Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 58/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó các tổ chức đơn vị thuộc Sở Y tế Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
AI
CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2017/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2017 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TT-BYT-BNV, ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định s 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, b nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 53/TTr-SYT ngày 04/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 4, Điều 4, như sau:

“b) Trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

2. Sửa đổi Điểm đ, Khoản 1 các Điều 5, 6,7,8,9,10, như sau:

“đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- B
Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
-
TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh- Truyền h
ình tỉnh;
- T
rung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó các tổ chức đơn vị thuộc Sở Y tế Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó các tổ chức đơn vị thuộc Sở Y tế Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTống Thanh Hải
       Ngày ban hành08/03/2019
       Ngày hiệu lực25/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó các tổ chức đơn vị thuộc Sở Y tế Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó các tổ chức đơn vị thuộc Sở Y tế Lai Châu

          • 08/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực