Quyết định 58/2017/QĐ-UBND

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó Sở Y tế Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế b nhiệm, b nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 196/TTr-SYT ngày 03/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh sau đây:

a) Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế gồm:

- Trưởng, Phó trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế (gọi là Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở Y tế).

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (gọi là Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế).

b) Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi là Trưởng, Phó Trưởng Phòng Y tế).

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trưởng Phòng Y tế.

a) Trưởng phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

b) Trưởng Phòng Y tế (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Phó Trưởng phòng thuộc Sở Y tế, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Phó trưởng Phòng Y tế.

a) Cấp Phó phòng thuộc Sở, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (gọi chung là cấp phó của người đứng đu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

b) Phó trưởng Phòng Y tế (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, trước khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho cấp phó điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành phố phải đảm bảo các tiêu chun chung và tiêu chun cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chun tại quy định này và các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điu động và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng, Phó phòng chức năng Sở; Trưởng, Phó các đơn vị.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tinh thần tận tụy, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết nội bộ, quy tụ cán bộ, phát huy sức mạnh của tập thể, động viên công chức, viên chức và người lao động làm việc có hiệu quả;

c) Gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

d) Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước nơi cư trú.

2. Hiểu biết

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác và công tác khác liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và công việc được phân công đảm nhiệm.

b) Nắm vững mục tiêu, chủ trương, định hướng của ngành để vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

c) Có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành nghề của đơn vị và lĩnh vực được phân công đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức và xử lý các tình huống nghiệp vụ; có kiến thức khoa học, công nghệ cần thiết có liên quan.

3. Năng lực

a) Có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công, phân nhiệm công việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, khả năng và yêu cầu nhiệm vụ.

b) Có khả năng soạn thảo và xử lý văn bản; đề xuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác trong phạm vi được phân công để tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết. Chuẩn bị các phương án, kế hoạch, các quyết định, quy trình cụ thể, các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên trong phạm vi được phân công.

c) Có các kỹ năng cần thiết trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

4. Điều kiện để bổ nhiệm

a) Là công chức, viên chức được tuyển dụng vào biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bổ nhiệm ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

b) Trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về tuổi đời: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải còn đủ tui để công tác ít nhất đủ một nhiệm kỳ bổ nhiệm. Riêng các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế các huyện, thành phố tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

d) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định.

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

e) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

g) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

h) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm được bổ nhiệm (không k thời gian tập sự).

i) Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt

Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền.

5. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp sau đại học trở lên

- Chuyên ngành bác sỹ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

- Chuyên ngành dược đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

- Chuyên ngành y, dược đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Chuyên ngành y, dược hoặc các chuyên ngành khác phù hợp đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp đối với Chánh Văn phòng;

- Công chức được xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh Thanh tra phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư s01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian công tác ít nhất 5 năm trong ngành Y tế (không kể thời gian tập sự).

b) Đã qua chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) thuộc Sở, cấp phó đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương) ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác (không công tác trong ngành y tế) đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Sở Y tế phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Sở Y tế.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó phòng thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Chuyên ngành y đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.

- Chuyên ngành dược đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.

- Chuyên ngành y, dược hoặc ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Chuyên ngành y, dược hoặc các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Chuyên ngành y, dược hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với Phó Chánh Văn phòng.

- Công chức được xem xét bổ nhiệm vào chức danh Phó Chánh thanh tra phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chức chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đã có ít nhất 5 năm công tác trong ngành Y tế trở lên (không kể thời gian tập sự).

b) Đã qua cấp chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở hoặc chức vụ từ cấp Trưởng các khoa, phòng (hoặc tương đương) các đơn vị trực thuộc Sở ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác (không công tác trong ngành y tế) đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng thuộc Sở Y tế phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Sở Y tế.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Có trình độ sau đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác, theo vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt. Riêng cấp trưởng Trường Trung cấp Y tế phải có trình độ Thạc sỹ trở lên.

Đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian công tác ít nhất 5 năm trong ngành Y tế (không kể thời gian tập sự).

b) Đã qua chức vụ từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) thuộc Sở và cấp phó đơn vị trực thuộc Sở ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác (không công tác trong ngành y tế) đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Sở Y tế.

Điều 8. Tiêu chuẩn c thể đối với chức danh Phó đơn vị trc thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn

Có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác, theo vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đã có thời gian công tác trong ngành Y tế từ 5 năm trở lên.

b) Đã qua chức vụ cấp trưởng khoa, phòng (hoặc tương đương) đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoặc chuyên viên các phòng chức năng Sở Y tế ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác (không công tác trong ngành y tế) đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và có ý kiến thống nhất của Sở Y tế.

Điều 9. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y, dược.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ 5 năm trở lên.

b) Đã qua chức vụ từ cấp phó phòng (hoặc tương đương) ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y, dược.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ 5 năm trở lên.

b) Đã qua chức vụ từ cấp trưởng khoa, phòng (hoặc tương đương) ít nhất 2 năm trở lên.

c) Đối với những trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Sở, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế trước khi Quy định này có hiệu lực, nếu chưa đáp ứng các tiêu chun theo chức danh thì tiếp tục được giữ chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm và được tạo điều kiện để hoàn thiện các tiêu chuẩn khi bổ nhiệm lại.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó Sở Y tế Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó Sở Y tế Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành06/10/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 58/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó Sở Y tế Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó Sở Y tế Lai Châu