Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC CAI NGHIỆN MA TÚY DO ỦY BAN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 quyết định về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm – Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

2. Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm – Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Lý do: không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP. PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. 6.01.05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(06/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành04/02/2020
       Ngày hiệu lực20/02/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 tháng trước
       (06/02/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

           • 04/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực