Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2013/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 631/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, Điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Thẩm quyền quyết định hình thức thi tuyển, xét tuyển; thẩm quyền quyết định tuyển dụng viên chức:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức thi tuyển, xét tuyển đối với việc tuyển dụng viên chức thông qua việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị;

b) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.”

2. Khoản 1, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức:

a) Các cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức (trừ cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Mỗi năm 02 đợt, đợt một trước ngày 31 tháng 3; đợt hai trước ngày 30 tháng 9). Nội dung Kế hoạch theo phụ lục ban hành kèm Quy định này;

Trường hợp các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức nhưng không thể tự tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển chung toàn tỉnh. Kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức chung toàn tỉnh được thực hiện mỗi năm một lần vào quý IV hàng năm. Văn bản đề nghị tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 hàng năm;

b) Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 7 hàng năm;

c) Đối với sự nghiệp y tế, trường hợp vị trí việc làm cần tuyển là bác sỹ thì không bắt buộc thực hiện theo thời gian quy định tại điểm a khoản này (có thể xây dựng kế hoạch và trình phê duyệt vào bất kỳ thời gian nào khi vị trí việc làm là bác sỹ chưa có người đảm nhiệm)”.

3. Khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“1. Điều kiện tổ chức xét tuyển viên chức:

a) Việc tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc có đề nghị của cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận;

b) Cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức đảm bảo đầy đủ các phương tiện phục vụ việc giám sát, kiểm tra nội dung phỏng vấn hoặc thực hành của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các thiết bị ghi âm, ghi hình và các công cụ hỗ trợ khác.”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực30/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành18/01/2017
       Ngày hiệu lực30/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng theo Quyết định 19/2013/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai