Quyết định 04/QĐ-UBND

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Điều hành Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình’’

Nội dung toàn văn Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 Ban Điều hành tuyên truyền pháp luật Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH’’

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012’’; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn 1276/BNN-PC ngày 10/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” giai đoạn 2;

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Đề án án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình’’;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 456/TTr-SNN ngày 27/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình’’, viết tắt là “Ban Điều hành Đề án 554” như sau:

1. Trưởng Ban Điều hành:

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng ban Điều hành:

Ông Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các Ủy viên:

- Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ;

- Trưởng Ban Dân tộc;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 huyện, thành phố;

- Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Ủy viên Thường trực.

Mời: Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh tham gia ủy viên Ban Điều hành:      

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hoạt động của Ban Điều hành.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình’’ theo Quyết định 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình’’ theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan thường trực Ban Điều hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chế độ làm việc: Ban Điều hành Đề án là tổ chức phối hợp liên ngành, làm việc kiêm nhiệm, chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Trưởng Ban Điều hành ban hành Quy chế hoạt động; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Ủy viên của Ban Điều hành; Ban Điều hành có Tổ Thư ký giúp việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2013
Ngày hiệu lực04/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 Ban Điều hành tuyên truyền pháp luật Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 Ban Điều hành tuyên truyền pháp luật Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành04/01/2013
        Ngày hiệu lực04/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 Ban Điều hành tuyên truyền pháp luật Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2013 Ban Điều hành tuyên truyền pháp luật Hòa Bình

           • 04/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực