư tổ 2 thôn Liễu Trì

2

1

1

250.000

2. Từ QL 1A ( gần nhà ông Đông) khu KTQĐ đến giáp kênh N22-3

2

1

1

250.000

3. Đường quy hoạch khu dân cư XN Lâm nghiệp (cũ)

2

1

1,2

300.000

4. Từ nhà ông Lưu Trí (khu XNLN ) đến giáp kênh N22-3

1

4

1

150.000

5. Từ QL 1A ( gần nhà ông Phương) đến giáp kênh N22-3

1

4

1

150.000

6. Đường quy hoạch khu dân cư Tổ 3 thôn Liễu Trì

2

1

0,8

200.000

7. Đường quy hoạch từ QL 1A đến hết lò gạch ông Trà

1

3

1,2

300.000

8. Từ QL1A ( gần nhà bà Học) giáp kênh ( gần nhà bà Hoa)

1

4

1

150.000

 

PHỤ LỤC 06 :

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Sửa đổi giá đất ở một số tuyến đường thuộc xã Trà Giang và thị trấn Trà My tại Phụ lục số 12 - Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bắc Trà My (ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007), cụ thể như sau :

1. Tại Phụ lục 12 - Giá đất ở nông thôn - tại xã Trà Giang ghi :

Ranh giới, vị trí

Khu vực

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

1. Từ Cầu bảng đến hết nhà ông Phan Công Bông

 

 

 

250.000

2. Từ ranh giới nhà anh Bông dến hết ranh giới nhà ông Nguyễn Thanh Tâm

1

1

1,05

210.000

2. Từ hết ranh giới nhà ông Tâm đến cầu suối Nứa

 

 

 

270.000

3. Từ cầu suối Nứa đến hết nhà ông Mai Văn Yến ( ngã ba vào khu tái định cư )

1

2

1,1

165.000

4. Ngã ba từ hết nhà ông Nguyễn Ngọc Trường đến cầu Tràng suối Nứa

1

1

1,2

240.000

5. Các khu vực còn lại có đường xe ô tô và đường bê tông 2,5m trở lên

2

3

1,08

130.000

6. Các khu vực còn lại thuộc thôn 1 và thôn 2

2

3

1

50.000

- Các khu vực còn lại thuộc thôn 3,4,5 và thôn 6

2

4

1

35.000

Nay, sửa đổi giá đất ở nông thôn - tại xã Trà Giang như sau :

Ranh giới, vị trí

Khu vực

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

1. Từ Cầu bảng đến hết nhà ông Nguyễn Thanh Tâm

1

-

-

325.000

2. Từ hết ranh giới nhà ông Tâm đến cầu suối Nứa

1

-

-

350.000

3. Từ cầu suối Nứa đến hết nhà ông Mai Văn Yến ( ngã ba vào khu tái định cư )

1

-

-

325.000

4. Ngã ba từ hết nhà ông Nguyễn Ngọc Trường đến cầu Tràng suối Nứa

1

-

-

325.000

5. Các khu vực còn lại có đường xe ô tô vào được và đường bê tông 2,5m trở lên

2

-

-

250.000

6. Các khu vực còn lại thuộc thôn 1 và thôn 2

2

-

-

100.000

- Các khu vực còn lại thuộc thôn 3,4,5 và thôn 6

2

-

-

80.000

 

2. Tại Phụ lục 12 - Giá đất ở đô thị - thị trấn Trà My ghi:

Ranh giới, vị trí

Loại đường

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

* Theo đường ĐT 616

 

 

 

 

1.Từ nhà ông Quý đến ngã tư Kho bạc mới

1

1

1

800.000

2.Từ ngã tư Kho bạc đến Bưu điện Bắc Trà My

1

1

0,9

720.000

3.Từ ngã tư Bưu điện đến hết ranh giới trụ sở UBND thị trấn

1

1

0,85

680.000

* Theo đường ĐH

 

 

 

 

1. Từ ngã tư chợ đến ngã ba Lâm trường

1

1

1

800.000

2. Từ ngã tư chợ đến cầu bệnh viện ( nhà bà Hà)

1

1

1

800.000

3. Từ ngã tư Bưu điện đến hết cống nhà ông Diệp Hạnh

2

1

1,2

600.000

4. Từ cống nhà ông Diệp Hạnh đến hết nhà bà Dương Thị Hoa

2

1

1

500.000

5. Từ hết nhà bà Dương Thị Hoa đến hết cầu Bảng

2

1

0,8

400.000

Nay, sửa đổi giá đất ở một số tuyến đường tại thị trấn Trà My như sau :

Ranh giới, vị trí

Loại đường

Vị trí

Hệ số

Mức giá

( đ/m2 )

* Theo đường ĐT

 

 

 

 

1.Từ nhà ông Quý đến ngã tư Kho bạc mới

1

1

-

1.040.000

2.Từ ngã tư Kho bạc đến Bưu điện Bắc Trà My

1

1

-

940.000

3.Từ ngã tư Bưu điện đến hết ranh giới trụ sở UBND thị trấn

1

1

1,1

880.000

* Theo đường ĐH

 

 

 

 

1. Từ ngã tư chợ đến ngã ba Lâm trường

1

1

-

1.040.000

2. Từ ngã tư chợ đến cầu bệnh viện (nhà bà Hà)

1

1

-

1.040.000

3. Từ ngã tư Bưu điện đến hết cống nhà ông Diệp Hạnh

1

1

1

800.000

4. Từ cống nhà ông Diệp Hạnh đến hết Cầu Bảng

1

1

-

700.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2008
Ngày hiệu lực 29/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành 19/06/2008
Ngày hiệu lực 29/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND