Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ Bưu chính, Chuyển phát, Viễn thông và Internet do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet đã được thay thế bởi Thông tư 05/2011/TT-BTTTT giải quyết khiếu nại người sử dụng dịch vụ và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 05  tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT, VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 02/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về bưu chính;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Theo đề nghị của
Chánh thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Sở BCVT;
- Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, TTra.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2007
Ngày hiệu lực20/05/2007
Ngày công báo05/05/2007
Số công báoTừ số 292 đến số 293
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2007/QĐ-BBCVT
     Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
     Người ký***, Đỗ Trung Tá
     Ngày ban hành05/04/2007
     Ngày hiệu lực20/05/2007
     Ngày công báo05/05/2007
     Số công báoTừ số 292 đến số 293
     Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT quy định hướng dẫn giải quyết khiếu nại giữa người sử dụng dịch vụ cung cấp bưu chính chuyển phát viễn thông internet