Quyết định 05/2007/QĐ-BTM

Quyết định 05/2007/QĐ-BTM sửa đổi Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN" kèm theo Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 05/2007/QĐ-BTM CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1420/2004/QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 102/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tên mã số của đơn vị thứ 21 tại Điều 1 Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN" ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ Thương mại như sau:

Tên: "Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn"

Mã số: "42"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
- Các Phòng QLXNK khu vực;
- Công ty giám định hàng hóa XNK;
- Các Phòng QLXNK khu vực;
- Các Ban quản lý KCX-KCN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Thương mại;
- Vụ Pháp chế, Vụ CSTM Đa biên,
 Vụ Thương mại điện tử
 (đưa lên website của Bộ Thương mại);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2007
Ngày hiệu lực02/03/2007
Ngày công báo15/02/2007
Số công báoTừ số 91 đến số 92
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2007/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýPhan Thế Ruệ
     Ngày ban hành01/02/2007
     Ngày hiệu lực02/03/2007
     Ngày công báo15/02/2007
     Số công báoTừ số 91 đến số 92
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BTM Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam sửa đổi Phụ lục 3 mẫu D hướng dẫn Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM