Quyết định 57/2016/QĐ-UBND

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2016/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VIỆC TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một s điều của Nghị định s 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định s 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định s 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bãi bỏ Khoản 5, Điều 6 Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: các PVP, P. Nội chính;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH (Hương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VIỆC TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Quy định này áp dụng đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang (sau đây gọi chung là Ban Quản lý), Công an tỉnh Tiền Giang, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, người nước ngoài và doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải tuân thủ các quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người nước ngoài bao gồm: Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN.

2. Doanh nghiệp trong KCN là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh tại KCN.

3. Cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN là khu nhà ở dùng để bố trí cho người nước ngoài làm việc, lao động và học tập, phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện về cơ sở lưu trú của doanh nghiệp

1. Đối với doanh nghiệp

a) Cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN phải đáp ứng các yêu cầu:

- Là khu vực được bố trí trong khuôn viên dự án đầu tư nhưng tách biệt khu vực nhà xưởng sản xuất và nơi làm việc.

- Các hạng mục xây dựng phục vụ cho việc tạm trú, lưu trú phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản của pháp luật về nhà ở, thuận tiện cho sinh hoạt, các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, tạo mỹ quan nơi tạm trú và khu vực lân cận.

b) Người nước ngoài được tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp là người nước ngoài cư trú có thời hạn tại doanh nghiệp, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Cam kết việc tạm trú của người nước ngoài đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và không ảnh hưởng đến hoạt động, mỹ quan của KCN.

2. Đối với người nước ngoài

a) Phải tuân thủ thủ tục khai báo tạm trú thông qua người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phải có Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp là đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động, thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

c) Không kèm theo gia đình và người thân.

Điều 5. Khai báo tm trú

1. Doanh nghiệp tiến hành khai báo tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Đồn Công an Khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, trong thời gian 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN (mẫu phiếu khai báo tạm trú theo hướng dẫn của ngành Công an).

2. Khi người nước ngoài hết thời gian tạm trú hoặc có thay đổi về nơi tạm trú thì doanh nghiệp phải thông báo cơ quan Công an nơi đã đăng ký tạm trú biết.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

1. Tổ chức, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật và Quy định này tại doanh nghiệp trong KCN.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp bố trí người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

3. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để phối hợp quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an Tiền Giang

1. Trin khai Quy định này đến Công an các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho, Công an xã, phường, thị trấn và Đồn Công an nơi có KCN để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đăng ký tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nước ngoài thực hiện đúng quy định.

2. Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra các nội dung khai báo và việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, người nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

3. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Quy định này của doanh nghiệp trong KCN và người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

4. Định kỳ quý, 06 tháng và năm thông tin về Ban Quản lý tình hình sử dụng người nước ngoài, các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc về an ninh, trật tự của các doanh nghiệp trong KCN. Trao đổi, thống nhất với Ban Quản lý về phương án giải quyết các vướng mắc và danh sách người nước ngoài tạm trú, làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ quý, 06 tháng và năm thông tin về Ban Quản lý tình hình sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động nước ngoài và các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý người nước ngoài.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho

1. Tổ chức triển khai thi hành Quy định này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước về tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn theo quy định của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

2. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, theo nội dung quy định này.

3. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp.

4. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm của người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của KCN.

5. Định kỳ, trước ngày 05 hàng tháng có báo cáo gửi Ban Quản lý và Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) về số lượng và sự thay đổi người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

Điều 11. Trách nhiệm của người nước ngoài

1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến việc tạm trú và đăng ký tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu bố trí người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo Quy định này.

2. Đối với các doanh nghiệp trong KCN đã được thành lập và bố trí nơi ở cho người nước ngoài chung với nơi làm việc, hiện tại không còn quỹ đất để xây dựng cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thì giữ nguyên hiện trạng.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực15/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu57/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
      Người kýTrần Thanh Đức
      Ngày ban hành30/12/2016
      Ngày hiệu lực15/01/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang

          • 30/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực