Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông đã được thay thế bởi Thông tư 01/2015/TT-BTTTT chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  50 /2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 01  tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 171/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Quy định về việc chỉ định các phòng đo kiểm thiết bị viễn thông”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các Phòng đo kiểm và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K/T.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực31/12/2006
Ngày công báo16/12/2006
Số công báoTừ số 21 đến số 22
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2006/QĐ-BBCVT
       Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
       Người ký***, Nguyễn Minh Hồng
       Ngày ban hành01/12/2006
       Ngày hiệu lực31/12/2006
       Ngày công báo16/12/2006
       Số công báoTừ số 21 đến số 22
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính viễn thông