Quyết định 05/2007/QĐ-BCT

Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ các nước Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK đã được thay thế bởi Thông tư 20/2014/TT-BCT Quy tắc xuất xứ Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN Hàn Quốc và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK


BỘ CÔNG THƯƠNG
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05  tháng  10  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AK ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN THUỘC HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Đại Hàn Dân Quốc đã ký chính thức tại Ku-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a ngày 24 tháng 08 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP  ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành kèm theo Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM) như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 của Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK như sau:

“Hàng hóa được cấp C/O Mẫu AK là hàng hóa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về xuất xứ quy định tại Phụ lục I của Quy chế này”.

2. Áp dụng Phụ lục II – Danh mục Tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm cụ thể (PSR) ban hành kèm theo Quyết định này và hủy bỏ Phụ lục II  – Danh mục sản phẩm cụ thể và Tiêu chí xuất xứ (PSR) quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM

3. Sửa đổi khoản 8 thuộc Phụ lục VII – Hướng dẫn kê khai C/O Mẫu AK như sau:

“ 8. Ô số 7: số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu). Trường hợp sử dụng hóa đơn nước thứ ba và đánh dấu (√) vào ô “Third Country Invoicing” thuộc ô số 13, thì ghi rõ tên và nước của công ty phát hành hóa đơn này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
- Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực  thuộc Bộ Công Thương (9);                           
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thương mại điện tử (đưa lên website của Bộ Công Thương);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo17/10/2007
Số công báoTừ số 729 đến số 730
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2007/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Thành Biên
     Ngày ban hành05/10/2007
     Ngày hiệu lực01/11/2007
     Ngày công báo17/10/2007
     Số công báoTừ số 729 đến số 730
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK