Quyết định 203/QĐ-BTTTT

Quyết định 203/QĐ-BTTTT năm 2016 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số
203/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008

Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

15/11/2015

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

22/10/2015

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

15/11/2015

4.

Thông tư liên tịch

03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004

Hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô tha nhận

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/07/2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận

15/9/2015

5.

Thông tư liên tịch

34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011

Hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

22/10/2015

6.

Thông tư

61/2006/TT-BVHTT ngày 15/6/2006

Hướng dẫn in các thông tin trên lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

7.

Thông tư

04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in

01/5/2015

8.

Thông tư

09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008

Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10/10/2015

9.

Thông tư

10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10/10/2015

10.

Thông tư

41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009

Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

20/01/2015

11.

Thông tư

02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

12.

Thông tư

22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in

01/5/2015

13.

Thông tư

24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

08/5/2015

14.

Thông tư

29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010

Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

15.

Thông tư

12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

16.

Thông tư

13/2011/TT-BTTTT ngày 06/6/2011

Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

17.

Thông tư

11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012

Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

15/12/2015

18.

Thông tư

05/2013/TT-BTTTT ngày 05/3/2013

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bởi Thông tư 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

25/7/2015

19.

Thông tư

19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10/10/2015

20.

Quyết định

547/1998/QĐ-TCBĐ ngày 03/9/1998

Ban hành quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông

10/5/2015

21.

Quyết định

172/2003/QĐ-BBCVT ngày 30/12/2003

Quy định về việc thừa nhận các phòng thử nghiệm đã được các bên tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

16/02/2015

22.

Quyết định

12/2006/QĐ-BBCVT ngày 26/4/2006

Ban hành Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông

10/5/2015

23.

Quyết định

50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006

Quy định về việc chỉ định phòng đo kiểm phục vụ quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/4/2015

24.

Quyết định

52/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006

Ban hành Quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

01/03/2015

25.

Quyết định

53/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006

Phân bổ và sử dụng các loại mã, số viễn thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

01/03/2015

26.

Quyết định

102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

27.

Quyết định

38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2008

Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

28.

Quyết định

45/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2008

Ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)

15/6/2015

29.

Quyết định

58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

10/01/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của

Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Được thay thế các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm bởi Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

15/8/2015

2.

Thông tư

18/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009

Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ

Được thay thế Điều 3 về “Yêu cầu kỹ thuật” bởi Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT ngày 25/3/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

01/10/2015

3.

Thông tư

18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”, ký hiệu QCVN 18:2010/BTTTT bởi Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

01/01/2015

4.

Thông tư

22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị bãi bỏ Điều 11 bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

15/02/2015

5.

Thông tư

09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008

Bị bãi bỏ Điều 1 bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

10/10/2015

6.

Thông tư

11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL”, ký hiệu QCVN 34:2011/BTTTT bởi Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”

01/4/2015

7.

Thông tư

14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Được thay thế các Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Chương I; Khoản 1, 3 và Khoản 4 Điều 3 Chương I; Khoản 2 Điều 4 Chương I; Mục 2 Chương II; Phụ lục II; Mu 04, 05 và Mu 06 Phụ lục III bởi Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

16/01/2015

8.

Thông tư

14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị bãi bỏ các quy định về nhập khẩu tem bưu chính bởi Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính

16/02/2015

9.

Thông tư

26/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện” ký hiệu QCVN 47:2011/BTTTT bởi Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT ngày 29/5/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”

01/12/2015

10.

Quyết định

59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Toàn bộ nội dung bị thay thế bởi Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trừ quy định về “Hàm băm bảo mật” tại mục 2.3 của Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2016

15/9/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu203/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo28/02/2016
Số công báoTừ số 201 đến số 202
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu203/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Minh Hồng
       Ngày ban hành05/02/2016
       Ngày hiệu lực05/02/2016
       Ngày công báo28/02/2016
       Số công báoTừ số 201 đến số 202
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 203/QĐ-BTTTT danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2015 2016

           • 05/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực