Thông tư 41/2009/TT-BTTTT

Thông tư 41/2009/TT-BTTTT ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 20/2014/TT-BTTTT sản phẩm phần mềm nguồn mở ưu tiên mua sắm sử dụng cơ quan tổ chức nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước


BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục phần mềm mã nguồn mở) làm cơ sở thực hiện các Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg223/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm các loại phần mềm có trong Danh mục phần mềm mã nguồn mở này, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm phần mềm tương ứng trong Danh mục.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức nhà nước đầu tư, mua sắm, sử dụng các phần mềm được nâng cấp, bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện lại, việt hóa từ các sản phẩm phần mềm trong Danh mục.

Điều 3. Danh mục phần mềm mã nguồn mở nói trên được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2010 và thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009)

TT

Loại

Sản phẩm

1.

Phần mềm văn phòng

– OpenOffice phiên bản 2.4 trở về sau

2.

Phần mềm thư điện tử máy trạm

– Mozilla Thunderbird

3.

Phần mềm trình duyệt Web

– Mozilla Firefox

4.

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt

– Unikey

5.

Phần mềm Hệ điều hành

– Hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.10 trở về sau

6.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 8.3 trở về sau

b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.1 trở về sau

7.

Phần mềm thư điện tử máy chủ (Messaging Server)

a) Phần mềm thư điện tử máy chủ SendMail phiên bản 8.13 trở về sau

b) Phần mềm thư điện tử máy chủ Postfix phiên bản 2.5 trở về sau

8.

Hệ quản trị nội dung (Content Management System)

a) Hệ thống quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0 trở về sau

b) Hệ thống quản trị nội dung Drupal phiên bản 6.10 trở về sau

c) Hệ thống quản trị nội dung Joomla phiên bản 1.5.9 trở về sau

9.

Hệ thống cổng thông tin điện tử (ePortal)

– Liferay phiên bản 4.0 trở về sau

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2009/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu41/2009/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực15/02/2010
Ngày công báo26/01/2010
Số công báoTừ số 51 đến số 52
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2009/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu41/2009/TT-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Minh Hồng
     Ngày ban hành30/12/2009
     Ngày hiệu lực15/02/2010
     Ngày công báo26/01/2010
     Số công báoTừ số 51 đến số 52
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước