Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2015/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI, MỨC ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC, CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC VÀ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tại trích yếu, tiêu đề điều 1, khoản 2 điều 1, điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 điều 1, điểm c khoản 6 điều 1, điều 2, khoản 1 điều 3 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND thành Trung tâm Điều trị nghiện ma túy.

2. Điểm a, điểm b khoản 2 điều 1 được sửa đổi như sau:

“2. Mức đóng góp của người nghiện tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy.

a) Tháng thứ nhất:

- Tiền ăn: 0.8 mức lương cơ sở

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn và chữa bệnh thông thường: 700.000 đồng

- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 50.000 đồng

- Sinh hoạt văn nghệ, thể thao: 20.000 đồng

- Điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng

- Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng

- Phục vụ, quản lý: 100.000 đồng

b) Tháng thứ hai:

- Tiền ăn: 0.8 mức lương cơ sở

- Thuốc chữa bệnh thông thường: 50.000 đồng

- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 50.000 đồng

- Sinh hoạt văn thể: 20.000 đồng

- Điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng

- Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng

- Phục vụ quản lý: 100.000 đồng”

3. Điểm c khoản 3 điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn (tối đa không quá 15 ngày): thực hiện theo 0.8 mức lương cơ sở/tháng x số ngày thực tế. Nộp tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy.”

4. Sửa đổi nội dung gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 4 điều 1 như sau:

“- Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung: 0.8 mức lương cơ sở/tháng x số ngày thực tế (thời gian tối đa không quá 15 ngày).”

5. Bổ sung khoản 5 điều 1 nội dung điểm c như sau:

“c) Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm gồm: người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm và người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.”

Điều 2. Quy định về việc bãi bỏ và nội dung khác

1. Bãi bỏ điểm b, c khoản 1 điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

2. Các nội dung không có trong Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quyết định này thống nhất trên địa bàn tỉnh.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
-
TT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3;
- Phòng
KTTH, VHXH;
- Trung tâm Điều trị nghiện ma túy;
- Lưu: VT, 6.01.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2020
Cập nhật11 tháng trước
(20/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành09/03/2017
       Ngày hiệu lực01/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2020
       Cập nhật11 tháng trước
       (20/02/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi 23/2015/QĐ-UBND mức đóng góp người nghiện ma túy Vĩnh Long