Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 21 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nội vụ

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 21 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 331/TTr-SNV ngày 10 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 21 văn bản của y ban nhân dân tnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nội vụ, bao gồm:

1. Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 06/03/1997 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội văn học - Nghệ thuật tnh Lào Cai.

2. Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 18/05/1998 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Lào Cai.

3. Quyết định số 181/2001/QĐ-UB ngày 18/05/2001 của y ban nhân dân tnh Lào Cai về việc công nhận thôn, bản, tổ dân phố và giải quyết chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng đảng, trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tnh Lào Cai.

4. Quyết định số 103/QĐ-UB ngày 21/03/2003 của y ban nhân dân tnh Lào Cai về việc nâng cấp Trường Trung học y tế và Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai.

5. Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai.

6. Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông Lào Cai thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lào Cai.

7. Quyết định số 109/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chuyển các Trường Bồi dưỡng giáo dục và Trường Đào tạo bồi dưỡng các huyện, thị xã thành "Trung tâm Giáo dục thường xuyên"

8. Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của y ban nhân dân tnh Lào Cai về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

9. Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 03/05/2006 của y ban nhân dân tnh Lào Cai về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tnh Lào Cai.

10. Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của y ban nhân dân tnh Lào Cai ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phn hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

11. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 ca y ban nhân dân tnh Lào Cai phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai.

12. Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tnh Lào Cai.

13. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 12/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

14. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của y ban nhân dân tnh Lào Cai ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

15. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 ca y ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tnh Lào Cai.

16. Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

17. Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

18. Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số Điều của bn Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

19. Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của y ban nhân dân tnh Lào Cai sửa đổi một số điều ca Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Lào Cai.

20. Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 21/07/2009 của y ban nhân dân tnh Lào Cai về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

21. Chthị số 02/2011/CT-UBND ngày 26/12/2011 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thtrưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- TT.Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3 QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tnh;
- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trnh Xuân Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýTrịnh Xuân Trường
       Ngày ban hành02/08/2019
       Ngày hiệu lực15/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai

           • 02/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực