Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT về danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-BTTTT công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứ
ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn (*)

Quy định áp dụng

1

Tiêu chuẩn  về kết nối

 

 

 

1.1

Truyền siêu văn bản

HTTP v1.1

Hypertext Transfer Protocol version 1.1

Bắt buộc áp dụng

1.2

Truyền tệp tin

FTP

File Transfer Protocol

Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

HTTP v1.1

Hypertext Transfer Protocol version 1.1

WebDAV

Web-based Distributed Authoring and Versioning

Khuyến nghị áp dụng

1.3

Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh

RTSP

Real-time Streaming Protocol

Khuyến nghị áp dụng

RTP

Real-time Transport Protocol

Khuyến nghị áp dụng

RTCP

Real-time Control Protocol

Khuyến nghị áp dụng

1.4

Truyền thư điện tử

SMTP/MIME

Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions

Bắt buộc áp dụng

1.5

Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư

POP3

Post Office Protocol version 3

Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ

IMAP4rev1

Internet Message Access Protocol version 4 rev 1

1.6

Truy cập thư mục

LDAP v3

Lightweight Directory Access Protocol version 3

Bắt buộc áp dụng

1.7

Dịch vụ tên miền

DNS

Domain Name System

Bắt buộc áp dụng

1.8

Dịch vụ nhóm tin tức

NNTP

Network News Transfer Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.9

Giao vận mạng có kết nối

TCP

Transmission Control Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.10

Giao vận mạng không kết nối

UDP

User Datagram Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.11

Liên mạng LAN/WAN

IPv4

Internet Protocol version 4

Bắt buộc áp dụng và sẵn sàng chuyển đổi sang IPv6

1.12

Mạng cục bộ không dây

IEEE 802.11g

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g

Bắt buộc áp dụng

1.13

Truy cập Internet với thiết bị không dây

WAP v2.0

Wireless Application Protocol version 2.0

Bắt buộc áp dụng

1.14

Dịch vụ truy cập từ xa

SOAP v1.2

Simple Object Access Protocol version 1.2

Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

WSDL v1.1

Web Services Description Language version 1.1

UDDI  v3

Universal Description, Discovery and Integration version 3

WMS Version 1.3.0

OpenGIS Web Map Service Version 1.3.0

Bắt buộc áp dụng

1.15

Dịch vụ đồng bộ thời gian

NTP

Network Time Protocol

Bắt buộc áp dụng

2

Tiêu chuẩn  về tích hợp dữ liệu

 

 

 

2.1

Ngôn ngữ định dạng văn bản

XML v1.0 (4th Edition)

Extensible Markup Language version 1.0 (4th Edition)

Bắt buộc áp dụng

2.2

Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử

ebXML v2.0

Electronic Business XML v2.0

Bắt buộc áp dụng

2.3

Định nghĩa các lược đồ trong văn bản XML

XML Schema v1.0

XML Schema version 1.0

Bắt buộc áp dụng

2.4

Biến đổi dữ liệu

XSL v1.0

Extensible Stylesheet Language version 1.0

Bắt buộc áp dụng

2.5

Mô hình hóa đối tượng

UML v2.0

Unified Modelling Language version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

2.6

Mô tả tài nguyên dữ liệu

RDF

Resource Description Framework

Khuyến nghị áp dụng

2.7

Trình diễn bộ kí tự

UTF-8

8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format

Bắt buộc áp dụng

2.8

Khuôn thức trao đổi thông tin địa lí

GML v3.2.1

Geography Markup Language version 3.2.1

Bắt buộc áp dụng

2.9

Truy cập và cập nhật các thông tin địa lí

WFS v1.0.0

Web Feature Service version 1.0.0

Bắt buộc áp dụng

3

Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

 

 

 

3.1

Chuẩn nội dung web

HTML v4.01

Hypertext Markup Language version 4.01

Bắt buộc áp dụng

3.2

Chuẩn nội dung web mở rộng

XHTML v1.1

Extensible Hypertext Markup Language version 1.1

Bắt buộc áp dụng

3.3

Giao diện người dùng

CSS2

Cascading Style Sheets Language Level 2

Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

XSL v1.0

Extensible Stylesheet Language version 1.0

WCAG 1.0

Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Bắt buộc áp dụng

3.4

Văn bản

(.txt)

Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc

Bắt buộc áp dụng

(.rtf) v1.8

Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau

Bắt buộc áp dụng

(.pdf) v1.4, v1.5

Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4 hoặc 1.5: Dành cho các tài liệu chỉ đọc

Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

(.doc)

Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản  Word 1997-2003

(.odt) v1.0

Định dạng Open Document (.odt) phiên bản 1.0

3.5

Bảng tính

(.csv)

Định dạng Comma Separated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Bắt buộc áp dụng

(.xls)

Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản   Excel 1997-2003

Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

(.ods) v1.0

Định dạng Open Document (.ods) phiên bản 1.0

3.6

Trình diễn

(.htm)

Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau

Bắt buộc áp dụng

(.pdf)

Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc

Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

(.ppt)

Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003.

(.odp) v1.0

Định dạng Open Document (.odp) phiên bản 1.0

3.7

Ảnh đồ họa

JPEG

Joint Photographic Expert Group (.jpg)

Bắt buộc  áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif) version 89a

TIFF

Tag Image File (.tif)

PNG

Portable Network Graphics (.png)

3.8

Ảnh gắn với toạ độ địa lý

GEO TIFF

A standard Tagged Image File Format for GIS applications

Bắt buộc áp dụng

3.9

Phim ảnh/âm thanh

MPEG-1

Moving Picture Experts Group–1

Khuyến nghị áp dụng

MPEG-2

Moving Picture Experts Group–2

Khuyến nghị áp dụng

MP3

MPEG-1 Audio Layer 3

Khuyến nghị áp dụng

AAC

Advanced Audio Coding

Khuyến nghị áp dụng

3.10

Luồng phim ảnh/âm thanh

(.asf), (.wma), (.wmv)

Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)

Khuyến nghị áp dụng

(.ra), (.ram), (.rm), (.rmm)

Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.ram), (.rm), (.rmm)

Khuyến nghị áp dụng

(.avi), (.mov), (.qt)

Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)

Khuyến nghị áp dụng

3.11

Hoạt họa

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif) version 89a

Khuyến nghị áp dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia Flash (.swf)

Khuyến nghị áp dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)

Khuyến nghị áp dụng

(.avi), (.mov), (.qt)

Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)

Khuyến nghị áp dụng

3.12

Chuẩn nội dung cho thiết bị di động

WML v2.0

Wireless Markup Language version 2.0

Bắt buộc áp dụng

3.13

Bộ ký tự và mã hóa

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

Bắt buộc áp dụng

3.14

Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt

TCVN 6909:2001

TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”

Bắt buộc áp dụng

3.15

Nén dữ liệu

Zip

Zip (.zip)

Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

GNU Zip v4.3

GNU Zip (.gz) version 4.3

3.16

Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách

ECMA 262

ECMAScript version 3 (3rd Edition)

Bắt buộc áp dụng

3.17

Chia sẻ nội dung web

RSS v1.0

RDF Site Summary version 1.0

Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

RSS v2.0

Really Simple Syndication version 2.0

ATOM v1.0

ATOM v1.0

Khuyến nghị áp dụng

4

Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

 

 

 

4.1

An toàn thư điện tử

S/MIME v3.0

Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.0

Bắt buộc áp dụng

Open PGP

Open PGP

Khuyến nghị áp dụng

4.2

An toàn tầng giao vận

SSH v1.0

Secure Shell version 1.0

Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

SSH v2.0

Secure Shell version 2.0

SSL v3.0

Secure Socket Layer version 3.0

Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

TLS v1.0

Transport Layer Security version 1.0

4.3

An toàn truyền tệp tin

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

FTPS

File Transfer Protocol over Secure Socket Layer

4.4

An toàn truyền thư điện tử

SMTPS

Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc áp dụng

4.5

An toàn dịch vụ truy cập hộp thư

POPS

Post Office Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

IMAPS

Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer

4.6

An toàn dịch vụ DNS

DNSSEC

Domain Name System Security

Khuyến nghị áp dụng

4.7

An toàn tầng mạng

IPsec - IP ESP

Internet Protocol security với IP ESP

Bắt buộc áp dụng

4.8

An toàn thông tin cho mạng không dây Wi-fi

WPA

Wi-fi Protected Access

Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

WPA2

Wi-fi Protected Access 2

4.9

Giải thuật mã hóa

AES

Advanced Encryption Standard

Khuyến nghị áp dụng

3DES

Triple Data Encryption Standard

Khuyến nghị áp dụng

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

Khuyến nghị áp dụng

4.10

Giải thuật chữ ký số

RSA

Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature

Bắt buộc áp dụng

4.11

Giải thuật băm cho chữ ký số

SHA-2

Secure Hash Algorithms-2

Khuyến nghị áp dụng

MD5

Message Digest 5

Khuyến nghị áp dụng

4.12

Giải thuật truyền khóa

RSA

Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature

Bắt buộc áp dụng

4.13

Giải pháp xác thực người sử dụng

SAML v2.0

Security Assertion Markup Language version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

4.14

An toàn trao đổi bản tin XML

XML Encryption Syntax and Processing

XML Encryption Syntax and Processing

Bắt buộc áp dụng

XML Signature Syntax and Processing

XML Signature Syntax and Processing

Bắt buộc áp dụng

4.15

Quản lý khóa công khai bản tin XML

XKMS v2.0

XML Key Management Specification version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

4.16

Giao thức an toàn thông tin cá nhân

P3P v1.0

Platform for Privacy Preferences Project version 1.0

Khuyến nghị áp dụng

4.17

Hạ tầng khóa công khai

PKI

Public Key Infrastructure

Khuyến nghị áp dụng

5

Tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả

 

 

 

5.1

Tiêu chuẩn dữ liệu đặc tả

Dublin Core

Dublin Core

Bắt buộc áp dụng

 

Ghi chú: (*) Nguồn tài liệu tiêu chuẩn và hướng dẫn được đăng trên trang tin điện tử www.mic.gov.vn/chuancntt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực07/05/2008
Ngày công báo22/04/2008
Số công báoTừ số 239 đến số 240
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2008/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực07/05/2008
        Ngày công báo22/04/2008
        Số công báoTừ số 239 đến số 240
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước