Quyết định 04/2016/QĐ-UBND

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lệ phí cấp bản sao chứng thực Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư s 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký, chng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành mới, sửa đi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chng thực tại Khoản 3 Mục I Quy định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của y ban nhân dân tỉnh để thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dn có liên quan kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội tnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Chủ tịch, các P
CT UBND tỉnh,
- Ban KT&NS - HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

-
TTXH XTCB tỉnh;
- Lưu: VT, K2, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lệ phí cấp bản sao chứng thực Bình Định 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lệ phí cấp bản sao chứng thực Bình Định 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành26/01/2016
       Ngày hiệu lực05/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lệ phí cấp bản sao chứng thực Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định lệ phí cấp bản sao chứng thực Bình Định 2016

           • 26/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực