Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 554/TTr-CAT-PV01 ngày 09 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chng tội phạm tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýĐặng Trọng Thăng
       Ngày ban hành13/05/2019
       Ngày hiệu lực24/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực