Quyết định 1034/QĐ-BTTTT

Quyết định 1034/QĐ-BTTTT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1034/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 05 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, PC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

I. Lĩnh vực xuất bản

1

Thông tư

30/2006/TT-BVHTT

22/02/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xuất bản

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009

2

Quyết định

31/2006/QĐ-BVHTT

01/3/2006

Ban hành các mẫu giấy phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009

II. Lĩnh vực bưu chính

3

Quyết định

810/2000/QĐ-TCBĐ

15/9/2000

Ban hành cước một số dịch vụ bưu phẩm trong nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/3/2009 Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram ngày 10 tháng 02 năm 2009

III. Lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện

4

Quyết định

1197/2000/QĐ-TCB

12/12/2006

Phê duyệt “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)”

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT ngày 03/8/2009 Ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)”

5

Quyết định

47/2006/QĐ-BBCVT

29/11/2006

Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2009/TT-BTTTT ngày 03/12/2009 Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

6

Quyết định

03/2007/QĐ-BTTTT

04/9/2007

Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Được thay thế bởi Thông tư 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

7

Thông tư

02/2008/TT-BTTTT

04/4/2008

Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

8

Quyết định

40/2008/QĐ-BTTTT

02/7/2008

Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/07/2009 Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

IV. Lĩnh vực công nghệ thông tin

9

Thông tư

02/2007/TT-BBCVT

02/8/2007

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

10

Quyết định

20/2006/QĐ-BBCVT

30/6/2006

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

11

Quyết định

08/2007/QĐ-BTTTT

24/12/2007

Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

12

Quyết định

11/2007/QĐ-BBCVT

24/5/2007

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 6 năm 2006

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

13

Quyết định

20/2008/QĐ-BTTTT

09/04/2008

Ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

V. Lĩnh vực khác

14

Quyết định

154/2003/QĐ-BBCVT

05/9/2003

Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BTTTT ngày 14/01/2010 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

15

Quyết định

1141/QĐ-BBCVT

15/12/2006

Ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

16

Quyết định

27/2001/QĐ-TCBĐ

09/01/2001

Quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

17

Quyết định

05/2007/QĐ-BBCVT

05/04/2007

Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông, chuyển phát, viễn thông và internet

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1034/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1034/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2011
Ngày hiệu lực12/07/2011
Ngày công báo31/07/2011
Số công báoTừ số 429 đến số 430
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1034/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1034/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1034/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1034/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành12/07/2011
       Ngày hiệu lực12/07/2011
       Ngày công báo31/07/2011
       Số công báoTừ số 429 đến số 430
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1034/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1034/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 12/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực