Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2014/QĐ-UBND 03/9/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 674 /TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Điểm b khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau:

b) Người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

2. Điểm a khoản 2 Điều 9 được sửa đổi như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.”

3. Điểm a khoản 2 Điều 11 được sửa đổi như sau:

a) Căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức được phê duyệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị dự kiến bố trí công chức sau khi được tiếp nhận thực hiện: thông báo rộng rãi nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng (trong thời hạn 20 ngày làm việc) để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển; tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kèm theo hồ sơ của người dự tuyển để thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định;”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND, UBND
tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo VP UBND;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng công chức Lào Cai