Quyết định 50/2006/QĐ-UBND

Quyết định 50/2006/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 6.2, mục 6, Điều 1, Quyết định 83/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế đã được thay thế bởi Quyết định 29/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 6.2, MỤC 6, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2004/QĐ-UB NGÀY 18/10/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số 4453TT/LN/CT-TC ngày 19/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 6.2, mục 6, Điều 1, Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh như sau:

Khoản 6.2. Nước thiên nhiên khai thác ( ngoài điểm 6.1 ) phục vụ các ngành sản xuất: 3.000 đồng/1m3.

* Điều chỉnh lại: Khoản 6.2. Nước thiên nhiên khai thác ( ngoài điểm 6.1 ) phục vụ các ngành sản xuất: 2.000 đồng/1m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều3 ;
- Lưu VT, KTTH ( Mỹ-1).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2006
Ngày hiệu lực25/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành25/10/2006
       Ngày hiệu lực25/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB về giá tính thuế