Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2012/QĐ-UBND phối hợp trách nhiệm trong quản lý khu công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN Ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhằm mục đích tăng cường hiệu quả công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật.

Điều 2. Phối hợp trong xử lý công việc

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang là cơ quan thực hiện công tác quản lý về mặt nhà nước đối với các khu công nghiệp; là cơ quan đầu mối tiếp nhận giải quyết hoặc chủ trì phối hợp với các ngành tỉnh, các địa phương liên quan giải quyết các phản ảnh khó khăn, vướng mắc, các đề nghị của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

2. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn và theo thẩm quyền đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 3. Trách nhiệm của các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng mục tiêu đầu tư, nội dung kinh doanh được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về xây dựng, lao động, thuế và bảo vệ môi trường; các thỏa thuận về xây dựng và chi phí xử lý chất thải trong khu công nghiệp và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các văn bản pháp luật có liên quan và chịu sự quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.

Điều 4. Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải thực hiện đúng theo pháp luật về Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan. Hàng năm, tùy theo tình hình thực tế, các sở, ngành tỉnh lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện. Việc thanh tra, kiểm tra không được tiến hành trùng lặp, không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một doanh nghiệp (trừ trường hợp đột xuất…).

Việc thanh tra, kiểm tra đột xuất phải đúng theo quy định pháp luật.

Điều 5. Giải quyết kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp

Các kiến nghị, phản ảnh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tiếp nhận giải quyết, nếu ngoài thẩm quyền thì Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng luật khiếu nại, tố cáo và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp vượt phạm vi trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan chức năng thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 6. Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

1. Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;

2. Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương.

3. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch; Cấp chứng chỉ quy hoạch; cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức thực hiện việc đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; thực hiện thu thập thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm trong khu công nghiệp. Định kỳ sáu (06) tháng, một (01) năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Xem xét chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài được phép lưu trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhưng phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật và của địa phương.

6. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp.

7. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

8. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

9. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp.

10. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong khu công nghiệp.

11. Phối hợp với Vụ chuyên ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

12. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

13. Cử hòa giải viên lao động, phối hợp hướng dẫn thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

14. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

16. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

17. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

18. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

19. Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ngành liên quan để giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về quyền xảy ra trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bố trí vốn đầu tư thuộc ngân sách cho các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu công nghiệp, các công trình có liên quan đến khu công nghiệp theo quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh trong các khu công nghiệp, thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp để phối hợp và theo dõi thực hiện.

5. Thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Sở Công Thương

1. Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, các loại ngành nghề, dự án khuyến khích đầu tư vào từng khu công nghiệp.

2. Thực hiện quy hoạch và điều phối nguồn điện phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi quản lý của Sở. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra; xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công; cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng vào chai, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có), giấy phép hoạt động điện lực và cấp các loại giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số chế độ, chính sách về tài chính trong khu công nghiệp khi có yêu cầu.

Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về tài nguyên nước.

2. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, thuộc thẩm quyền của tỉnh.

3. Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật Đất đai.

5. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai của các doanh nghiệp.

6. Cung cấp tài liệu hiện trạng về các loại đất trong khu công nghiệp, khi có yêu cầu (số liệu, diện tích, bản đồ, giấy chứng nhận).

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ và an toàn bức xạ và hạt nhân theo luật pháp quy định.

2. Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư, tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo yêu cầu của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Hồ sơ thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

4. Hướng dẫn và cấp phép cho các doanh nghiệp có tổ chức tiến hành công việc bức xạ.

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng.

6. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo luật pháp quy định.

7. Hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Điều 12. Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp trình tự, thủ tục xây dựng;

2. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp.

3. Thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

4. Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy hoạch xây dựng trong các khu công nghiệp.

Điều 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động áp dụng đúng các quy định pháp luật lao động; hướng dẫn xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

2. Theo dõi tình hình cung cầu và sự biến động cung cầu lao động trong các khu công nghiệp làm cơ sở để quy hoạch, định hướng công tác đào tạo nghề, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tổ chức và phối hợp với ngành giáo dục, các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp.

3. Hướng dẫn và cấp Giấy chứng nhận an toàn lao động; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và xử lý vi phạm pháp luật lao động; giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương giải quyết các vụ đình công, lãn công trong các khu công nghiệp đúng theo quy định pháp luật và theo quy chế của tỉnh về phối hợp giải quyết đình công, lãn công.

Điều 14. Sở Giao thông vận tải

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch hệ thống, kết cấu giao thông vận tải trong vùng, trong tỉnh... để ngành chức năng quy hoạch các khu công nghiệp cho phù hợp.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong khu công nghiệp.

3. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên quan đến việc phục vụ phát triển khu công nghiệp.

4. Có kế hoạch duy tu sửa chữa công trình đường giao thông của ngành quản lý, đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông vận tải cho các khu công nghiệp.

5. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư các tuyến xe buýt phục vụ việc đi lại của nhân dân và công nhân khu công nghiệp.

6. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp.

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp đủ về số lượng và chất lượng về thông tin liên lạc và các dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo hợp đồng được ký kết giữa bên sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thủ tục cấp phép sử dụng máy bộ đàm nội bộ, sử dụng Anten Parapol để thu sóng một số đài nước ngoài… đúng theo quy định của pháp luật và kiểm tra việc chấp hành thực hiện.

Điều 16. Sở Y tế

1. Kiểm tra, thanh tra về vệ sinh, chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản phẩm và trong phục vụ bữa ăn cho người lao động.

2. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang giám sát môi trường lao động và phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời cảnh báo để người lao động phòng trị bệnh.

3. Phát triển các cơ sở y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động, khu tái định cư trong các khu công nghiệp.

Điều 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tập huấn và cấp giấy chứng nhận kiến thức về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

3. Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ công bố hợp quy của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Lấy mẫu giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm sản và thủy sản cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở.

6. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng hàng hóa nông lâm sản và thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa.

7. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

Điều 18. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tăng cường các cơ sở giáo dục hệ mầm non, hệ phổ thông tại các khu tái định cư, khu nhà ở công nhân khu công nghiệp.

2. Cung cấp số liệu học sinh tốt nghiệp các cấp học, số liệu phân luồng học sinh cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở cho kế hoạch đào tạo nghề và cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, khi có yêu cầu.

Điều 19. Sở Tư pháp

1. Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Xác nhận lý lịch tư pháp đối với các lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên.

Điều 20. Công an tỉnh

1. Thực hiện công tác quản lý về an ninh trật tự bên trong và chung quanh các khu công nghiệp; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến an ninh quốc gia trong các khu công nghiệp, phối hợp nắm tình hình, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan pháp triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Thực hiên công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và an ninh xã hội. Tổ chức phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác trong các khu công nghiệp.

2. Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy các công trình xây dựng trong khu công nghiệp theo Luật Phòng cháy và Chữa cháy. Thời gian thẩm định và phê duyệt theo đúng luật quy định, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Định kỳ và đột xuất kiểm tra kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng cơ sở và toàn khu công nghiệp.

3. Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp trong công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

5. Phối hợp xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân và nhân dân tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền các văn bản pháp luật về an ninh trật tự, nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam đến các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp.

6. Phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp.

7. Tiếp nhận, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

8. Kịp thời bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự nơi xảy ra đình công, lãn công; nắm tình hình, phát hiện các đối tượng lợi dụng đình công, lãn công để hoạt động vi phạm pháp luật.

9. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc lưu trú, tạm trú của các chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp; cấp, đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn chứng nhận tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

Điều 21. Cục Thuế tỉnh

1. Tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khu công nghiệp.

2. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn, tuyên truyền, giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 22. Bảo hiểm xã hội Tiền Giang

1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho từng người lao động.

4. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện việc trả trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

5. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động.

Điều 23. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

1. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, tiếp xúc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp.

2. Chủ trì tiếp xúc các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Điều 24. Đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp

1. Hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động và các pháp luật khác có liên quan đến chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền các nội dung nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật; về quyền lợi và trách nhiệm cho công nhân, viên chức, người lao động trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý lao động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Giải quyết các tranh chấp lao động, khiếu nại của công nhân, viên chức, người lao động khi có yêu cầu.

Phối hợp giải quyết các vụ việc đình công, lãn công theo quy định pháp luật và theo quy chế của tỉnh về phối hợp giải quyết đình công, lãn công.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng nội quy lao động, thành lập hội đồng hòa giải lao động cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội...

5. Phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống người lao động.

6. Kiến nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng xử lý những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

Điều 25. Đề nghị Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho

1. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp về chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và công tác quản lý của ngành hải quan. Kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh biết để phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh có liên quan đến hải quan của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Áp dụng các biện pháp trong ngành về cải tiến thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin, tiết giảm thời gian khai báo... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác thu thuế, thu hồi nợ thuế và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề còn bất cập, cần sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý của nhà nước về hải quan.

Điều 26. Công ty Điện lực Tiền Giang

1. Cung cấp đủ về số lượng và chất lượng điện tới chân hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đúng theo Luật Điện lực.

Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về hợp đồng mua, bán điện, điều tiết điện, trình tự và thời hạn giải quyết các đề nghị về phát triển nguồn điện, cấp điện cho các doanh nghiệp.

2. Kịp thời giải quyết các đề nghị, phản ảnh của doanh nghiệp về chất lượng điện; về cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Điều 27. Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tiền Giang

1. Có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt đúng thời gian, tới hàng rào nhà máy của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo hợp đồng.

Thời gian lắp đặt đồng hồ nước trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Kịp thời giải quyết các đề nghị, phản ảnh của doanh nghiệp về chất lượng nước, áp suất nguồn nước.

Điều 28. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp và chỉ đạo chính quyền cấp xã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện việc quản lý hành chính, an ninh, trật tự công cộng trong các khu công nghiệp và khu vực xung quanh theo thẩm quyền. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp.

2.Vận động nhân dân trong địa bàn có khu công nghiệp chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp.

3. Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang

1. Cho thuê lại đất đã xâ y dựng kết cấu hạ tầng k ỹ thuật; hoặc chuyển quyền sử dụng đất đã xâ y dựng kết cấu hạ tầng k ỹ thuật tron g khu công nghiệp phù hợp với hình thức được cơ quan có thẩm quyền giao đất, đúng theo qu y định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; định mức phí, thu phí dịch vụ sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng đã đầu tư trong khu công nghiệp; định giá bán tài sản nhà xưởng, văn phòng, kho bãi thuộc sở hữu của mình.

3. Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp để bán hoặc cho thuê.

4. Mời gọi, vận động đầu tư vào các khu công nghiệp và làm cầu nối, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp xúc các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư.

5. Cung cấp điện, nước đến chân hàng rào nhà máy (tùy theo dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụ thể và thỏa thuận với ngành điện, nước).

6. Thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; quản lý, đôn đốc việc thực hiện bảo vệ môi trường đúng theo quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

7. Có trách nhiệm giám sát và báo cáo kịp thời việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Giao trách nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc cần sửa đổi bổ sung hoặc Trung ương có quy định mới thì Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2012
Ngày hiệu lực17/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND phối hợp trách nhiệm trong quản lý khu công nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 04/2012/QĐ-UBND phối hợp trách nhiệm trong quản lý khu công nghiệp
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu04/2012/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
    Người kýLê Văn Hưởng
    Ngày ban hành07/03/2012
    Ngày hiệu lực17/03/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Quyết định 04/2012/QĐ-UBND phối hợp trách nhiệm trong quản lý khu công nghiệp

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2012/QĐ-UBND phối hợp trách nhiệm trong quản lý khu công nghiệp