Quyết định 05/2003/QĐ-BTS

Quyết định 05/2003/QĐ-BTS sửa đổi Phục lục I Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2003/QĐ-BTS nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Thủy sản sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS


BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN SỐ 05/2003/QĐ-BTS NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC I (PHẦN THỦY SẢN) CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS NGÀY 14/3/2003

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003 về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục về phạm vi đối tượng kiểm dịch và danh sách các cơ quan có thẩm quyền xác nhận Giấy đăng ký kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch thủy sản.

Phụ lục này thay thế Phụ lục 1 (phần thủy sản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Giám đốc các Sở Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Thị Hồng Minh

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

VỀ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH VÀ DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XÁC NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BTS ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TUỢNG KIỂM DỊCH

1. Đối với xuất khẩu: Động vật và sản phẩm động vật thủy sản khi xuất khẩu chỉ thực hiện kiểm dịch khi khách hàng yêu cầu hoặc thực hiện theo các thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thủy sản của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

2. Đối với nhập khẩu:

Động vật và sản phẩm động vật thủy sản bao gồm loại được nhập khẩu thông thường và loại được chấp thuận cho nhập thử nghiệm, khi nhập khẩu đều phải kiểm dịch.

Giải thích từ ngữ:

a. Động vật thủy sản là các loài động vật có giai đoạn hoặc cả vòng đời sống trong nước bao gồm: các loài cá, giáp xác, thân mềm, da gai, hải miên, xoang tràng, lưỡng cư, giun, bò sát và động vật có vú sống dưới nước hoặc phôi, trứng, tinh trùng của chúng.

b. Sản phẩm động vật thủy sản là các sản phẩm tươi, ướp đá hoặc không ướp đá chưa qua chế biến thuộc các đối tượng nêu tại điểm a Mục giải thích từ ngữ còn có thể mang tác nhân gây bệnh cho động vật thủy sản.

II. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM DỊCH

1. Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Bộ Thủy sản

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.8345953 - 04.7718298 - 04.8351759

FAX: 04.8353363

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu ngoài các cửa khẩu tại 10 tỉnh nêu trên tại mục 2 Phần II của Phụ lục này và theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Các cơ quan được ủy quyền:

2.1. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh

Địa chỉ: Cọc 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.836283 - 033.835662

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh.

2.2. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng

Địa chỉ: 17 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng

FAX: 031.551111

Điện thoại: 031.836621 - 031.551111

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Hải Phòng.

2.3. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đà Nẵng

Địa chỉ: 43 Thanh Sơn - thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.821263 - 0511.824908 - 0511.820634

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại thành phố Đà Nẵng.

2.4. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố nha Trang

Điện thoại: 058.814956 - 058.828895

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Khánh Hòa.

2.5. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận - thành phố Hồ Chí Minh

FAX: 08.9901598

Điện thoại: 08.8441384 - 08.9902743

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

FAX: 064.829879

Điện thoại: 064.829901 - 064.825500

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.7. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Thơ

Địa chỉ: 168 đường Hai Bà Trưng - thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 071.820975 - 071.820975

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Cần Thơ.

2.8. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang

Địa chỉ: số 2 Huỳnh Tịnh Của - Vĩnh Thanh Vân - Thị xã Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

FAX: 077.862879

Điện thoại: 077.863470 - 077.862879

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Kiên Giang.

2.9. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Giang

Địa chỉ: 62 Phạm Hồng Thái - thành phố Long Xuyên - An Giang

FAX: 076.840701

Điện thoại: 076.840703 - 076.840702

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh An Giang.

2.10. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Cà Mau

Địa chỉ: 68 Phan Bội Châu, phường 7, thị xã Cà Mau - tỉnh Cà Mau

FAX: 0780.835758

Điện thoại: 0780.831730

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Cà Mau.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2003/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2003/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2003
Ngày hiệu lực11/06/2003
Ngày công báo27/05/2003
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2003/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 05/2003/QĐ-BTS nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Thủy sản sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2003/QĐ-BTS nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Thủy sản sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2003/QĐ-BTS
     Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
     Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
     Ngày ban hành29/04/2003
     Ngày hiệu lực11/06/2003
     Ngày công báo27/05/2003
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2003/QĐ-BTS nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Thủy sản sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2003/QĐ-BTS nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Thủy sản sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS

           • 29/04/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2003

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực