Quyết định 05/2010/QĐ-UBND

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú doanh nghiệp Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH LƯU TRÚ, TẠM TRÚ CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 275/BQL-DN ngày 09 tháng 09 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng ban Ban quản lý các Khu Công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

QUY ĐỊNH

VỀ LƯU TRÚ, TẠM TRÚ CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc lưu trú, tạm trú trong trường hợp cần thiết và quản lý việc lưu trú, tạm trú của các chuyên gia là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cư trú (sau đây gọi chung là chuyên gia nước ngoài) làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyên gia là người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong các lĩnh vực nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân hoạt động trong những ngành nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong điều hành sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý.

2. Doanh nghiệp trong KCN là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Tạm trú của chuyên gia là việc cư trú có thời hạn của người nước ngoài tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà xưởng trong KCN.

4. Trường hợp cần thiết chuyên gia tạm trú trong các KCN là những trường hợp, theo đó do đặc thù của hoạt động sản xuất, kinh doanh đòi hỏi chuyên gia nước ngoài phải thường xuyên có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN để điều hành sản xuất, kinh doanh và thực hiện những công việc quản lý.

5. Khu nhà lưu trú, trạm trú của chuyên gia nước ngoài là khu vực tách biệt nơi sản xuất của doanh nghiệp; các hạng mục xây dựng phục vụ việc lưu trú, tạm trú này phải tuân theo các quy định của pháp luật về xây dựng (phù hợp quy hoạch KCN, được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa vào sử dụng…).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN phải có đủ các điều kiện sau:

- Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Không kèm theo gia đình và người thân nếu không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

- Có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp. Trường hợp thuộc đối tượng không phải có giấy phép lao động theo quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc của pháp luật lao động thì phải có giấy xác nhận của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang.

Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN có chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài với cơ quan công an có thẩm quyền.

2. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài.

3. Tổ chức nơi ở riêng biệt cho chuyên gia nước ngoài và phải cam kết đảm bảo việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hoạt động của KCN.

4. Thông báo bằng văn bản ngay cho Ban Quản lý các KCN và Công an tỉnh Tiền Giang (thông qua Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) mọi thay đổi có liên quan đến việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các KCN để theo dõi, quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của chuyên gia nước ngoài

Chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN ngoài việc phải thực hiện các thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, quy định của doanh nghiệp và quy định này trong suốt thời gian lưu trú, tạm trú.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang

1. Phổ biến quy định này đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN để biết và tổ chức thực hiện.

2. Xem xét, có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc cho phép hoặc không cho phép chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN theo đề nghị của từng doanh nghiệp;

3. Quản lý và phối hợp với Công an tỉnh trong kiểm tra, giám sát việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong KCN theo quy định của pháp luật và của quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an Tiền Giang

1. Tổ chức đăng ký lưu trú, tạm trú cho các chuyên gia trong KCN theo quy định của pháp luật và quy định này.

2. Phối hợp với Ban Quản lý các KCN thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các KCN và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trình tự và thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú

Việc đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài trong các KCN được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

1. Doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN có nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN gửi văn bản đề nghị cho phép chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong KCN về Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong đó nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, thị thực nhập cảnh nếu có, công việc đảm nhận của chuyên gia nước ngoài, các thông tin liên quan đến khu nhà lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài và Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) theo quy định tại Điều 3 của quy định này.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Quản lý các KCN Tiền Giang xem xét trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong Khu Công nghiệp theo đề nghị của từng doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN làm thủ tục đăng ký lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài tại cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ, thủ tục gồm có: Văn bản chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài lưu trú, tạm trú trong các KCN của Ban quản lý các KCN Tiền Giang; Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định và thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định tại Điểm 2, Mục 3 Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng, các doanh nghiệp trong KCN, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi Ban Quản lý các KCN và Công an tỉnh (Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh) về số lượng chuyên gia tạm trú, tình hình về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan đến việc lưu trú, tạm trú của chuyên gia.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Chuyên gia lưu trú trong các KCN vi phạm quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các doanh nghiệp KCN, chủ đầu tư hạ tầng KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Đối với các chuyên gia nước ngoài đã lưu trú, tạm trú tại doanh nghiệp KCN, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các KCN tỉnh trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiến hành xem xét lại việc bố trí lưu trú, tạm trú, thực hiện bổ sung các thủ tục cần thiết và các yêu cầu liên quan để đáp ứng theo các quy định này. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, tổ chức, cá nhân nào chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định này thì không được tổ chức lưu trú, tạm trú cho chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Giao Ban quản lý các KCN Tiền Giang chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc tổ chức thực hiện theo phân công tại Quy định này. Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần bổ sung, chỉnh sửa, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực15/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành05/04/2010
        Ngày hiệu lực15/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2010/QĐ-UBND lưu trú, tạm trú chuyên gia nước ngoài