Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 41/2009/TT-BTTTT danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg;
Căn cứ Thông tư 169/2006/QĐ-TTg 223/2006/QĐ-TTg">02/2007/TT-BBCVT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước làm cơ sở thực hiện Thông tư số 169/2006/QĐ-TTg 223/2006/QĐ-TTg">02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và các Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc tngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ được tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trường hợp có vướng mắc khi triển khai áp dụng danh mục thì Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét giải quyết cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp CNTT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- VP Chính phủ;
- VP Trung ương đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở BCVT;
- Công báo;
- Bộ TTTT: BT, các TT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, website Bộ;
- Lưu: VT, CNCNTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08
/2007/QĐ-BTTTT ngày24 tháng 12 năm 2007)

TT

Chủng loại

 

Sản phẩm

1

Phần mềm văn phòng

a.

OpenOffice phiên bản 2.0

b.

OpenOffice phiên bản 2.1

c.

OpenOffice phiên bản 2.2

d.

OpenOffice phiên bản 2.3

2

Phần mềm thư điện tử máy trạm

 

Mozilla Thunderbird

3

Phần mềm trình duyệt Web

 

Mozilla Firefox

4

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt

 

Unikey

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-BTTTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2007/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 18/01/2008
Ngày công báo 03/01/2008
Số công báo Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/02/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2007/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 18/01/2008
Ngày công báo 03/01/2008
Số công báo Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/02/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT Danh mục sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng cơ quan, tổ chức nhà nước